Πρωτοσέλιδο 1-2-X:Recognized text:
ΜΒΜ [Η /7Ρ#|(ΜΡ[|# ΜΒΜ [|[/7Ρ#Π[|[ #Μ[[# Μ |([ΡΜ [07 Ι @ΜΜΜ
ΑμΜΜωΠγΜ|ΠΜ¦εΗΠ-"Σγ"ΜΠπχ"χε"χερΑ"Μτ"|ΑεΠΠΡεΠεΜΜπΝοΣΕΜΜΑΜΜΜΜΗΠ"- ΠΛΗΝ" ΠΜ|ΞΗ¦ ΗΜ 0 ΜΜΕ ννννννν Μ Καπο"
Περ|οΒ|κό Προγνωστ|κὡν   
ΤΑ ΝΕΑ ΜΠο,ΝογΣ  .
ΔιΝογΝ ΕΞΤΡΑ 
κ|ΝΗΤΜΣτο  · 
ΤρΗη23Αυνούωου2Με·Τιμή:2¦50€·Αρ.ωΜου:2089·Ἑτος:Μ°    
0Μ'|'||Π|Λ|(0Ξ¦ ΠΜ!" |(Λ| ΠΛΝΜ|||ΝΛ'|'|(0Ξ Ξ!|!|'Λ|'|Ζ0ΥΝ Τ" |Ξ|Ξ|Τ|||°|0
|'|Λ ΠΠΣ 0Μ|Μ|ΥΣ ΤΜ' |'|0Υ|'0ΠΛ Λ||'|(
Τ|ΜΠΡ|·|0|·|ΚΕ |·| ΕΔΡΑ
ΤΗΣ Μ|'|Ρ0ΝΤΜ|'|| 2.000 0|'|Μ0|
Λ||'0ΤΕΡ0| Σ"0 Γ|·||'|ΕΔ0
¦ἐέ  · ι Ρ  _¦Ἐ¦ἶΔ
| |“”Ἡ ί|