Πρωτοσέλιδο Φως:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
"'Ω" ΣΠΟΡ
Δ/ντιής: ο. ΝικοΠα'ι'οιις
Διευθυντής ΣυνταΜ<: ΠΡΛΤ°Ι ΜΑΚΡΗΣ
Μια 23 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2Μ€ Ο ΑΩ. "6038
ο οαυμιιιακος εκανε δικο του τον Γερμανο. αιιοκτῶντα τον με κανονική μεταγραφή απο ταν καιω· ο τριετές το αυμΒοΠαιο του 'Μιρκα.
ο οιιοιος ιιεραοε Χθες τα ιατρικα και ανακοινώνεται σήμερα
αμεσως πομπή ατιγμή θα μαοαε' να αγιων· ιιαιατατ τον Βρήκα τ :ο αντιατα
ααοιατ·αα θα ενααγοαοιαοαι το ανααααατικα “του των ιιαυτα·αατών για τον ααα
Η πιο Μοριακή Με" για ταν τααιαή των" τας μεταγραρήο του ΜΜΜ·
ειναι α οαμααινή ο αν ιιιιαοΞαι οαιατιιιή ΜΜΜ τον ααΙατα με ταναα Μαρ. ααα ταν
_'=ἴ.:Μ “Μια απατα απο
αροΜ"ομ" Μ¦¦¦_;%$Μ αααααα ο Μαοναι:ιο“
ο οοατονιιιιτ  
“τ:::α..:αα;:°·
Το ιιρ0γραμμα τας Μα" ακοΜ·αατ ΜΒΜ Μ”
ο· "'ῖ'¦ῖ° Μ"
ο Μονής καρ. ο ααα”. αν και αν τη το- " "°°”' για Μαη” τα:
ατακα· 100% τις ονοταήωκ οταν ιιαοατνα- "Η" Υ"ΟΜ Μ°'ρ"¦. . ω "ω"
μια'. Βρισκεται ατα Φακοι· του τοπικα· τιμ '- '°' "”'ἑ ' αναφερουν οτι ο ααανιο τα μασουρα” και· ""“" " "' "Μ'· τικοτ αωονντας των
Ϊ ~ ο ΜμαιαΜ “κι τον Μαρο- ".|“ΜῖΜ ΜΝ”
ααα· μονοι τον: εκαναν οι Παω Ι Μ "ΜΜΜ” 'Μὴ' "κ “αα"ωΜ για αιικαι ΜΠοΥΧΜΝΣ. α εαιοτροοή 1 'ανοικτα ο οιιαἰοτ μααιατα "Η” Μ" "ω".
των οιιοιυν αναμενεται το πρῶτο αο- ' ““"' " “ω “”' “Ξ ύ" τ" στα" στο οαυμαιακό
καήμερο του 8ιιτ·μΒρ'ου ααρουα'α τον πειραι·τυν στους ΜΜΜ" "ο 'Μ
ἴ"Μ< τα' Γ'ῳ°”" ' αγωνα· ο αααανο και
^ ω" 9". 'Μ η” “ω “Βια τα οσο Μαμαντια·
1 ο Παρα αΜρΜται ατα ὰ
ΕΧΕ' ΤΕΛΕ'Ω¦Ξ' “Μ ΜΜΜ ”Μ" “Μ Μ
πω"- τκααο το μεταααιο ααα
ἰ  τα Νιγιιρια
Γ'Π°ΤΛ...ιι
ο "ΠΠ” Η"ΒΝ εκαΜ ατομο
Μίκτες του οτι τα οι οταν Με· αν
ω. Μι ακομα οταν Ματια-το τα οιαιτήριο
'Μ "ΜΜ "Μ ΜΜΜ 'Ν ΜΜΜ Μ
ΜΠΕΝ?Ω
ι ταααααοαιαατήα ατα οταν· του
Παω· ο Παρκ Μακ' ο ο αμόαν
χ τοπικός του οΜμαιακαα σα ειναι
ο μόνιμος οτααιαοτήτ των αγώνων τον
1 Γοαμαιοντ Λιγκ για το κανα· Η". τοσα
ταν Μαιο κατα" Μαι α νυν αροιιο
νατήτ των αουτοααατῶν ΜΜΟ"...
Μια τα ερωταματιαα για ταν αγαπω· κι
ιι αιγοααια του αννα· Ματια: ότι αα
·ρ|ακαται στα ποσα
ΚἈΡ|·°Κ°Υ¦¦
Η Η"Ε¦|Κῖ|¦ 'Μ 'ΗΗΕ'
Η ιιρυτο·Πατρια Τουρκια οι"
κανει μια ιιρὐτα κρατα· οταν
ποια" στις αρκες αυγούστου για
τον Γαρμανο ο". αααα ο Μιας δεν
·0ιιν6ταν· να Εαναααίε·ι οταν τουρτια
ο ιι Ματαικτας Μο" ααααμονουο.
··ιιἱζοντας ότι στο τύπος θα τον οποιο·
να γινει τοπικα κυναταντινουαααατ
ί “ “ειμαστε Μαν
δυνατές»
τον α Ματς Με" ωοΓιΜΜ για τα
γυναικεία ανο” μααακετ του υαιιμαιατον.
αοιι ΜΜΜ· τοκ ταν αοοΒτοιμααια τικ
η ατα ΜΜΜ ο Ξ·αναιιο με Μαιας ααα·οοτΜ μετα το αήττατο νταμαα τας ιρανιατ
ιιαιι πέρασα σήτα και ονομα τας αναμοτατής ατο Γιούμα" τη νέα αερια·ου
_:<¦ '
Ξενερωμα Ντονι·ιαα: για
το εατινικο τιρωτοοτιμα
' αωΜΜω¦ Μ νέα· να Μ
·ανα8αήαιικαν οι Μύτες στο αγωνιστικής ο Μ ΜΝ· “Με "τα τι ομασα
'ααα αυτο το τοκ ααα ·ιιικοατοιιοτ ααα απο· εκ" ΜΜΕ για ωρα Μινιαμα ΜΜΜ να αυγο ααα ταν Ϊ_ τ 7 7
ταινια· ο ειναι· στοπ· ο· .
"ΜΒ" Π' α”"” Δω ατα Μ πρωτ' α αν»
αστο αα€ζαυμ· ο ταινια Μ" ΕΜΠ· ς .
Μα·εΜτ τααανιωτ απαντω
τα" κακα. ταινια ΜΜΜ
και α ΜΜΜ Ματ ι·α
Μ "Μέ"
"ως" ν· "Ο, ω ε" σιωπή το γα·αΜ
αιο οργανωμένο μου
τοοαα -. τσακ ατα ΜΜΜ Μ ω '° Μ Μ
Μα=α καμμια Μπα “Μ '° °Μ Ἐκ· Μπι αι αιι:ἔα=ε?
ιαπω- ο τα". 'Η ΜΚ ί."- τρωω Ματια Λινοτ- και”
ο οποία παγκο· ΜΜ· ^"Μ· απο!” “ανν Μαη· στα
ταινιας αυΜαοια =°°°Μ“°, ααα· μοι τα ααα ΜΜΜ
οταν ΓουΜ2 μ
απο "ΠΜ
ικοαιιτο ΜΜΜ; ιΜικο τα αιιΜ·
Μαμα του αρατοιι αγώνα ο Για·- οταν
Μήνα να ω.- αιιαντήακ ο 'Εχουμε
απανω· Μ κοιτα τον
τακιαι το ιι.τ. 'Η -.;“
τα: πιατα Μινι: έ: .τ
. ο ι
οι και-πει:
ὰ Κ  ικ|""¦·ο·
οι" ιακο και ήταν” 7- ή
ἔαΜι για να τον  Μ 4 * ειναι αρο"°"°”” "" ΞΞῖ Ε:κοο , _ ή Για τα ματς τας τοπος μ· ταν Μαννα· Π _ ' Ϊ ΥΝΜ·'|Μ
“κ 'ω' (αρῶαν ιια- “ φαω ατο ΜΜΜ. να· και το ΓιΒρααταρ _ · για τα 2.30 μ."οοοοαιμιατής · (στο ΜΜΜ. για τα ΜΜματικα του - Δ Α · ΜΝ ΒΠἶΜ" · _
και νιιν οικοτικ“· Πανκαοιιιου κυα·αααυ. να - _ . _ · παθω 'απ 4 
φωτα" να ”αρκει τα ταοαήματος. με ανα
"Π'|Μή ΠΝ "ΠΩ"
°° Μ παντος Γιώργου
Μαναικ ο οι α αν· ονται στο ειναι· καπου) τον
” ΝΝ" ' ^Μ”ς "ί", για· ΜΜαμα και οι τα ατο εξωτερικο ο Δεν “απο μαμα
ΜΝΚ τα· ΜΜΜ: · τα· τωρα στους ο· αΜΜ- τον Γ·αι·α· Π
οιαιταααα·ι το ΜΜΜ = Η '4 ΩΜ“°", "ω | νου σον οικω· ααα οι!” ένα ΜΜΜ τον
Πας 2-1 ανια/ΝΒ· ΜΝ· Ξανα α ΜΜΜ α"νααιωικ.“
977Ιι08 852Ι29 35
Γραφει ο ΔΔΕ" ωραια" ίαεΗιοα ια

Τελευταία νέα από την εφημερίδα