Πρωτοσέλιδο Δημοκρατία: Εφιάλτης από τον Μουζάλα
Newspaper website WebsiteRecognized text:
“ί  έ :τα ·~ ΕΞΙ. ῖ  ·τῖ ε ΚατααΧεοειε καταθέσεων μονο απο τουε μικροοφειλετε8 
Κἱνδυνοε για
τον τιατρἱδα!
Οι δηλώσει; του αομοὁιου
υπουργού για τη μεταναστευτική πολιτικὴ είναι αποκαλυ
·ΜεᾶειααηΜ.9
Η!" ΜΕ ΠΥΡ!" Η Μ"Μ ' Ι Δει>“Μρχε¦Μ
. _ Στα 328 δισ. € (τιΠὸ 321)
ΦτὡΧεια τελοε!!! ΣυνεΧἰ2ει ακαθεκτοε να αεροβατεἱεπἱτων.“ συνταΕεωνουπ Εργααἰαε ` `ῖ . εφτασε Π) εθνικο ΧΡεοε
0ΕΜκαΜςΜνα(ΜνατοΜ)ωΜωΜωΜ.ΜωΜΜαΜ. 8 . / εκΤ€θε|μὲνΟ Το ο!κ0ν0μ|κὁ εΠΠελεί0. '3
ι ”` ·
ω · ΜΒ' ,_
Σαλαε απο το σκάνδαλο 1124006'
με τα αυασἱτΙα στο Ποτ ερατ των
Σερρών απο στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ
γ -¦¦.¦“· ω
Ἡ.. ω. 
$ · η···'·“' τ'
,μ κι ·
 .εω··Ν ··
Η` . - ό - - ' ·1 ε Μαρουσι ο ΜΜΜ
τ . Η .` γ Μ'"”Μ - "ο
. _ . Ο` γ Ο Με;” :ἔῳ__ω·
«απο που» οτι Με
. ¦ , ¦ Η ΜΜΜ '
α ΜΜΜ
ΜΜΜ' . ·
ιο( 'Π ι ρω ω
Ο · . · _ . -·_·""·ιη γ' "..ν¦”“'
παρκο" ο οομετοτοοτεε==“Μ
, - ο . , ?εν Αν
..Μαη "
Νε “'ἙΜω μ π “Ρ .η ή·
ω··1"κΔ
«Αυλαία» και για τον Ε0ΠΥγ_ Γ . Ο «γύρω του
Ανδρεα ΜΠαρκουλτι ' ΜΝΚ! θανατου» στα
με την εΠιβολΠ .
ιΕφυγϋ στο 80 του ο τελευτοίος ζεν £Ισ ο (Β εφτιμερευοντα
πρεμιε του ελληνικου Μματογρἀ- φ Ρ ·
φου. Η πολυκαραχΠ ζωή του αξεχα- . | · ΠΠἑΡ υγεἱα8! νοσοκομειο
στουγιΜικοκαταΜκαι οι περιπε- · ' ' _ γ _ - έ ,. _· ¦. Ι -- ΜΝ ο¦ω_
ΜΜΜΜΜ Ι::;εεάευΜΜ  · 'ο > Μ<λωωΜωΜΜΜ Ή]
 τμ ρ Γ ; :ε “χε ο: 1 :μ 1 Ζ Η Στα αιμα ταοαατα του ΕΜΠ κατ οι Ιατρικεε