Πρωτοσέλιδο Γαύρος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΜννντΕπτνΜτνσ 
ΠντσΕσΜΕνσστν   Ν
.|¦ Μ'
22ΔΥΓ0ΥΠ0Υ
20%. ΜΥΡΩΣ
της ΔΕΥΤΕΡΑΣ.
ΕΒὁομσὁισίο
Αθλητική
Εφημερίδα
Δρ. Φύλλου 305.
Τιμή. ΕΝ ε
 σ*νΕστσῖττνσΗσν σννσσν
Ο Γερμανος Πα1κταΡας εφτασε Πανετο1μος να... · ·
· 0 , αν · · μ μ
μΠε1 στην 11αὁα κατ να Πα1ξε1 αμεοΐ·ΔθΕΜΑ:
:< ,`“Ο· ν | ν κ κ· η Ν'
'| Η ὁ1αταζη Που τον εκαὅέ?.. `νεο Μεοτ κατ
. | Η :Β :ν κ
*ηαγωντοτ1κη εκΡηζη στο 4-Ζ-3-1
6ἴ μ· η ω η “ Ο ι “ Ψ
· ΟΙ ουγκρτοε1ς με τον Λεο ¦·κα1 τον ΡομΠεν
2- .- κ ¦ ·
Ϊ κα1 οτ ορν1αοτ1κες εαιὁοοε1ς στη Βερντερ
στ σα “ΜΜΜ
Ε. ΜΜΜ" τσοντα τσοντα" Ύ
·'“··· ο) '··'·νῇ¦
σΡνκσ
_,  ο #8 Αννα να"
ο  ΕσσοΜσσσ
:ΤΗΝ Πασχα
Εξι αθλητές του Ολυμπιακοί· ανέβηκαν
σε Βᾶθρο στους Αγώνες τον· Ρἱο
ΣΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ
Ησσρσνσἰσ μόνο 18 Ενώσεων έφερε σενσλο σρσΒλησσΜσσ στην σανσσλΠεσση
· Τα' ο Γραμμένος 'Εἐνσσε” ΜΒΜ. ΜεΜσσνίῦη. Μσφσσζσ να... των;