Πρωτοσέλιδο Ελεύθερος Τύπος: Δεύτερη ευκαιρία για 100 δόσεις στα... κρυφά
Newspaper website WebsiteRecognized text:
δ Δ ·ΜωΜἘ
ΝΕΑ ΨΥΧΡ0Λ0ΥΣ|Α ΜΕΣΩ ΟΓΑ ὶ
ιη οι ιιιΝικΕΣ ι
ΜΕιιιιγιιιΜΕΝΕι
ΕιιΦοΡΕι π
625.000 ΜΗΝΩΝ χ
Ο ΕΛΕΥΘΕΡΟ
ΑΠΟΚΛΕ|ΣΤ|κο › Μια τη ιιγΒεΡιιιηιιιεΣ
1243 ΔιΛψεπειΣ ο Με ιιΡοΣΦεΡει ΝΕΑ Μακη" Στοπ σωματα
Δεύτερη ευκαιρία
για 100 δόσει5 στα... κρυφό
Ποιοι ΜΠοΡ0γΝ η
Χ|Λ|ΑΔΕΣ
ΑΣΦΑΛ|ΣΜΕΝ0|
βγήκαν εκτός συστήματος
ΜΕ εΣΩΤΕΡικο
ΕΓΓΡΑΦ0
ο Οργανισμός ανοίγει
,.“ιΝηοτικὁς
“Ίσως
 :η τιμη·
 εκατο
«ΣΚΑΝΔΑΛΟ
;8ἔΞ%ς: ἔ:σγ:ήεγἔΐ:· 886 ι;ἔἐ0βλοΏΠ ιιι0ιιοιιιιογΝ ιιιιι ΑΠΟΦΑΣΗ - 'Με Τ||Σ ΑΡ|ΣΤΕΡΑΣ»
των ΤΟΟ δόσεων έσωμ ή δῖ1σλειτουργἶες των  Α" Ξ:  
διέκοψαν τις Πληρωμές εισηρακτικὡν μηχανισμών  “ξ  
ιιιιιμ9γι κιι ΝΕΑ Σγιιιοιιιιιιιιιι ΕιιιΙι>οιιιι τη ιιιιι ιιιοιοιιιιιιι "'Σ.ἔΕ'ἶἶΕΣ
 ·' ΑΝΔΡΕΑ ΜΠΑΡΜΠΑ" .
< ·' ζ: ΣΕΛ|ΔΕΣ '6, 25 . ο
¦ ' ι
“ ' γ |': ' '
ι ι '
ι ' ι
Ε ΣΕΞ ΞΕῷ;ῷ Ξ:;ΞΤζ_[ζ“;ι“ 
Το κΛι-ιΡο · _ @σε-23%
ΜΑΝιΦΕΣτο “ΜΙΒ γω Ἑ° “ “ 7 ' “ τ' 
τογὲεΑΕκοΖι μεγαῆο ταξιδι __α.- 
 ἶιΓΡζΪωΪ“ΣΪζ.Ϊ,..Ϊ.~ῖζ.`ὐἐ Ε' |'|Α|ΡΝΕ| Ο ΣΥΝΤΑΞ|0ΥΧ0Σ 384 θ, ΔΕΝ Ε|ΝΑ| ΦΤΩΧ0Σ! α ΣΕΛ|ΔΑ5
:ι ηοεΔηΝ | Υγειονομικό ναρκοηέ6ιο
η χώρα, 40 ασθενείς στη Πίστα
αναμονης καθε μέσα για ΜΕΘ!
ι τα · _ ι 

Τελευταία νέα από την εφημερίδα