Πρωτοσέλιδο Star press:Recognized text:
ΜΜΜ!!! Να
πασα τα ΜΜΜ ( 
για Ιαν αα·ναἱα·σαα   Λ
= _ Ισα ΜΜΜ    
- Ιέ ααα· Κέααααα `
Αλέξης Κσῦγισςἱ Δεν έγινα τσ σατσνόατσ στην τραγωδία της Αίγινσς
Μ|0ΤΥ||'||
. Λ .
=¦ὲῖ:Μ Δ Δ
' , 4 τοκ σ Ϊ
η" .κ.“;`Φ `·
ε χ Χ Ξ'
Χ* Χ ·
τ» ~° ·
ἶ `_` °
· κ Ν · Δ
' Ά ` ` ῦ
_ Δ _ › Η μ ·
 Χ :Ή - ¦ - .
ρ __ ,ω·' 4
να χ Φ · . υ '
| ` σ· Ω
χ · ” : 7 ο
4 7 “εἴ “Ϊ 7! “ '
μ: _,  έ 77 2 ο σ
. . `
/ η . · ·
Μ* _ . < Ξ4-Ἐ=ῳ ζἑ;;ἶῳ λ Π Ο ἄ
σελ. 5, 8
ΜΒ ΜΜΜ α ΜΜΜ αν ΔΗΜ '3) 
9 : Ύ?
ΜΜΜ ΜΝ]°3ἐέ111`.ΣωΠα · 
. α· ααααα·αααἰ Ϊ: 
αασα ααα τα  °
 σε» Π.
λ :Τα ΣγκοΦΑΝα·κΑ
ΔΗΜοΣιεγΜΑΑ
ΑΣΦΥΞ|0Φ|Λ|Α  
Νέα ααα·α 
απαν|ααωαα 3 (3.
σελ. 23
ΣγΜσοΝΑ Με ΤΗΝ ΕΦΗΜεΡ|ΔΑ «Με»
Τα ΒεααΜνα ααα ααα τους Μέ· .Ψ
α· αααΙ£ς πατας Ισα
ΜΜΜ στα Βαα1·Μα 1