Πρωτοσέλιδο Η Γάτα:Recognized text:
δ «ΜΑι·Νι-πιΖοΥΝ» το ΡΟΜΑ-ΓιοΡΤο κΑι ΜοΝΑκο-Βιι·ιΑΒΕΑΑ °"0ύ°ξίζε·ν“
ποντάρουμε και που όχι
@ ν Ϊ
' Ψ ΠοιΜΜΑιικΜ Β
, Σω· 82ο ΗΜΕρΙ 'ΣΙΑ ιιΑι>ΑΣκιιΝιΑκΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΛΑ
ΜΑΤΣΩΜΕΝΕἔ
/.--“_ ### / ή
“ “> Ο.
ιΡιιιι 23
ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016
Β-ῖ^ΐῖ Χ Μ ιι
 “ _ [ | η ” 
ιιΒΑΣικιι ΤΡιΑΔΑ ι ) ν ΣΤΟΝ ΜΑΡΙΝΑκΗ
η " '
4 Χέρια να: = ΕΙ Η ΓΙΑ Μ" οΤΕ^Ι. ί,
8|64 _ ι . πΩΣ Α-ΙΖ
· ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ 2801
· Τ|ΜΗ 1.30€
----.Α 'Χ . Ϊ .
ο ο Δωρεαν;
Το ΣΑΒΒΑΤΟ Η “Δ ΜΕΤΑΦΕΡΕΙ
κΑοΗΓΗΤΗΣ
.Ξ -- - ΜΒΑ
ιιΜΙχι>οΝΑ
Το ΣΑΒΒΑΤΟ
Δ Ποιες· ήταν οι πρω
στο Λαό" για τον Ι
  ' ι 15 τουΙλόρ|κΜ σε ποια θέα
Η” _ › › Π
- Φ|Μ·ΕΜΥΜΕΜ|
Ϊ· Απε· να τους στηρίξουμε
 Μι" ιιι » Ύ Ύ  Αν
 ΜΜΜ' “ “ ῖ θΕΛΕ| ι “έ
 ΜΜΜ!" κ “Α
_ _ ' 
Τ' ψάχνὲ| ὴατζένῖης στην Ιταλία Ο Μίχελ·δεν θέλει να χαλάσουν οι Μ _ 
για λογαριασμό του Αντρέα η 'σορρο"'ες ως' “Ποδ"Ϊηρ'°
Η αλήθεια για τη συνέχεια τωνεμε1α' Μίρα· ην Α ' Ι Ι