Previous
Next

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Ακριβαίνουν οι μεταβιβάσεις ακινήτων
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Μ.ήειΕτεπιΡοΠκι.ἔτ
Η ΝΑΥΤΕΜΠ[|ΡΙΚΗ
Δευτέρα 22 Αυγούστου 2016 | τιμή: 1,30 €
Ο|ΚΟΝΟ|“||ΚΗ ΚΔ'
ΕΠ|ΧΕ|Ρ|·|ΝΑΤ|ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
Έτος: 920 · Αριθμός φύλλου: 26.140
Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογόν
πρόεδρος της Τουρκίας
 ΣΕΑΝΟΛ||(|·|
“ πορεια
οι ΔιεοκειεπιιιΞΣ
ΕΟΠΥΥ
| 'Ϊ 
[νόμος] Νέες επιβαρύνσεις θα ισχύσουν από 1ής Ιανουαρίου 2017 με τήν αναβίωσή του φόρου υπεραξίας
Ακρι βαίνουν οι μεταβιβάσεις ακινήτων
Ποιες Παγίδες κρύ βει το νέο Πλαίσιο - Πώς θα γίνεται ο υπολογισμός του φόρου
σήμερα στη Ν
Τριμερής συνανμισή
κορυφής
Συναντηση κορυφής των ηγετών των τριών μεγαλύτερων οικονομιών της Ευρώπης (Γερμανία,
Γαλλία, |ταλία) διεξόγεται σήμερα στη νήσο Βεντοτένε στη Ναπσλη, με κύριο αντικείμενο την
αντιμετώπισή των κλυδωνισμών που προκαλεί στην
Ε.Ε. η απόφαση αποχώρησης της Βρετανίας. >22
Σε φαση ωρίμανσης η λίστα
με τα ί5+20 προσπαιτούμενα
Στο φουλ βαζει από σήμερα τις μηχανές η κυβέρνηση, καθώς στενεύουν και ηόλι επικίνδυνα τα
χρονικό περιθώρια για την έγκαιρη υλοποίηση των
ί 5+20 ηρσαηαιτούμενων του Σεπτεμβρίου, αλλα
και όλων αυτών που ξεκλειδώνσυν την υποδόση
των 2,8 δισ. ευρώ. >4
Γιατί καθυστερούν τα Ρ05
Ο ακατόαχετσς επαγγελματικός λογαριασμος
«μηλοκόρει» την προώθηση στη Βουλή του σχεδίου
νομου για την υιοθέτηση του πλαστικού χρήματος
στην αγορα με στόχο τον περιορισμό της φοροδιαφυγής και την ενίσχυση των εσόδων. Ειδικότερα,
θεσμοί και οικονομικό επιτελείο «κονταροχτυπισύνται» ακόμη για τσ εαν τα ποσα που θα μπαίνουν
στον εν λόγω λογαριασμό θα είναι πλήρως ακατόσχετα¦ όπως προτείνει το υπουργείο Οικονομικών, ή
όχι, όπως επιθυμούν οι δανειστές. >5
Η ΕΡΓΑΣ|Α|(|·| ΕΥΕΛ|Ξ|Α ΑΥΞΑΝΕ|
ΤΠ ΓΡΑΦΕ|Α|(|ί ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ >14
ΠΕ|ΡΑ|ΑΣ: |·| ΣΕΠ ΣΠΑΕ| ΤΟ ΕΝΑ
ΡΕΚΟΡ ΜΕΤΑ "Ο ΑΛΛΟ Σ'|'|·| Λ|Α|(|Π|·|ΣΠ
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟ|(|ΒΩΤ|ΩΝ >11
Αγορές εμπορευματων
ΣΜΗΜΑ 0' ΑΝΑΔΥ0ΜΕΝΕΣ
0||(0Ν0Μ|ΕΣ ΤΗΣ Ν.Α.ΑΣ|ΑΣ >24
Η «αφύπνισή» του φόρου υπεραξίας στις μεταβιβασεις ακινήτων, από μιν 1-1-2017, προσθέτει ένα ακό
μή βαρος στους ιδιοκτήτες ακινήτων και στα δοκιμαζόμενή κμιματαγορα. Από μιν 1ή Ιανουαρίου του επόμενου έτους επανέρχσνται σε ισια3 σι διαταξεις που
προβλέπουν μιν επιβολή φόρου υπεραξίας, ή εφαρμογή του οποίου ανεσταλή τον Δεκέμβριο του 2014,
για δύο Χρόνια, για τσ 201 5 και το 2016, καθώς ή απόπειρα υπολογισμού και επιβολής του φόρου αυτού
στις αρχές του 2014 απέτυΧε παταγωδώς εξαιτίας μις
απίστευμις πολυπλοκότήτας των διαδικασιών εφαρ
μογής του και ενώ εί
Χαν «παγώσει» οι με
Ο ΦΟΡΟΣ ΕΠ|ΒΑΡΥΠΕ| τοβιβόσεις κτισμάτων.
  οικοπέδων και αγρο
, τεμαχίών. Ο ιοχύων νό
 ο  μος προβλέπει πως ο
ΠΛ|·|ΡΩΝΕ| 3% ΕΠ' φόρος υπεραξίας με
ΤΠΣΑΝΤ||(Ε|ΜΕΝ|ΚΠΣ ΜεΜΜθΜ·
βάλλεται στο κέρδος
που προκύπτει ανήμεσα σμιν τιμή κτήσής και μιν τιμή πώλήσής καθε ακινήτου. Ο φόρος επιβαρύνει τον πωλήμή του ακινήτου,
ενώ ο αγοραστής οφεῦιει φόρο μεταβίβασής 3% επί μις
ανήκειμενιιαις αξίας του ακινήτου. Εφόσον ο φο ρολσγούμενσς έχει διακραμήσει το ακίνπτο που πωλεί για
πέντε τουλαχιστον έι:ή από μι στιγμή μις απόκμισής
του, ή υπεραξία είναι αφο ρσλόγήμι μέχρι το ποσό των
25.000 ευρώ. Επίσής, όσοι μεταβιβασουν ακίνήτα τα
οποία έχουν σμιν κατοχή τους πριν από το 1 995 απαλλάσσονται από τον φόρο υπεραξίας. >Ζ-3
Ο τρόπος διαχωρισμού των κύριων Η
συντόξεων σε τρία διακριτό τμήματα
Θ Μέχρι την 3ίπ Μαρτίου του 20ί 7
Ο θα πρέπει να καταχωριοτεί το 70%
του συνόλου των ουντόξεων και αυτό
να επανυπολογιοτεί μέχρι τις 30 |ουνίου
του 20ί 7.
Γ Μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου του 20ί 6,
υ από το σύνολο των 2,6 εκατ. κύριων
συνταξεων θα πρέπει να έχει καταχωριστεί το
10% αυτών και στη συνέχεια να προχωρήσει
η διαδικασία επανυπολογισμού τους έως το
τέλος Δεκεμβρίου του 20ί 6.
Μ Μέχρι το τέλος |ουνίου του 20ί 7 θα πρέπει
Ἡ να ολοκληρωθεί η διαδικασία. έτσι ώστε να
καταχωριστεί το ί 00% των συντόξεων και
παρόλληλα να έχει ολοκληρωθεί και
η διαδικασία επανυπολογισμού μέχρι το τέλος
του Σεπτεμβρίου του 20ί 7.
η Παρόλληλα. μέχρι το τέλος του 20ί 6 θα
έ πρέπει να έχει καταχωριοτεί το υπόλοιπο
40% του συνόλου των κύριων συντόξεων
και στη συνέχεια αυτό να επανυπολογιοτεί
μέχρι την 3ί η Μαρτίου του 20ί 7.
Την Παρασκευή 2 Σεπτεμβρίου έρχεται το δεύτερο
και μεγαλύτερο κύμα των περικοπών στις επικουρικές
συντόξεις, σύμφωνα με τον νέο τρόπο υπολογισμού
που προβλέπει ο ασφαλιστικός νόμος 4387/ί 6.
2 Σεπτεμβρίου
το νέα κύμα περικοπών
στις συνταξεις
ΑΦ|ΞΕ|Σ
Γ|ΑΤ| Ο ΤΟΥΡ|ΣΡ|ΟΣ
ΑΡΑΡ|ΕΝΕ| ΣΕ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΔ' το 20" 7 >10
[τρόπεζες] Επιστρέφουν σε «κόκκινο» 97% των κο ρήγήσεων που διευθεμίθήκαν
Ρυθμίσεις δανείων σε απορρύ θμισή
Μόλις τα 3 από τα 100 ρυθμισμένο δήνεια περνούν εκ
νέου, και διαμιρούνται, σε εξυπήρέτήσή και αυτός είναι ένας μόνο από τους δείκτες πσυ καταδεικνύει ότι
ή διαχείρισή των ΝΡΙ¦8 θα είναι για τις ελλήνικές τρύπεζες «μαχή», αιματήρή και μακροχρόνια. 'Ηδή από
τον Σεπτέμβριο όταν θα κλειδώσουν οι στόχοι μις επόμενής τριετίας και παρότι ο κλαδος θα είναι σε μεγαλο
βαθμό «ακέφαλσς», οι επιδόσεις θα μετρώνται έναντι του
αυσιήρού πήχή που θέτουνο $8Μ και οι θεσμοί. Ο όγκος του προβλήματος είναι τεράστιος - περί τα 1 10 δισ.
ευρώ μή εξυπήρετούμενα ανοίγματα, τα νομοθετική
εργαλεία ακόμπ ελλιπή και ο πιο σήμανμκός εχθρός,
ή βαθια ύφεσή, παραμένει ισχυρός, με αποτέλεσμα να
καθυστερεί ή λύσή τής θεα Με. >1Ζ
τω πω ε|ιορρίπ8]
Χανεται
ή ανοδική
«κού ρσα»
«ΨΛΛ|Λ|ΣΠΛΤΛ» ΠΡΟΣΔΟΚ|Ω"
ΠΑ "Η" ΕΠ|Σ'|'ΡΟΦ||
'ΑΤΛΟΕΣΕΩ'
Μόνο με ένα... ντεμαραζ θα μπσ
ρούσε να κερδίσει μι φεμνή «κούρ
σα» ή αγορα τεχ Ετεε εΙιοΡριήε
(αγορές με επιστροφή ΦΠΑ), που
έπειτα από ένα ανοδικό σερί δύο
ετών με σωρευμκή αναπτυξή σχεδόν 40%, στο 7μήνο του 2016 καταγραφει πτώσή 18,54% οφειλόμενή κυρίως σαι μείωσή των δα
 πανών των ξένων καταναλωτών
· και στήν πτώσή του μεριδίου των
2ο] 6 Σημερα Κινέζων. >13

Τελευταία νέα από την εφημερίδα