Πρωτοσέλιδο Γαύρος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΧ· υπο· πω
23ΔΥΓΟΥΠ0Υ
2016.  .ο
Κοθομερινό  _
Αθλητικό Β
ἔΕιρομερίόο. . __
Φυλλουι853. -.
ι πιω 
 ό “Τοόροςζο Μορκο.οεροοερεεοποιίοτις
ιοτρικέᾶΕἄοοἙΜοένροψεκοιοἡλωοε:
ο  > “οειω°νο°σῇὡοῶϋνοιΜοΜ
ν απο πιο Μ” ἔΣόρερο η ονοκοίνωοη
ΠΠ' Β' "Η... ΤΡΕΜ'||.
ν Ξ›·κἰνημυ γιτι τις ομιιὁτς Βόλει Ανὸρὡν
κτιι μιι€ιοκΠ Γυντιικών του Θρυλου. Που το
ἐκ  θέλουν όλο οτ· Ε).Λἐιὁυ κυι ΕυριιιΠη
Στις επίσημες μετρήσεις της Σπόρτινγκ έτρεξε γρηγορότερο
σοριντ 30 μέτρων οοό Ρονόλντσ. Νόνι κο· Κομορέσμσ!
· Στον δρόμο γιο τον Πειροιό ο 23χρονος στόπερ ·
Κινήσεις κοι γιο μίο ειιιιιλέον λυση στην όμονο
Βου η Πιιόιιοιι γιτι την ο~Πιιυχιιι τιις“. κουμιιτιριι'ις
τιΠο τον Τοτιυλο τις ονὁ1ι'ιμοου τον ΜητροΠουλο
κιιι έτσι σ<ζιιγουνττιι τιι.ιι τινι·ζιιγιιττι! Καυτό
Παρασκήνιο στον Ποτ! ετιἰρετ
Μ' Η ΜΒΜ" ΜΜΜ
ΤΗΣ ΡΕΒΜΣ ΜΕ ΜΜΜ
ΜΜΜΜκΜ<ΜΜΜΜΜ·Μ
τα·ΜρτεΜοοΜ·ΜΧΠΒΜΥΠ
·Ιη'ικΜΜ.μ&ΜΜΜω“Μ·
Ποροβοοη κονονιοριον οπο ΠΜ. ΜΒΜ. Μ η εοιοιολη στον Κοοιοο·ιοορνη
· Μο οοονροοοον γιο την ορειοὁοιηοη τοι ολλο τόνων
· Η' Η ΜΝΗΜΗ “|Ρ|ΖΕ" "ΠΜ"