Πρωτοσέλιδο Η Ώρα των Σπορ:Recognized text:
.""°°|-""' έ ίΟλεε οι εντσλε5 Που εδωσε
 Ο “ΜΝ ο τεχνικοε τη5 <έΕνωση8» και τα
ΓΡ°Φ“°Τ^Σ0"Σ^Τ^^"Σ “Μο ί στοιχεία ηου εριχνε το βαρσε
 Στυιιιιιιιιιυριιυιη.τιιτΜιιΜ
η ·ηυΜΜΜυΜ
Γραφει ο ΣΠΥΡΟΣ ΔΛΡΣίΝΟΣ Σελ. 2
ΔΒΔ" Έ κι·
Δευτέρας
Δευτερ(ι ?2 Δωγουστου 2ΟΙ6 ί Φωλλο 2ι4 ι402ι / ε Ι 30
Γραφει ο Δκη8 Γεώργιου Ἑ
Το τρικ με το σηοίο
ηροσηαθησε να βελτιώσει
το ηαιχνίδι αηο τα ακρα
 7 ο ~ Δ .η 7 ο ο 7 ¦  τι ¦  ΛηοΣιιΜΕΡΔτο«σΡ8»...
 Υεμόϊ0Πσρασκην·ο
τΣΛτλΛιιΣ '
`  “Ύ / Αηο ηοτε Προταθηκε
ἔ “  σαν μελλοντικα
 ελευθεροε ο Τζιολη3 και
¦  ηοια ηταν η αηαντηση
· α.: ·εζἑ-“
/ Οι καλοκαιρινε5
κρούσει5 στην
ι <έΕνωση» για τον
Ε . _ Χριστοδουλδηουλο
*Εντονη φημολογία για εηαφε5 χθε5 ῖΠ$ ΑΕΚ
αηευθεία5 με τον Γερμανό στδηερ, αλλα Μετά
δείχνουν ηω8 δεν είναι η μονη Ξερω
ε” “χ
,- ἔν!"
Σε δυο ηεριητώσει8 αηο Ανατολικη
Ευρώπη εηικεντρώνονται τα τελευταία ΠΜ ΜΒ εε"ἀζ°"ν "'9°νέ8
24ωρο στην (ξΕνωσ"» ημερομηνια., που θα επετρεηαν
την διεξαγωγή του αγώνα
με την Τράμηζονσηορ