Πρωτοσέλιδο Έθνος: Η φόρμουλα για τις νέες εισφορές
Newspaper website WebsiteRecognized text:
σε κέρδη από Το
ΤΡιΤιι Π ” ΤσαμΤιιανε Λιγκ
23 Αντον:Τονεοιε= " 1€ »ισ-:3
ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ: '0440 7
ιιιιιιιιιιιιιιιιιι ιιιιιιιιιιιιιιιιιι ΜΜΜ|!Ε.|'Ξ|Μ¦¦ΗΙ|Ι||Ηι|'ι¦|ΙΝ|||'¦[Ν¦|ΝΓΗ Ι|ι|'||||Η|||!-!| ||ἩΙ||¦|||||Ι<'!ι¦'~!|'|!||||'||||"|!ι¦| ΜΝΗΜΗ!"'|ι|¦`|¦Η|¦|||||¦ 'Ι'ΗΜΙ!'ΗΗ!'ΜΗ'ἱ|ΙΙ||||||'Ν“||ι||'|Ν|||!||¦|ἱ'|':¦|||¦||||'!"|ΜΜΜ"'Η'ΜΙΝΙ"||||||!|||'||||||'|ἰΝ'Ι|||||||||||||||||!|'Ν|||||'|||Ι¦|||¦||Ν'Ν|'
Νε·ΜΞκΜΤ·Μ'
ΑΡΗ ΠΑΑ..ι έ... _ "ἰ"Μ°
Τιε£ΜΜΤει ΜΜνκκ›νχ
ΕΛΕΥΘΕΡΟ' ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤ|ΕΣ. ΕΠ|ΣΤΗΜΟΝΕΣ. ΑΓΡΟΤΕΣ
Η ΦΟΡΜΟΥΛΑ
για Τι5 νέεε εισφορέ5
Πὡε θα υπολογίζονται τα ασφάλιστρα και με βάση Ποιο εισόδημα
θα γίνονται οι καταβολέε. Ποιοι κάνουν. Ποιοι κερδίζουν και για Ποιου8
ΠροβλέΠειαι συμψηφισμόε 4-5
  ΕΜΗ!" "ι||ιΕ|'|||='||"1Μιι|ι||"|Ι"|||Μι"ἰ|¦ι||¦||||||||¦| "ι'|>!||¦“||'|||| Η<||ι|'||!||'|!'|¦ι|Μι ΜΜΜ" Η" ι!ἱ'|||'¦!Γἱι Η ιι·ιιιιιιιιι“ιι Μ |¦:||'!|||!ΗΜ-|Ι ιιιιιιιιιιι¦ιιιι:ιιι|ιιιιιιι|ιιιιιιιιι:|ι ||Π'|'|'!|Μ| Η ιιιιιιιιιιιιιιιι Ν4|¦|Η|||ΠΜΙ~Μ !'·!'||Π|'|Ν¦"Η Η ΜΝΗΜΗ' Η
ΠἘἔ;Ἐ;ἔ:=ἔέ8 ΜΝ Ε κΤοε Ο ΓΑ οι ιό ισ κΤήΤε8 Τα υ ρ ισΤ ικών
του8 τζιχονπσΤέ8 ΛΣΟΜ'ἄ8   μ   »
ΜεΡκεΛ - οΛΑΝΤ - ΡΕΝΤΣι Β
Ϊ' Σ'Ζ'|Ϊ'|ΣΕ
Η ποιο Ϊ||Σ ΕΕ  Λ
ΠΠ" |ῖΜ|| “ ·
Μ ΜΑΜ"
Π" ΜΝ
Το εμβλημαΤικό
ψαφιδωΤό Του 200 μ.Χ.
ΤΜ Οικίαε Του Διονύσου
αποσαόσΤιικε κομμόΤι.
κομμόΤι από Τον φυσικό
Του χώρο. που είναι
γεμόΤοε νερό. και
μεΤαφέρθΤικε σε μια
αρωΤοαοριακό αίθουσα
αυνΤήρασα5. θα είναι
εαισκέψιμο για Το κοινό
αιιό Τα μέσα ΣεΤιΤεμ·
βρίου. ι2. 29
2' ΣΕΠΤΕΜΒΡ|ΟΥ
Με Αλμοδόβαρ
ανοίγουν οι
ΝόχΤεε Πρεμιέραε