Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
2ωθ-Νω Ο
Μ σωσει»
ΑΜ λ ω
σπασω
Μ λ Μ
09184974)
(ΜΜΜ)
ΕΣΤΙΑ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΑΠΟ ΤΟ 1894
Μ Νεφώσεις μέ τοπικές βροχές ή
καταιγίδες κυρίως στα δυτικα καί βόρεια.
Ἀνε μοι βόρειοι 6 μέ 7 μπωφόρ στό Αἰγαῖο.
Θερμοκρασία στα ἴδια έπίπεδα. Στήν Ἀθή
Τετάρτη 24 Αῦγούοτου 2016
Εύτυχσυς ίερσμ.
Κοσμα του νεου ίερσμ. του Αίτωλσυ
Ἀριθμ. φύλ. 40582 | Τιμή ],5Ο €
Ἐρατσσθενσυς ι,τ.κ. ]]θ 85. Ἀθήναι. ἱηίο@εετἱεπεννε.σι
Τηλεφωνικό κέντρο: 2] 8 Ο] 70400, Με: 2] 8 Ο] 7040]
Καταχωρίσεις: 2] Ο 8220482. Συνδρομές: 2]8 Ο] 70870
με τούς φόρους
ΜΜΜΜΜΜ
ΜΜΜΜ“ΜώΜΜΜ
ΜΜήΜΜωΜὡ
Μ ΜΒ* Μ Μ Μ Ι Μ·
ΜΜΜνόΜ.ΜΜ
Μ Μ Μο ΜΜ Μ
ΜΆνΜΜΜΜΜ
ΜΜΜωΜΜ:ΜΜΜ
ΜΜΜΜ.
ωΜΜΜώὴ·ΜΜΜΜ
“ , , “ ό .ν . _ν
να ο ο . ο ..εκεινοιεεε... “ως με.
~ 3 |  Ε | |
Πληοεεαδ=εἔ080 Ελλειμμα ηγεσίας Μεια“0ιεοι09
στην Εύοώπη
Κατώτεοοι των περιστάσεων οί πολιτικοί ταγοί
ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ χρόνια. ή
Εύρωπαῖκή“Ενωσις είναι αντιμέτωπη μέ μία σειρα προβληματων
ἱστορικών διαστασεων. ή ανεπαρκής αντιμετώπισις των όποίων τήν
έχει αποζενώσει στα ματια πληθώρας πολιτών. <Η κρίσις χρέους
τής Εύρωζώνης. ή διαχείρισις των
αύξανόμενων μεταναστευτικών
ροών καί οἱ τρομοκρατικές έπιθέσεις τζιχαντιστών είναι τα κυριώτερα ές αὐτῶν.
<Η εύθύνη. ωστόσο. δέν βαραίνει αποκλειστικώς τίς Βρυξέλλες
καί τούς έπί κεφαλής των κοινοτικών όργανων. Τό έλλειμμα ἡγεσίας στα περισσότερα κρατη-μέλη τής ΕύρωπαῖκήςἙνώσεως είναι
έμφανές. Ἀρχηγοί κρατών μέ όραμα. τόλμη. ρεαλισμό. δημιουργική
σκέψη. στρατηγικό νού απουσιαζουν από τήν σημερινή Εύρώπη.
Στήν Γαλλία τό έλλειμμα ἡγεσίας τοῦ ανεπαρκούς Φρανσουα
Όλα" έρχεται να καλύψει ένας
πολιτικός μέ σημαντική εύθύνη
καί για τα τρία μείζονα προβλή ματα πού προαναφέραμε. ὁ 6Ιχρονος
Νικολα Σαρκοζύ.
Στήν Βρεταννία. τόσο ό Νταίηβιντ Καμερον των Συντη ρητικών. όσο καί ό Ναιτζελ Φαρατζ
τού Κόμματος τής Ἀνεζαρτησίας
(ΠΚΙΡ) παραιτήθηκαν αμέσως μετα τό Β1·εΧίΙ. αδυνατώντας να διαχειρισθοῦν τίς συνέπειες τού δημοψηφίσματος πού αμέσως καί έ μμέσως. αντιστοίχως. προκαλεσαν.
Στήν°Ιταλία. πού κινδυνεύει να
βουλιαζει ὑπό τό βαρος των «κόκκινων» δανείων. ό Ματτέο Ρέντσι
προχωρεί σέ ριψοκίνδυνο δη μοψήφισμα τόν 'Οκτώβριο για τήν συνταγματική μεταρρύθμιση. παρα
τό γεγονός ότι ή Βουλή τήν ένέκρινε μέ εύρεία πλειοψηφία (367
ψήφοι «ύπέρ». 7 «κατα»). Στήν χώρα μας. όλοι γνωρίζουν πλέον καλα
τίς δυνατότητες καί τίς προοπτικές
τοῦ Ἀλέζη Τσίπρα. πού εύρίσκεται
στήν πρωθυπουργία τόν τελευταίο
έναμιση χρόνο.
Στήν <Ισπανία. παρα τήν
εύθραυστη οἱκονομικα κατασταση
τής χώρας. οἱ αρχηγοί των κοινοβουλευτικών κομματων αδυνατούν
έπί έννέα μήνες να συμφωνήσουν
στόν σχηματισμό κυβερνήσεως
συνεργασίας. αν καί μεσολαβησαν δύο έκλογικές αναμετρήσεις
καί έντατικές διαβουλεύσεις.
Ό Αύστριακός Σοσιαλδημοκρατης Βέρνερ Φαιμαν έζαναγκασθηκε πρό μηνών σέ ταπεινωτική
παραίτηση από τό αξίωμα τοῦ καγκελλαρίου. μετα τήν αλλοπρόσαλλη πολιτική πού ακολούθησε
για τήν προσφυγική κρίση.
Οἱ ήγεσίες τής Εύρώπης αποδεικνύονται καθημερινώς κατώτερες των περιστασεων. Οἱ έζελίζεις. όμως. τρέχουν μέ καταιγιστικούς ρυθμούς. καί ή <Ιστορία.
δυστυχως. δέν θα περιμένει τήν
ανοδο μιας νέας γενιας πολιτικών.
Τί ση ματοδοτεῖ  νέα
δομή τής Ἀστυνομίας
Ἀναγκη αλλαγών - φόβοι ύπονομεύσεως
Η ΑΝΑΔΙοΡΓΑΝΩΣΙΣ τής
Ἀστυνομίας. ώστε να έκσυγχρο
σχέδιο αναδιοργανώσεως έλαβε
ύπόσταση δια Προεδρικού Δια
ματα για συγκεκριμένες ρυθμίσεις
πού προ βλέπονται.
Δέν είναι τής παρούσης να προβοῦμε σέ διεξοδική κριτική τοῦ νέου σχεδίου. σε παρατηρήσουμε
μόνον ότι δέν εἰσαγει τομές. Κινεῖται στό πλαίσιο αποσπασματικών ρυθμίσεων έπί των ύφισταμένων δομών. Μέ αποτέλεσμα καποιοι να διαβλέπουν καί σκοπιμότητες να ύποκρύπτονται στα όσα
προβλέπει. Κυρίως όσον αφορα
στήν δημιουργία θέσεων γραφείου. Τό μόνο βέβαιο είναι. ότι όπως
συνέβη καί στό παρελθόν. θα ύπαρζει έπίμονη προσπαθεια ύπονομεύσεως καί τοῦ νέου σχεδίου.
(Λεπτομέρειες σελ. 4)
ΜΜδΜὁ-ΤΜΜΜ νισθεῖ ή δομή της καί να βελτιω- ταγματος καί ή ήγεσία τής°Ελλη θεῖ ή αποτελεσματικότης της ένα- νικής Ἀστυνομίας καλείται να τό
Μμ'"' · ντι των απειλών ασφαλείας τοῦ έφαρμόσει.
ἡ.ΜωὁΜΜωΜΜ ΖΙου αἰώνος είναι έπιβεβλημένη. ..Ηδ ὅ ω οἱ π Με ἀντιδ ἀΜΜὴ. Μωω“Μ Πολλῶ δέ μᾶλλον ἀφοῦ κατ5 ἑπα_ σει έ Ίόυίιι έΞδ λώθεῖ ςκαί αλι Μ ναληψιν αναλογα έγχειρήματα ς ¦χ ι η! 7 ς ¦ μ
.ΠΝΓ ΜΜΜ' ω|Μ| Μ'ξἴ κατέρρευσαν έν τή γενέσει τους σταμεσαστους ίολπουςτηί Εἔληαν 'Η | ω ὁΜ Πλέον πρόσφατη προσπαθεια νιΚῆς ἈἶτῦνῦμιΨΠ?λλες ΡΜ”
Μ“ΜΜ ΜπιτοῦΝικωΔἑνδ.α.Τό ;:γἑ;:;γἔςΞῖγ;Ξ;χχ
 σχέδιο ανεκοινώθη σχεδόν συγ- έκδηλωθεῖ ἔναντι κάθε προσπαθεί χρόνως μέ τήν αποχώρησή του ας γιὰ διαφοροποίηση τῆς δομῆς
ΜΜὡΜΜΜ·Μω από τό<Υπουργεῖο Δημοσίας Τα- της .Εν μέρει ἀποδίδονται στήν
 ζεως. για να καταργηθεί έντός ὁλί- .Μὴ τῆς ἑλληνικῆς δημοσίας διΨΨΜΐ Μπα' ως Μ γων ήμερών από τόν διάδοχό του. οικἡσεως νὰ Φρικιᾶ στήν σκἑΨη
Τώρα. χωρίς τίς τυμπανοκρου- τής παραμικρής αλλαγής. Ἐν μέΖ σίες τοῦ παρελθόντος ένα νέο ρει όμως υπαρχουν καί έπιχειρήΣ ί Τ” ξ ί
ημερα ης ημερας
ω Κο ίτσια ό Μπά κουλ
Κατα ] δισ. αύξήθηκε ὁ Ο ζ Ο η€...
έσωτερικός δανεισμός
τού κρατους, πού αφαι- Μμωωωφ ΜΜ°ΜΜᾶΜ -ΜωψΜψΜ
ρεῖπόρουἐ εκτῆς χειμα- Μ ψΜ ΜὴωΜ ΜὺΜ
ομενης ι ιωτικης οικο- Μ Μ Μ Μ Μ ΜΜΕ
νομίας. Μ· =Μ Μ Μ.¦Μ6%"ὐ -ἙΜΜΜΜΩω ΜΜωΜ ΜοΜ Μ "Μ"
τα κι· Η Μ Μ” -ΜΜΜω
ΜΜωΜωΜ ἩΜΜλΜ ΜωΜηΜΝ
Είσοδο ]80.000 νέων ΜΜΜ ΜΜΜ. ΜΜΠΜΜ ὴΜ
μεταναστών εαν καταρ- Μ ω. Μ Μ. Μ Μ ΜΜΜ.
ρεύσειἡΣυμφωνίαπρο- ωΜ.ΒΜΜΜ ΜΜΝΜΜΜ Μ α Μ Μ
βλέπει ὁ κ. Μουζὁλσς. ωωωΜψΜ. αΜΜΜω Μ#ΦΜΜὺ
Μ· ΜΜωαΜ Μ* Μ- ΜΜω“Μ·Μ
ΜωΜψΜΜ, ΜωἡΜψΜ ωΜωωΜ
ΜΜΜ Μω*ωψΜα “ΜΜΜ οΜΜΜΜ
ΜϋΜ Μ.ΜΜΜΜ0 ω" ·ωωω›ωωΜ
Ἀντέχει ή βρεταννι- ΜΜΜ Μωα
κή οίκονομία, δείχνουν ΜψΜΜΜΜ ΜΜψΜκή .Ά πω.τα πρῶτα στοιχεία δύο Μ. Η Μ Μ ΜψΜμ “ΜὴΜΜ
μήνες μετα τό Θεα. Ἀνη- ή ω μ Β
συχία για τήν παρατετα- ωΜπΜ -Β"ΜήΜ" 
μένη ὁβεβσιότητα Η· ΜΜωΜΜω ΜΜΜΜ ΜΚΟ · Μ Μὴ
Μ (Μ Μ Μ Μ ω
35 ““Μ“ω*"“ -ΜΜωωωω ωωΜΜω
ω“ωὡωω ΜΜΜΜΟ ΜΜΜΜΜ$
ΜΜΜΜ· ΜΜΜ ΜΜΜ-ωψ·
θ ,7"° ΝΕ"
όλοκλη οωτίομός
Γραφει ὁ Μελέτιος Τῷ, λ Η *
ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ τής Παιδείας. κ. Φίλης. εκπροσωπεί
σήμερα στήν εγχώρια πολιτική σκηνή τήν μεταμοντέρνα διανόηση. διακοσμημένη με τίς αρχες
του διαλεκτικσυ όλοκλη ρωτισμσυ. γεγονός για
εκείνον μαλλον εξόχως επιθυμητό καί τιμητικό."Ομως για τούς Πολίτες καί τήν Χώρα συνολικα. τό γεγονός προσλαμβανεται ὡς εξαιρετικα αναχρονιστικό. δομικα απαξιωτικό καί ἰστορικα επικίνδυνο.
'Η μεταμσντέρνα αφήγηση είναι ἱστορία
αργήσεως. εσωστρέφειας. ασαφειας. αντιφατικότητσς καί ακραίας ανακρίβειας. Οί αφηγητες της μεταμσντερνας αίσθητικής είναι απλα
αρνητες τής λογικής. της πραγματικότητας. της
αντικειμενικότητσς. τής προόδου. τής εύημερίας. της εξελίξεως καί των επιστη μονικα τεκμηριωμενων αρχων καί νόμων.
Τό μεταμσντερνσ αναθεωρεί με αρνητικό
πρόση μσ. τό μεγαλείο της κλασικής καί μοντέρνας σκέψεως. της αναπτύξεως των ἐπιστημῶν.
της τεχνολογίας καί της σίκσνσμίας. Οί αρνητικες κοινωνικὲς επιπτώσεις από τήν εκβισμηχανιση. τήν συστηματική παραβίαση των περιβαλλοντικών αρχων. τόν χωρίς όρους τεχνολογικό
μετασχηματισμό της κοινωνίας. έκφραζσνται
επιλεκτικῶς από τόν μεταμσντερνο σκεπτικισμό. 'Ο ὁποῖος όμως όδηγεί σε αρνηση της
πραγματικότητσς. σε συνολική αμφισβήτηση
της γνώσεως καί της επιστήμης. 'Οδηγεί δηλαδή. με αλλα λόγια. σε εναν σύγχρονο σκοταδισμό. μεσαιωνική απσλυ τότητα καί φασισμό.
Σ ανέχεισ στήν σελ. 8
Ο Τό Καράτστ, ή μεγαλύτερη πόλις τού Πακιστάν,
θά διοικείται στό έξής από
τήν φυλακή! Ἀπλούστατα διότι έκεί εὐρίσκεται
από μηνός ὁ νέος δήμαρχός του, Οὐασίμ Ἀχτάρ,
πρώην βουλευΤήΞ. κα
·Τήν ανάπτυξη των
μελων τής ὐπηρεσίας
πληροφοριών της στήν
Εὐρωπη απεκάλ υφε κατά
λάθος ή αλβανική κυβέρνηστς. Αὐτό συνέβη όταν
ὁ όργανισμός δημοσίων
συμβάσεων δημοσιοποίησε τά σχετικά στοιχεία
προκηρύσσοντας διαγωνισμό για τήν ίατροφαρμακευτική τους ασφάλιση. ”Ετσι, πληροφορηθήκαμε ότι έπτά μέλη τής
υπηρεσίας ύπηρετούν σέ
ίσάριθμες αλβανικές πρεσβείες, από αὐτούς δέ οί
πέντε συνοδεύονται καί
από τίς οίκογένειές τους.
Μόνοι είναι αὐτοί πού
ύπηρετοι7ν στήν Ἑλλάδα
καί τήν 7ταλία
· Ώς πού μπορεί νά
φθάσει ὁ ανθρωπος; Πολύ μακριά.. Όσο έφθασε
ή τουρκική αστυνομία,
ή ὁποία έξέδωσε έγκύκλιο μέ τήν ὁποία ζητεί
από τίς αρμόδιες ι7πηρεσίες τής Τροχαίας νά καταργηθοι7ν όλες οί πινακίδες κυκλοφορίας πού
έχουν τά γράμματα ΕΟ!
Καί αὐτό έπειδή παραπέμ πουν στα αρχικά
τοϋ ὁνόματος «Φετουλλάχ Γκιουλέν», πού θεωρείται ὁ ένορχηστρωτής
τοϋ αποτυχημένου πραξικοπήματος τής Ι5ης
Τουλίου. Πολλοί έσπευσαν νά τίς ξηλωσουν
πρίν κάν έπισημοποιηθεί
ή απόφαστς. ”Ετσι, θά κυκλοφορούν γιά λίγο παράνομα...
τηγορούμενος γιά σειρά αδικημάτων, μεταξύ
αὐτῶν τής ύποκινήσεως
ταραχῶν τόν Μάιο τού
2007 καί τής ίατρικής περιθάλψεως καταζητουμένων τρομοκρατῶν Άραγε
πως διοικεί κανείς μία πόλη από τήν φυλακή;
ο Νά ξεχάσει κανείς δια
μάντια είναι αδύνατον.
Νά όμως πού τό έπαθε
ένας Ρώσος. Πήγε σέ ένα
αρτοποιείο στήν Λάρνακα, έκεί συνήντησε έναν
φίλο του, καί, όταν έφυγαν, αφησε τό τσαντάκι έπάνω στό τραπέζι...
Φυσικά, όταν έπέστρεψε, τό τσαντάκι εᾶε κάνει «φτερά». Καί μέσα σέ
αὐτό ήταν τέσσερα διαμάντια, δύο πορτοκαλί,
ένα πράσινο καί ένα κίτρινο, αξίας 200.000 εὐρω,
πού, όπως είπε, τά εᾶαν
φέρει οί γονείς του από
τήν Ρωσία Έ, όταν «βγάζει κανείς βόλτα» διαμάντια προσέχει...
· Δύο γυναίκες μέσης
ήλικίας στήν Κίνα καυγάδιζαν έπί όκτω ὁλόκληρες ωρες, καθως είχαν
οίκονομικές διαφορές. Στό
τέλος κατέληξαν στό νοσοκομείο, καθως λιποθύμησαν στήν μέση του
δρόμου από τήν έξαντληση καί τήν ζέστη!
Τό περίεργο δέν είναι ότι
λιποθύμησαν, αλλά ότι
άντεξαν τόσες ωρες νά
τσακωνονται.
Ίστορι%ά ντοκουμέντα
«Τα μόνιππα αμαἔαπια
πού διεδέχθησαν τίς βιττώριες»
Μ Ἐλευθερίοιι Ε Σκιαδά (σελ. 4)