Previous Προηγούμενη μέρα
Next

Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
ΗΜ0ΠΡΑΣΙΑΚΗ
ΑΠΝΩΝ
ικοΝοΜικογ ΕΡ|ΕΧΟΜΕΝΟΥ ΗΜΟΠΡΑΣ|ΩΝ ΚΔ'
άΠΜΊθθθ@0ῖθΠθΐ-9Γ ΑΘΗΝΑ: Τρίτη 23.08.2οτο
ΜΕΡΗΣ|Α ΦΗΜΕΡ|ΔΑ ΡΟΜΗΘΕ|ΩΝ
Ποιες είναι οι καλύτεοες πόλεις του πλανήτη για να ζεις
ΕοοοοΙοἱ8τ: Υποβάθμιση της ποιότητος ζωης στην Αθηνα λόγω τάσης
ΤΕΛ .
Υπεοσποδίδοον στο επτάμηνο το έσοδο
Πάνω από τους στόχους στον ποσυπσλσγισμό τα
έσοδά στο 7μηνσ, άναφέσει το υπσυσγείσ οικονομικών. Τα στοιχεία για τα έσοδά τελωνείων, ΔΟΥ
και ΦΠΑ. "Δεν υιοθετήσάμε τισάκτικές ποσηγσύμενων και υπεσκάλύψάμε το στόχο των επιστσσφών κατά 86,54%", σημειώνει.
«Γκανιάν»
για την (30800 0
Πει0αιάς στο
επτάμην0
Αύἔηση κατά 14,2% πα00υσίασε στο επτάμην0 του 2016 0
όγκος φ00τίων που διακινήθηκαν από τις π00βλήτες ΙΙ και
ΙΙΙ του λιμανιού του Πει0αιά,
σύμφωνα με τα στοιχεία που
ανακοίνωσε 0 κινεζικός όμιλος
(30800 Ρ00ὶ00.
Με μπάσάζ στοιχείων το υπσυσγείσ Οικονομικών επιχεισεί να υπεσασπιστεί τη θέση του
ότι τα έσοδα πασάμένσυν εντός των στόχων
του πσσυπσλσγισμσύ. Ειδικότεσα, το υπσυσγείσ σε ανακοίνωσή του, που συνοδεύεται
από αναλυτικούς πίνακες, υπσγσαμμίζει:
Ελεγχος για βιομηχανικά
απόβλητα στην Συκάμιν0
Ωοωπ0ύ
Συγκεκ0ιμένα, η ΣΕΠ ΑΕ, η
θυγατ0ική της (30800 που
διαχει0ίζεται τις δύο π000λήτες, διακίνησε εμπ00ευματ0κιβώτια συνολικού όγκου
2.012.200 ΤΕΠ8, έναντι
ΤΕΛ- 1.'762.400 ΤΕΠ8 στο αντίστοιχο
Η ΝΟΚΙΑ έστειλε εξώδικο
στη 8ιιροτ ίσκιο
0υσιάζ0υν οι όγκοι που διακινήθηκαν από τον σταθμό εμπο0ευματ0κιβωτίων που ελέγχουν
οι Κινέζοι στο Σ0υέζ.
Από τα ίδια στοιχεία π00κύπτει
πως 0 συνολικός όγκος φ00τί0υ
που διακινήθηκε από τους 36
εμπ00ευματικ0ύς σταθμούς
που ελέγχει πλέον 0 όμιλος
Με εντολή του Αναπλησωτή Υπουσγού Πεσιβάλλοντος
και Ενέσγειας, Γιάννη Τσισώνη, μετά από σχετική
καταγγελία και με την άδεια της ασμόδιας Εισαγγελέως,
για διενέσγεια έσευνας-ελέγχου σε γήπεδο όμοσο του
Ασωπού ποταμού, στη θέση «Φυτό» Συκαμίνου, το Σώμα
Επιθεώοησης Πεοιβάλλοντος, Δόμησης, Ενέογειας και
Μεταλλείων (ΣΕΠΔΕΜ) πσοέβη σε διεσεύνηση των
καταγγελλόμενων.
Οπως αναφέσεται στη σχετική ανακοίνωση, η εκσκαφή
πσαγματοποιήθηκε με ειδικό μηχάνημα έσγου (εσπυστσιοφόσος εκσκαφέας με μεγάλο βσαχίονα) και με την
επίβλεψη των μηχανικών Επιθεωσητών σε έκταση
πεσίπου 12Χ5 01 και σε βάθος έως 8 01.
Η συνδσομητική τηλεόσαση
(ΝσνΑ) απέστειλε εἔώδικο
διαμαοτυοίας στη Σούπεο
Λίγκα, κατηγοσώντας τη διοσγανώτσια ότι δεν έκανε τις
απαιτούμενες ενέσγειες για
να αποτσέψει την αναβολή
στην ένασἔη του Πσωταθλήματος.
Πασάλληλά, ενημέσωσε ότι
από τη στιγμή που δεν
εκπλησώνονται οι συμβατικές υποχοεώσεις της Σούπεο
Λίγκας, ασνείται και η ίδια
να εκπληοώσει τις δικές της
και για όσο καισό δεν
υπάσχουν παιχνίδια, δεν
πσόκειται να καταβάλλει την
πσοβλεπόμενη αμοιβή στις
ομάδες.
Ξεκαθασίζει, δε, πως είναι
διατεθειμένη να κινηθεί και
νομικά, σημειώνοντας ότι
«επιφυλάσσεται για την
άσκηση όλων των δικαιωμάτων της για την ποοάσπιση
των συμφεσόντων της».
(30800 Ρ00ὶ00 στην Κίνα και στο
εἔωτε0ικό διακινήθηκαν στο
επτάμην0 του 2016 πε0ί τα
54.022.900 ΤΕΠ8 έναντι
52.191.500 ΤΕΠ8. Η αύἔηση
φτάνει το 3,5%, ποσοστό που
αντιστοιχεί σε πε0ίπ0υ
2.000.000 ΤΕΠ8 ποόσθετ0υ
φ00τί0υ έναντι του επταμήν0υ
του 2015.
Ι·Ι διοίκηση της (30800 Ρ00ὶ00
υποστη0ίζει, πάντως, με κάθε
ευκαι0ία, πως επιδιώκει να
μετατ0έψει τον Πει0αιά στον
κύ0ι0 εμπ00ευματικό σταθμό
της στην Ευ0ώπη.