Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
28-08-20]8 Ο
Μ σοι-Μ»
ΜΜΜ: λ ω
απορω)
Μ λ Μ
οπο-Μο
σέπια»
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΑΠΟ ΤΟ 1894
ΜΝ: Νεφώσεις μέ ἰσχυρἑς βροχές, καταιγίδες καί χαλαξοπτώσεις. Άνεμοι ἰσχυροί 6 μέ 7 μπωφόρ. <Η θερμοκρασία θα ση μειώσει πτώση. Στην Μή να έως
Τρίτη 23 Αὐγούοτοο 2016
η Ἀπόδοσις τής έορτής τής Κοιμήσεως τής Θεοτόκου.
Λούπου μαρτυρος, Είρήναίου ἐπισκόπου Λουγδούνων
Σελήνη 2] ήμερών
Ἀριθμ. φύλ. 4053] |Τιμή ],5Ο€
Ἐρατοσθένους ι,τ.κ. ]]θ 85, Ἀθήναι, ιπίο@εειιεπεννε.στ
Τηλεφωνικό κέντρο: 2] 8 0] 70400, Φαξ: 2] 8 0] 7040]
Καταχωρίσεις: 2] 0 8220482, Συνδρομές: 2]8 Ο] 70870
"Ετος ]280ν
γαλύτερη μείωσις δημοσίας χρηματοδοτήσεως στην Εύρώπη παρατηρείται στηνἙλλαδα.
<Η έκθεσις αναφερεται χαρακτηριστικα στην «συνεχιζόμενη οἰκονομικη κρίση καί την ανεπαρκῆ καί διαρκώς μειούμενη χρηματοδότηση από τήνΠολιτεία, πού
ὁδηγεῖ σέ μειωμένο διδακτικό καί
διοικητικό προσωπικό, δυσχέρειες πρόσβασης σέ διεθνείς βιβλιοθήκες, ύποβαθμιση τού έπιπέδου
σπουδών καί της αξίας τών πτυχίων, “γήρανση" τοῦ διδακτικού
προσωπικού, αδυναμία συντηρησης κτη ριακών ύποδομών καί ύλικότεχνικοῦ έξοπλισμού».
Ἀθλητές, ακαδημαϊκοί καί
αλλοι προσπαθούν να κανουν βηματα ή αλματα πρός τα έμπρός μέ
ύποδομές καί «ἐργαλεῖα» δραματικα περιορισμένα σέ σχέση μέ τό
παρελθόν. Οἱ έπιτυχίες°Ελληνων
τοῦ έξώτερικοῦ σέ όλους τούς κλαδους δείχνουν την νέα πραγματικότητα πού διαμορφώνεται.
χώρα στό μεταπολεμικό σκηνικό.
'Ως γνωστόν, η °Ελλας έχει απολέσει περισσότερο έκ τού 25% τού
Ἀκαθαρίστου °Εγχωρίου Προίόντος καί, παραλληλως, έχει μέ
τόν τρόπο της «συμβαλει» ώστε
400.000 νέοι“Ελληνες να αναζητησουν ἐργασία στό έξωτερικό.
Την ίδια στιγμη, τό κρατος
χρωστα στόν ἰδιωτικό τομέα 7,5
δισ. εύρώ, τα ὁποῖα δέν αποδίδει (παρα μέ μεγαλη καθυστέρηση) καθώς τα χρησιμοποιεῖ στην
καλυψη λειτουργικών αναγκών
τοῦ Δημοσίου. Αύτό ὁδηγεῖ στό
να αύξανονται ταυτοχρόνως τα
χρέη τών ἰδιώτών πρός τό κρατος,
μέ ρυθμό 1,2 δισ. εύρώ μηνιαίως.
Με στην Θεσσαλονικη ΜΝ· ο ° ο ό Ἀνατολή ἡλίου 8.47' - Δύσις 8.07'
ε 3 | ο 3 ~
ΜΜΜ νε ε ωτε ιστού
της Θεσσαλονικης | |
τ.Μ¦.ΜΜΜω 'ρε αν' | | Η! δ" κκ Η 'ε|¦5
να ΜἈΜΜΤὡ
ο”. ΜΜΜ Μὴ °Η ί ί ί δ ί ε Ι
νεα π Οι ατι%οτ που ια Ο ωνει κ ισι
ΝΒ Μ Μακ ἡ· ψ
 °Μ Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚ0ΤΗΣ πού δια- ντες αθλητές πού ζούν καί προπο μορφώνεται στην χώρα μας μετα νοῦνται στην Έλλαδα, χαρη ὅμως
 την έπταετῆ σχεδόν κρίση φέρ- κυρίως στην στήριξη καίτίς χορη”ωΜ · νει την νέα γενια να έχει ση μαντι- γίες ἰδιώτών. <Η ἐποχή πού τό ΔηἩΜΤΜΜώΜπ" κα μεγαλύτερες προοπτικές έξε- μόσιο μπορούσε να ύποστηρίξει
Μ Μ Μ λίξεως καί έπιτυχίας στό έξώτε- ἐνεργα τόν πρωταθλητισμό έχει
Μ Μ Μ Μ Μ ρικό παρα με την παραμονη στην παρελθει.¦Ο κρατικός προϋπολογι“Μ ω Μ η χώρα μας. Οἱ 'Ολυμπιακοί Ἀγώνες σμός μετα βίας πλέον έπαρκεῖ για
Μ ω ω πού ὁλοκλη ρώθηκαν στό Ρίο ντέ να καλύψει τούς μισθούς καί τίς συ Τξανέιρο αντικατοπτρίζουν καί νταξεις δημοσίων ύπαλληλων καί
 έκεῖνοι μέ την σειρα τους τό γε- τα λειτουργικα έξοδα τοῦ ΔημοΜ Μ Μ Το” α γονός αὐτό: 'Η Ζ6χρονη Κατερί- σίου. Ἀκόμη καί τα λίγα χρηματα
Μ6Μῇ Μ να Στεφανίδη, «χρυση»'Ολυμπιο- πού απαιτούντο για την συμμετο νίκης στό αλμα έπί κοντώ, φοίτη- χη μαθητών σέ 'Ολυμπιαδες μαθησε μέ υποτροφία στό πανεπιστη- ματικών ή αστρονομίας δέν εύρέΌΜ Μ ή Μο" μιο Στανφορντ, στην Καλιφόρνια, θησαν, παρα μόνο τελικα μετα την
ω Μ Μ καί συνέχισε να σπουδαξει καί να δωρεα ἰδιώτών.
Μ ω προπονεῖται στίς'Ηνωμένες Πολι- , , . ¦ ¦
*Μ·Ἡ ΜΒΜ - < ω τ Το φαινομενο, επομένως, δεν
 πως· Η 20χρονη Αννα Κορακα- ἀΦΟρᾶ μόνο στόν Κόσμο τῶν σπόρ'
Μ ΜΜΜ. Με ε Με ω :εεττ ει:ιαιτ:τι  
ΜΜΉ ΜΜΜΜΜ στ ιν Γε Έξω < ἑλο ξωσζοῦ τούς έρευνητἐς καί ἄλλες πολλές
Μ· ά Μ Μ ΜΒ! ωΜ συἔλὸγοἰμἔκοἐοἶοὲῆςἑἔ Βωης_ κατηγορίες νέων έπαγγελματιών.
ωωωῳΜΜ ΒΜεμβἑργης Ϊ πρόΞἶατη ἔκθεσις τα Ἀρχῆς
Μ ' ιασφ ίσεως καί ΠιστοποιήσεΦυσικα, υπαρχουν καί 'Ολυ- ως της Ποιότητος στην Ἀνώτατη
ΜΒ' ἔ'ω μπιονίκες καί αλλοι διακριθέ- ῦΕκπαίδευση φανέρωσε ότι η μεΜΜΜ ΜΜΜ Η. ΜΜρήΜὡΜωὡΜΜώ
ή ΜΜδΜ ΜΜΜ |
ΜΜΜ· Μωω
ωπνωωΜωΜι 5 | |
ΜπΜἈΜ“ εντο τετ α νου
ΜΜΜΜΜΜΜΜ
ΜΒΜ 6ιΤΜΜΜΜψ ¦ . ο ε ε ¦
ΜΜΜωΜὡ Στοχος να αποφευχθει ο «κοφτης»
Μή ΜΜΜ ω ΜμἙ“ ΣΤΗΝ είσπραξη 30 δισ. εύρώ από γύης, τό τέλος επιτηδεύματος, ὁ
Μ”. Μ'Ρ·Μ| νέους καί παλαιούς φόρους απο- φόρος πολυτελούς διαβιώσεως,
ο: ΜΒΜ ω σκοπεῖ η Κυβέρνησις μέχρι τίς ὁ °Ενιαῖος Φόρος °Ιδιοκτησίας
7" ήν Μ* ΙΜ Μα Ψ αρχές τοῦ 2017. °Η φοροαφαίμα- Ἀκινητών (ΕΝΦΙΑ), ὁ αύξη μένος
ΜΜὡΜΜ ΜΜΜώ ξις πού θα έπιχειρηθεί είναι ανευ ΦΠΑ ὁ ό ο 10% στού λο α
. Φ ο ς ς γ
 προηγουμένου, καί έχει σχεδια- ριασμοὐς συνδρομητικης τηλεοΗ σθεῖ από τό κυβερνητικό επιτε- ρἀσεως¦ ὁ αὐξημένος ΕΦΚ στην
ΤόΜωὡΜΜΜΜόι λεω: Ψ ὁποῖο κ9ταΦανῶ9 ἀδυ' μπύρα. ὁ αῦἔημἑν09 ΕΦΚ στό
 Εκει να ἶροωθησει μέταβρυθ' αγροτικό πετρέλαιο καί τό πεΜήΜ.ΜΜὡΜΜΜΜ μιἶεις Η” πραγξαἘικη |μειωση τρέλαιο θερμανσεως, τα τέλη κυ Μ. ΜΜΟ' του κίἔαΈου9 ΚΨ: 879889 με' κλοφορίας για τό έτος 2017 κ.λπ.
ΜΜΜ Ἡ ΤΜ ταρρυ μισεων οι οποιες α μπο- ξ η 3 η 3
 ρούσαν να προσελκύσουν έπεν- Η Φορολογικη επιδρομη απο·
ΜΜΜ" ω δύσεις ἀπό τό ὲξωτερικό¦ το βἀ- τελεί μια εἰκόνατού παρελθόντος
 ρος πέφτει στην όλο καί βαρύτε- πού συνεχίζεται, υπό την συμφωΜ“ΜΜΜήΜ 9η δημοσιονομική προσαρμογή. νία τῶν «θεσμῷνἶ›= καί)δἑν~ἀΦἡ·
 Τα χρηματα θα προέλθουν ἀπό νει περιθώρια εξοδου εκ της θηπηγές όπως: ὁ φόρος εἰσοδή μα- ριώδους ύφέσεως πού ταλαιπωΖ τος, η εἰδικη εἰσφορα αλληλεγ- ρεῖ μέ πρωτοφανή τρόπο Δυτική
Σ ί Τ” < ί
Μὴ Μ ο | 2
Μ Η διευθύντρια λειπει...
νικῆς οίκονομίσς αργεί,
σύμφωνα με αναλυση ωΜ”·ΝΜ Τό |Μ.ὁΛΜω ΜΜΜτῆς Οίτίστουρ, μέ τίς έξσ- Μ” Μ Με Τὸ Μ'ΜΜΜΜ ΜάΜΜΜ
γωγές να έπιβαρύνουν Μ“ὡΜ· ΜΜΜ ΜάΜΜ
ἰδισιτέρως τό σκηνικό- =“ τοΜωωΜ% ΜΜΜ, μώΜ ή Μ "ή Μ ω
ὲ ΜωοΜ ΜΜΜ ωΜΜωσπω
Μ αω.ωψωωω ὺΜὺῶΜ ΜΜΜωΜ
ΜΝ ωΜΜψΜ ΜὺΜὡΜΜ ΝΜΜ Β
Τήν παρουσία τζιχα- “ΜΜΜ Μ” ”ΜὴΜ_
"από" στήν ,Ελλάδα ςΜ·ωψΜ Μ“ωωΜ ωΜΜΜΜΜ
ὁΠοκσΜΜε,ὁ ΜΜΜ ποΜΜΜΜ ΜΜΜ ΜΜΜάΜ
Τύπος. Με ΜΜΜ ΜΜΜΜΜΜ ωΜ|=%ω“ἔ=
Άνω ω π Μ Μέ» *40ΜωΜ
“ΨΜ ωαωΜΜΜ Μ "ΜΜΜ
Ἡ "ταλίσ μπορεί να δι- ·ΜΜάΜ -ΜΜΜ
αλύσειτήν Εὐρφζὡνη, ΜΜὡΜ ΜΜΜωυω
υπεστηριξε οΙΣτιγκλιτς, ἩΜΜ*Μ ΠΜΜΜ Μ ΜΜΟ' Μ
ΧΡ ωἶ° θἔΜ.ε"°Ε ΜΜΜπΜ ΜΜΜῳὴῳ Ἡ ὁ
νσἙΞἩω σνἔ° ωωΜηΜ καΜ=Μ ·ωΜ“ωΜω
ΜΒ ΜΜωωΜω Μ.ΜωωΜ
35 ΤΦωΜΜΌψ ΜΜΓΜ ΜᾶΜΜ
ΜὡωΜΜὡβ ΜΜΜΜΜἩ ΜΜΜΌΜ
Ι ΜΜΜ”... ΜΜαΜΜΜΜ ΠΜἩΜΜ
Π Ι Η Ι ιο· '7
ΕΝΦΙΑ καί αλλα
κομμουνιστικα
Γραφει ὁ Ραφαήλ Α. Καλυβιώτης* 
Η ΔΕΞ|Α στήν 'Ελλαδα βρίσκεται σέ τέτοια ίδεολογική σύγχυση, πού από τήν μία ακούμε τόν
αρχηγό τής αξιωματικής αντιπολίτευσης να
<<τιμα τήν Ἀριστερα καί τούς αγωνες της» καί
από τήν αλλη να καλωσορίζει τόν ΣΥΡΜΑ στίς
«δεξιές» πολιτικές των φόρων. Πραγματικό
είναι απορίας αξιον έαν ή καλούμενή ως «Δεξια» στήν 'Ελλαδα στα κοινωνικα ζήτή ματα αποφασίζει τήν ύπερψήφιση του Τζαμιού στόν Βοτανικό, δέν αντιδρα στήν αφελλήνιση τής Παιδείας, ύπερψήφίζει τό Σύμφωνο Συμβίωσης των
όμόφυλων ζευγαριών, ένω στα οίκονομικα ζητήματα θεωρεί ότι ό ΕΝΦ|Α είναι αναγκαίος φόρος
καί ότι, γενικότερα, ή πολιτική των φόρων είναι
κατι τό ρεαλιστικό για τήν αναστήλωση της χωρας, σέ τί αραγε διαφέρει έπί τής ούσίας από
τήν Ἀριστερα;
Πρός αποφυγή οίασδήποτε παρεξήγήσεως:
ή κυβέρνησή αύτή δέν είναι ούτε Νεοφιλελεύθερή ούτε Δεξια. Είναι αμιγώς, ρητώς καί κατήγορήματικως «αριστερή». Προτιμα τήν αύξηση
των φόρων έναντι τής περιστολής των κρατικών
δαπανών. Προτιμα ένα κρατικιστικό ασφαλιστικό σύστημα έναντι ένός κεφαλαιοποιήτικού.
Προτιμα τόν διαμοιρασμό τής φτώχειας μέ έξίσωσή όλων πρός τα κατω καί, αρα, καταργήση
τής μεσαίας ταξεως. Ἐπιζήτεί τήν καθεστωτική της κυριαρχία μέσω έπιβολής του αφελλήνισμού στήν παιδεία καί δια μέσου των ανοικτών
συνόρων. Προτιμα τήν απόδοσή ύπηκοότήτας
σέ λαθρομεταναστες έναντι τής προσπαθειας
Σ υνέχεισ στήν σελ. 8
ο Ό ηθοποιός Μπίλ Μάρεϊ είναι διάσημος γιά τίς
φάρσα του Μαλιστα έχει
καί ίστοσελ ίδα άφιερωμένη στην... δράση του μέ
Ο Καί έφαρμογη γιά
εΙ118ττρΙιοΠεε πού είδοποιεί γιά τίς έπικείμενες
άεροπορικές έτι·ιθέσεις άνέπτυξαν οί τζιχάντιστές
τού ΠΠ. Ἡ βάσις είναι
τό δίκτυο «ΤεΙεἔτειΠ»,
τό ὁποίο έλέγχουν, καί
ή ἐΦαρμογή όνομάζεται «Ιοί είπω». Οί ίδιοι ύποστηρίζουν ότι οί
πληροφορίες πού χρησιμοποιούνται προέρχονται άπό ύποκλοπές έπικοινωνιών είτε τών Ρωσων είτε της συμμαχίας
πού έχουν συγκροτησει οί ΗΠΑ. ”Ετσι, είδοποιοι7ν γιά την έπικείμενη έπίθεση καί δίδουν
συμβουλές στούς κατοίκους τών γειτονικών περιοχών. Ἡ έφαρμογη άνεπτύχθη στά άγγλικά καί
τά γερμανικά, όχι όμως
καί στα άραβικά, πού
είναι ή κυρίως όμιλούμενη γλωσσα
ο Τέσσερεις κουκουλοφόροι στην Αύστραλία
μπήκαν μέσα σέ σχολείο
καί τα έκαναν γυαλιά
καρφιά, ένώ πέταξαν άπό
τό παράθυρο, πού έσπασαν, μέσα σέ ένα γραφείο
τρείς κροκοδείλους αλμυροι7 νερού! £ύτυχώς τα
έρπετά ήταν ακίνδυνα,
καθως εᾶαν καί τά στόματά τους σφραγισμένα
μέ ταινία, όμως ει)ρέθησαν σέ πολύ ασχημη κατάσταση. Τί τούς έφταιγαν; Παντως, έαν πιαστοι7ν, κινδυνεύουν μέ φυλάκιση έως 5 έτών.
τίτλο «Κανείς δέν πρόκειται νά σέ πιστέψει»! Ἡ
τελευταία του φάρσα είχε
στόχο έναν άνδρα σέ ένα
άεροδρόμιο, πού έτρωγε.
Ό Μαρεύ πλησίασε τό
τραπέζι τοῦ άνθρωπου
καί «έκλεψε» μία τηγανητή πατάτα άπό τό πιάτο
του. Ἐκείνος έμεινε άποσβολωμένος νά κοιτά τόν
Μάρεύ... Μετά βεβαίως,
όλοι ξέσπασαν σέ γέλια.
ο Οί στρουμπουλοί είναι
καλοί άνθρωποι έλεγαν
οί γιαγιάδες μας! Τωρα
μαθαίνουμε άπό Γερμανούς έρευνητές ότι οί έχοντες λίγα κιλά παραπάνω
είναι καί πιό γενναιόδωροι άπό τούς άδύνατους,
οί ὁποίοι είναι τσιγκούνηδες καί.. μίζεροι! Οί έρευνητέεἐξηγοϋν ότι ή Μίνι;
άποφάσεων σχετικώς μέ
τά χρήματα έττηρεαζεται
άπό τό σωματικό βάρος,
καί τά έττίπεδα γλυκόζης
στό αίμα έπηρεάζουν καί
αὐτά την ληψη άποφάσεων! «Γλυκιές» άποφάσεις όμως. ..
· Μέ... έπιασε έστελναν έγκληματίες ναρκωτικά σέ φυλακισμένους
στό Λονδίνο! Ἡ άστυνομία έντόπισε δύο τέτοια άεροσκάφη πού μετέφεραν κινητά τηλέφωνα καί ναρκωτικά κοντά
στην φυλακή Πέντονβιλ τού Λονδίνου. ”Ετσι,
δημιούργησε μιά είδική
δύναμη κρούσεως, την
Ορετετἰ0Ι1 ΑὶτὺοΠ1€,
γιά να συλλάβει τούς
δράστες. Τί άλλο μας περιμένει;
Ίστοφι%ά ντοκουμέντα
<ἐΗ ἑοοτη της Ἀποδόσεως
(Εννιαμεοα) της Παναγίας»
Μ Ἐλευθερίου Ε Σκιαδά (σελ. 4)