Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
'οεο=π“@οωΜω _ ΗΜΕΡΗΣ|Α ΠΟΛ|Τ|ΚΗ ΚΑ| Ο|ΚΟΝΟΜ|ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
ΣΗΜΕΡΑ ΝΑΡΤΩΝΤΑ| ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΤΟ ΥΠ. ΠΑ
ΑΝΔΡΕΑΣ [.|ΠΑΡ|( ΑΗΣ
των αγγέλων»
Στη «γειτονια
ο Ζεν Πρεμιέ τον ελληνικού
ΜμΜΜΜ
Απόφαση Της κυβέρνησης
να Μυργήω το φράγμα
της Μεσοχώρας
ΣΤΟ ΜΑΞΙΜΟΥ Ο ΤΟΥΡΚΟΣ ΠΡΕΣΒΗΣ °Μ
| | | "Μ γροθιά
    θωερέ“ω¦6ωιε“Μ.ωμ_
για ης εζελίζε¦ς Μην Τουρκία
φωνα με τον εκπρόσωπο τόπον
τπς Νέας Δπμοκρατίας, Γιώργο
Καομοστσάκο, τα όσα γράφονται
και λέγονται περί διαίρεσπς τον
κόμματος και εσωκομματικών
τριΒών.
Δεν οπάρκοον καραμανλικοί και
μπτσοτατικοί στο κόμμα διευκρί
Σταθερός ο  . Σσε οἔΔΚἶνμοστ==κος λέγοντας
ανάκαμψης τον ΕΡΩΤΗΣΗ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ κ:: ὲε¦ “ῖ,ἔ:;.;Ξ :ἔΞ':Ἑῖ
Αύγουστο δικό σοσπείρωσπ. Η ΝΔ είναι
σφικτή γροθιά. Δεν υπάρκονν καΜε· ο ω ῦ
Δέν-Τυϊ|ΚΜ τραγωὁ'ας στην ΜγΤνα
Μ φέρνω η ΝΔ το θέμα της
#κ“<.-ψ
δπμοκράτπς ασκολείται με θλιδερές αστειότπτες”.
Στπν ερωτπσπ εάν θλιΒεριί
αστειότπτα είναι ο κ. Μικελάκπς
είπε: "Κανείς δεν απασκολείται με
τέτοιου είδους σενάρια περί εσωτερικων προΒλπμάτων στιι ΝΔ".
Ωστόσο είναι γνωστό τοις πόσοι
πως λειτουργούν τα κόμματα και
_ πως κωρί:ονται σε ομάδες ανάλοΜ σ' γα με τπν πγεσία. Και καραμανλι 0 κοί υπάρκοσν και μπτσοτακικοί
Αυτά είναι ανοπσίες, ουδείς Νεοί
, 'έ › και σαμαρικοί. Και πολλές φορές
υποψηφ'ος . τα σοντλρο<ριιἔά μ=και=ώματα ἔίναι πο ό πιο αρι απ τις επι έ"ρόεδΜ Των  σεις των αντιπάλων κομμάτων.
Σελ. δ
Ο λογικός