Previous Προηγούμενη μέρα

Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ._
ΟΙκοΙΙΙοΙνΙΙκΗ “
Οικονομικών και Επιχειρηματικών Ειδήσεων - Προμηθειών και Δημοπρασιών
ΘΕΣΣΑΑοκΙκΗ: ΕΜ8||:οἱ|(οΙιοπΙἱ|(Μθθθ@απΙᾶἱ|.οοπΙ ΑΘΗΝΑ: ΕΜεΙ|: οΙ|(οηοΜΙκΜθθθ@οΜεΙ|.οοΜ
ή ΕΜΗ: ρεΜθ[email protected]οτεΗεταΙ ή ΕΜΗ: σΜΙθθο@οιεηεωΙ
ΕΤΟΣ 200 - Τ.Φ.:1.00Ε Α.Φ. 4745 Τρίτη 23.08.2018
Συσκέψεις στο
Μαζίμου για
ΔΕΘ και ΕΣΠΑ
Σεισα συναντήσεων με στενούς του συνεσγατες και
μέλη της κυβέσνησης είχεσ
ποωθυπσυογός Αλέζης
Τσίποας, στο Μέγαοσ
Μαζίμσυ, για την πσσεία του
κυβεσνητικσύ έσγσυ και
τοέχσντα ζητήματα.
Η πσσεία της οικονομίας,
αλλα και ο πσσγσαμματισμός
εν όψει της Διεθνούς ίΕκθεσης Θεσσαλονίκης τον
Σεπτέμβοισ βοέθηκε στο
επίκεντοσ της συνάντησης
που είχε σ πσωθυπσυσγός με
τον αντιποόεδοσ της κυβέσνησης Γιαννη Δσαγασακη.
Ύποπτοι τροοοδιαφυγής 1,8
εκατ. Έλληνες
Ως υπόπτους φσσσδιαφυγής
αντιμετωπίζει το υπσυσγείσ
Οικονομικών 1,8 εκατομμύσια φσσσλογσύμενσυς με το
νέο φιλόδσζσ σχέδιό του για
την παταζη της φσοσδιαφυγής που αποκαλύπτει Το
Βήμα της Κυσιακής.
Με τη βοήθεια της τεχνολογίας, των διαφόσων
βάσεων δεδομένων από τσαπεζες, εφσοίες, υποθηκοφυλακεία, κτηματολόγιο κ.τ.λ,
αλλα και στοιχείων που θα
αντληθσύν ακόμη και από
εφασμσγές 800181 Παοόἰε
(ΡεοοοσσΚ, ΙΙΙετεεΓεΠ1 κ.τ.λ.)
οι φσσσελεγκτές της Γενικής
Γσαμματείας Δημοσίων Εσόδων, του ΣΔΟΕ και αλλων
κσατικών υπησεσιών θα
θέσουν στο στόχαστοσ
1.800.000 Ασιθμσύς Φσσσλσγικσύ Μητσώσυ πολιτών και
επιχεισήσεων για τους
οποίους ήδη υπασχσυν
ενδείζεις φσσσδιαφυγής.
Ανδοέας Γεωογίου:
Είμαι αποδιοποΜαωΞ
ΑΒτΙι11 ΑΖἰΖ ΑΙ (Μπακ: έ
Εικόνα... ερημον
στο ελληνικό χρηματιστήριο
Στο 4,21% αυζήθηκαν οι ίδιες
μετοχές
Η ΕΧΑΕ ΕΧΑΕ 0,00% πσσέβη
σε αγσσα ιδίων μετοχών, και
συγκεκσιμένα στις 19.08.2016
προσχώσησε στην αγσσα 16.200
ιδίων μετοχών, με μέση τιμή κτήσης €4,39 ανα μετοχή και συνολική αζία συναλλαγών
€71.112,56.
Οι συναλλαγές προαγματσπσιήθηκαν μέσω του μέλους του
Χση ματιστησ ίου Αθηνών
«ΑΙΡ1'18. ΕἰΠεΠσσ Ανώνυμη Εταισεία Πασσχής Επενδυτικών
Υπησεσιών».
Μετα και τις ανωτέσω αγσσές, η
εταισεία κατέχει συνολικα
2.749.000 ίδιες μετοχές (4,21%
του συνόλου των 65.368.563
κοινών ονομαστικών μετοχών)
Στο δίκτυο Γερμανός το νέο 4048Ι11εττροοοε ΗΤΟ 10
Το νέο 484- 8ΠΙᾶΓἙΡ110Πθ ΗΤΟ 10,
τη ναυασχίδα της ΗΤΟ, με μεταλλική, ανθεκτική κατασκευή, κοσυφαία καμεσα και ισχυσές επιδόσεις,
φέσνει αποκλειστικα ο
ΓΕΡΜΑΝΟΣ, ο Νο1 Ποσοσισμός
για 8ΠΙᾶΓἙΡ110Πθ8.
ίΟπως σημειώνει η αλυσίδα, με
οθόνη 5.2" ΟΗΕ και επεξεσγαστή
ΟυεΙοοΙΠΙΠ 8ηεΡ(1τεςοΙ1 820/64-Βἰτ,
το ΗΤΟ 10 πσοσφέσει γσήγοση
ταχύτητα και λειτουσγία υψηλών
αποδόσεων για ακόμα πιο εύκολη
και αμεση ΙΠι11τἰτεεΙςἰΠς χσήση. Με
κομψό σχεδιασμό υψηλής αισθητικής, η «ναυασχίδα» της ΗΤΟ διαθέτει στσογγυλεμένα ακσα και
αισθητήσα δακτυλικού αποτυπώματος για μεγαλύτεση ασφαλεια.
Η πλειονότητα των εισηγμένων εταισειών δεν καταφεσε να
σημειώσει συναλλαγές ανω των 100.000 ευσώ μέσα σε ένα
ολόκλησο εζαμηνο! Οι τέσσεσις τσαπεζες «υπεύθυνες» για
το 60% του συνολικού όγκου. Αποκαλυπτικός πίνακας για
όλες τις μετοχές.
ίΕντσνο πσοβληματισμό για
το μέλλον της εγχώσιας
χ9ηματΙστηΩΙα%ήε αν09άε
πσοκαλεί η πολύ χαμηλή
φετινή αζία των συναλλαγών
και κυσίως η ιδιαίτεσα
μεγαλη συγκέντσωση του
επενδυτικού ενδιαφέσσντος
σε μόλις 10-15 μετοχές.
Τα στοιχεία του πασατιθέμενου πίνακα που εμφανίζουν
τις αξία των συναλλαγών στο
ΧΑ για το σύνολο των
κοινών μετοχών