Πρωτοσέλιδο Η Ώρα των Σπορ:Recognized text:
 πωπω·
-σ πρωτίστως Η ΜΜΜ
,.“:σ  " ἑἔκ. ή
.¦ π· η
_ - ι που
χ Ή νΕνἐῳσπ»εστε·ῇε
ἶμβυὡἔῷστπν ΗΜ;@πω<
 κσ·σ·πΜἐπΜκἩ
. 9,99!!Υ!"'!“
σο=πν“@Μω
κ έ ωσΜΜΜ
 ·ΒῆσΙοππμσσἑπνω
` Μο «απο» ΜΜΜ
Μ^ΕΙ ΙΕ'
χ “Ἡ με ο! 7: ›
 >  “ο
 ι ° 4 Με ένο 
*ΠΜ 'Μ' "Μ ΜΜΜ Η 
πω ΕΜ· κι" Η πριν· Με" Μ ΝΛεππἑηἐ
Ξ|Ν| "0|0ΣΦΜΡ" <  
_ '_·_ · 4 . .. . Μη.. Δ
ν ΜΜΜ
Πάνε γιο Πιο νωριε το εκλογεε
λογω «·ὁιορρ~οοε ·~ Ενωσεων
ΜΜΜ πομοΣΦἈΙΡΙκΗ = σποεπσΝΔιΑ Το νεο Μμμμ"
ζ ΜορίζεΙ μΠοροοτ1 το ο'Πμερι·νο-Δ:Σ. Με ΜΜΜ (( ))
|.εοομθ, με το «ο·ομμοχ·ο μνο θελω εκλογο που
 προέδρου · ΑνἩΘΞτο το /-=εροθρολευκο Μπλοκ κ
. ' ο. . γ .ΎσἄΞΓ:· σε»! 6·““=:%-;
_' κ :--.;'_: 7' ἴ Α'. “ “ ζ .
;:.`. _'._.·”_ ·“ ·-. _7 ,>ῖ"·'ε“κ<ΠΤ :-,”“·-'_ . :›_· .
 “ τς: ε 7 '
_ ' Η
Ι( · | ¦ να
. Ξ Ι 
. ;Ξ ·- “2 ·
Ρ, 5.? Ϊ:: 7
1 ; ·
ιι _ Ξ ~
.· α· ο· ¦_,¦γ`_=ζ=- ·.-.
..αἰώ
;3: 1  'Ξ+>ἶῇἑ“ ·Στον ὁρ|ομοῳοι το:1.¦οονἙ1οΒ 
 ο ι¦_ οσο μέτηΞ_ _ Ενῶιοῆ3Ἐ
ῆ 6-ώ'ο ο τον Ποσο ολο
πρ · Ψ Μ ομοσ;
Εενω' κοτνΙοἐσοβοροΙ·7Σκεψε·8
νο μείνε·έΚτο5 απο ; ' 7
Στάσιμο του Ν·ντσρμέγερ, μπορεί ν
και νο μπν προχωρήσω σε πρότσσπ
π ΑΕΚ ο ΥΠΑΡΧΟΥΝ επιλογέ8 για το
εξτρέμ. ΔΕΝ υπάρχουν οποφοσε·8
κ Η 6 ' Ρ · 7 7 5 ϊ
 "  › | : χ, Ν
· ἑ7:=Ξ -·
1 ^“ ι
- “η
α· ¦:/. - ι 1
. Ι - ›