Πρωτοσέλιδο Φως:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
'ΓΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ
Δ/ιιτιῆς: ο. ΝιιωΗα'ι6ιις
Διανααντής Μπόστ* ΣΤΡΑῖ02 ΜΑΚΡΗΣ
ΔΞ"ΞΡΑ 22 ΑΥΓ°ΥΠ αν 20" Ο ΑΩ. 2888
ΔΕ" ΕΙΧΕ ΕΞ'ΡΕΜ
Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ"
να ΜΜΜ Μ τπτ πως Πω ι£ΜΕ'·Μ”. νιΜαι στα
Με για ταν Παρκ· Μαριν και για ταν Τραμπςόναπόρ
Ένας ααα τόνς Ματαρανς Μπας όταν ΕΜ τόν τόνρ- _ °' Ρ' , Ι _ Ψ" ° _ Μ Μ Μα "Β"
”ΚΜ ω" “Πω "ΠΜ από ανα τα" κρανια α α Μαν πό·ιαν θα ααα αν· ότι έκανα παικτα” .
“ΜΜ κ ° π Μ "ΜΜΜ" η' 80 πΜόνααμα όταν Τανρκια αντι' τα ως", μα Μπιτ ανμματακός. γαμότπ ~^
ααςόν ό ειναι παω γρ·ινόρας. παιζει και ατις ανα Ματιές ΜΝ πιό καρό
αριστερά. "Μι ασίστ. ειναι αμαόικός παικτπς. Μας. ντριμπΜρ·
Π'·"'°Μ
'Π' ϊ" "Μα
αυτό ναν· αι αππρό0αρικς
των παιραι·ταν για τόν
παρτόγόαα αμνντικό. ό όπόιός
τιναι τακατατός παρα τα απαό
καρτα τόν ό 'ααα για τόν
Μπόκα. ταν γνωριζει καρό
από ταν απατα πόα ό ιπόρι
έβγαζα ματια ατις ακαόαμιες τας Σπόρτινγκ
ι απταιται ιιαντι-Νιαμαριι
ταπικιι ό ααιιμπιακός θα περιμένει για
ι αιγό ακόμα τόν Βραζιαιανό. όαα όμως
ι ότικνανν πως αι Μαιας απόκτααός
τόν ειναι ααακιατας α τι 'ΜΕΤΑ' με
Ι Μ'ΚΝ'Ρ πόα και αυτια:
Τόν αττρανα στόπερ τας Λιβαραόνα απόόαιςτ
α ΜττναΜ τεκνικός για τό κέντρα τας αρνόρόατακας- όμιινας ό τα πρόκωραμόνα ατόόια αι απαως με τόας ·ραντς· και ειναι των αιτανό να επι
όαόκπαρΜαι μόνα· αόριό ό όαναιαμός τόν αταας
πραταααατός καρότα
"Δ 7.3 Ο'. ¦'"Π ΕΞΟΔΟ
Τ"¦ Π'ΒΞΡ"°'Λ α αν· καπ·
ῖόαα Μπρικ· α αγγ·κός όντων” για ταν ιαόρι Η πιθανότατα Μ” “ω Μ "ω ω μ..
τα των ό των" τα· ναναι για ένα ατόμπνα Μικός ναναι· ταν ...ΜΝ ¦ΜΜ“"
όταν Ήταν τα· ιόαν απαι8 κανόπααι και ατα αανόκτια Μαρ· ·“Μ°° αταν τινα" καναν ταν
τω τραις ανμμτταῇς ατα Νικαια μα τα πι"ραανπ. Μαι τα τ·Μ α¦|. Μικρός· ο μαρκα
πρόπαραι πως· αν τα ιιαικνιόια μα ταν Παόρντό τας ιιΜΜ Παρα ιόατόι ό Σαμαρα
και τα" Μι μια τακαιρια κα·ιόρωαπς και· Μα Κόπα "ρ" “Μ Πω". 'ω α"
α· ανθό· Η "ΜΒΜ “όπως Μ' Μ' αανωια να απανω." τα
μια." ναό τόν ανμ·όααια
α' ταινιας να “αν ϊ"
μακ" Μ” Μ · “ΗΜ
αν μια ΜΝ ΜΜΜ "ύ" ι"
απαν·αια Μαρια τα· Οι" °°
τα ταιρι" να τα· ακόμα
Μπαταρια. να· αν Μ“Ξ
'ω σ“Μις τα καπανικαν
Μας α ΜΜΜ αν”
Χ|Κ|'
|¦"ῖ°'|°'
Μι τα Μα αατό
καρις να ειμαι όπνμπΠός ό
Ειμαι Μα. ν·ννΜα τω τα
το". τα Μ ααα κακη· ιι Ξαν·α. και κκ· "και τι· όαα πέραν·
ανω α ως". ΜΜΜ ατα γαι·
όό ό Από τις Ματς ως
ότι· ααμΜ· αταν ααΜακντό
·ιι Τραμιιζανόαόρ. από ταν των Μται ό Πριν. αν ειναι Μ τας πως
ειναι ιι τόταρτπ αν όαναμαιι και κόαμό
αυτό τις τόνρκιας ο ειναι ό Μακ τας
πω τα όΜγα. Μιανν των ι
ατα τακακια ααα κανα". τινα των
φανατικόι. των Μόνα ταινρανντα.
ακό" και τα αιαααμα τας Μαιας α θα·ρανν ότι τόνς απο" Μ αρνιότααμα
πριν Πιό ήντα Χρόνια. όταν α τανρκικα
όμόαπανόια τα ασκ· ατα ανω “τι
ιι αντρα τα· ααακΜιααι τα Μαρ στα
πιόνια από ταν ταρω·
Ο ιιΧ|Ρ'|'||¦ιι ῖ°Υ °|ΥΜ'|||Κ°Υ
ΣΤ° |'|°ΥΡ°"Α Λ"'(!
Ϊ· Μ!- 'θα
ΜΜΜΜ- τα περιατ·αα παν τα Μια τας πωπω απωαααν ταν Μακ· και πρόκριαόιιν ατόνς αμιπόνς τας ΜΜΜ
τα -·ρα0ρόααακό· μπαακττ
¦·' Η" ΚΕΡΚΥΡΑ
Ετό α· γκρανπ όνναμαότατας νωνικ- και α μπαι .㦦ω=;¦= :¦=ἔ== ==Μ".
τριακόνται αι ΜιραΜττς και σα και· ΙΕ". αν πνριπτΜπ ¦ν”.¦ ω "ΝΒ" ° Μ“¦Μ "ω ¦Μ¦
απόωγόαν αιγανρα τις τα". παν όαν Μαι ατα ωμ"6Μ” να
:ανια Παντα·ατκρ Γιαμνόιταντ. ταρώ· τα τις Μ τιις τα ΒΜ"“¦ Π
Μπαμ. Μπιπμαόό και Ίντερ α από τα Μπα για τα απόι ό· π. "ζω ¦.¦
τα απόπαιπα τρια γκρανπ όκόνν ων ναόμαιανς Λιγκ κ ¦"ꦓω¦
αμααας καστ όνναμαότατας... ω""¦“ "°
και από κόρνααια πρωταπ- έ παρκέ Ντα
ματα ιΡόμα. θανόρμπακταα. Τι “ανν ια· ατα παρων" 'Η "ΜΜΜ
ι'αιιόατ Χαμ. Σαντ των. αν". αι πριν" ιιΜ·τ τον ΜΝ ΜΜΜ' ”ο
καανααμπτόν. Μόιντςι και ανπ- ατιιν ταέααι. να" να'ναι· και
Μανς ιαααιας καταναριας ΜΜΜ να να" τ πιανω
Ντιναμό :όνκραμπ. ταρω. όταν τραμπζαναπόρ α Ρωμανός
:τταόιιαι. ατα· και αμαότς κριιαιμαπαια·ανα Νατασα” ταρκιτόν·κ
απιαιόόν των" Λιμααρατς. πια· από ταν τπιόττικό τα· από Η' ΜΝτανταΜ και Ζόρια τινα!” "Β ΟΝ" Δεν ααααςαι τα ωααα0ια ται·
. α σταμπιαιός. αόν ατος
από κρατα ται· όιι·κτιαατ ι  "Μ" 'Ψ”'"'" ”Μ"
7 ιιαιτς αι ατόκας τόν Παω όταν  κ °=ΐ=::|= =='ἔἑΤἔ
ιιααταγόαα μπακ για να ταν τανόαα τα . ι
|Ρ¦¦Ξ ° Πρ"¦ πτικό πριν από ταν των". απτο και τα γ ~ μπακ" αόα “Μι γ
ντα και α τ·τ παν αν" αι ανα τανς π ί ι ° Μ"Μ'Μ '"
αι Μιακκς· πρόιιγααακαν ατα τα· Φακόριαι. αππό ιι των·
τόν Νικόν Αναστόπαν
ααα. αναττρπ ατό α·
αμικρανό. γαρ" τα
παικνιόι μα στα γκαπ
τόν Νότα ινα: 770 ό
όταν ταααιταια πρόπόνπαα
ακόμπ= τα απο" αι τακακια
Με τόν τινα"
με" καινε"
'ατόιμός να Μπραντ· τα ρακόρ τόν ό ΓΜπς
Σφαιρόαανπας όταν τρίτα τόν σας” όταν απαμπιακό ο ό μια" 05.594 στα ααααν-ό πΜΜπαμόπις τρεις Μας ότ αννα” ο, αγώνων και “τι τα Μπακ” ααααατό αταν Μαρια
τας όμόόας τα ταΜαταια 25 κρόνιαι Μα 2 νται καΜήνας πρατααπαμαων. Μπότα. έγινα ό τριτας αρααανπτιις αν τιταόας μ·τα τόας '|-αριτς ια
τραα·αι και ιωαννιόα ι!) α Μωρό" τι “ανν τα
ναι όαόι αι πρόαανατός από ταν απατα αόα αι
Αγγααόαανααι αακόπιιαιικαν για πρώτα ωρα με
.ό Ηαριν αν ρα
αακαριαπι παγαινόντας
όταν τόνμπα. ατα Μωρό.
ατα Μ α Ειναι σαμόνας ό
ιι ατμόαααιρα ατα τανακικό γαιικόα
ειναι ακααρα. ό κόαμός τινα· ανακρ
μός και μααιατα αι ταρω τας
τραικιςόναπόρ τινα· απαιτιιτικόι και
αικατικαι. τα μόζανν μ· τόας ααικτκς και τόνς αρααανπτ·ς. γι·
αατό και αν αταρΜόαν
“τι τα” παικττς όντα
πραπανπϋς·
.Όμως ό Μαμμακας κιναι μακραταρα ως" και αιωνα ότι ό Μαρια
τινα· ατιπ ααικτα παν τα παῆτι ακόμα
καΜταρα αταν °πνμπιακό. όιότι
Μιόςτται παιότικανς ααι·ιαικττς για
να απόόῶατι καπντ·ρα ό ο απτμπιακός παιρνει όναν ααα" καπό
αετρόμ. κατα τα γνόμιι μόν αν τω
τώρα τόταιό πτώμα
-ό Παρα αρκαται από Μπα και
ατςόν ας ένα ΜταααπΜ
πριν πιό όανατό από τα τα
απνικό ό Τα τκαααταια Χρόνια
όταν ῖόαρκια ανν ειναι μόνα ότι
όκόαν και ατακα Μοτό ας ματαγρα“ς 0ηιαμἑνων παικτών και
πραπανπτὐν. ειναι και ότι
αι μικρός και Μαιας
όμαό·ς καναν παππως ··μόνς από
τις Ματς ό
Νότια και
πως· α ΟΕΜ!"
£Ι'Α'°ΓΛ°'
ιαα·ιόα τα)
πμιρας τόν Μαννα" ατα
ρόκα. ό τΜ-πΜΜανι
ι η πόα όκαατ τόας κόΠπαι τόνς ταν όταν απαμπιακό και α ΜΒΝΕ
ό όαόιός αν" πΜόν
μόνιμα νότια όταν
ιι κόρκνρα τα· τακόρι | Τα ι . Ξ0νικα κιγιιριας Μ
ατα 78· ιι'α“ργιόνι ό τα ἶ Ωραια ματς ατα Χα- Γραφει α ΜΕΝ: ΜΜΜ" ωραια Η;
ριπόόν μα αρκατός καπότ
| κ πατκατμικ ΜΜΜ α και"
ΜΕΝ". ·πιτόαανς τα· ω
κρναό αααμπιακό μπαινω για
πραιαπιό: - Μπαρ· ταν Μαι Μαιας. Ήταν παο από
¦"Ρ"¦ '-¦
τιατραΜνπς ατι και
Ραμόνα ιΒΒ'ι αι ακόραρ
τας “Βαθμός ῖαΞιαρκιας· ό οι Παρατηρνιῶτας. κμ0ανός καπραααμόναι από ταν ααπανιι πρόαανπ τα. ντιμααν τα τόν ανωριόαρντ ατα τα·
"Η ΜΜΜ - 'ΕΜΠ Μ
977Ιι08 85|Ι08 35
τις α. τπνιαωατα κααιααις ω" τππόόας). όταν ατα κατόνΝτό Ηααακανα
τόν νια νΜτπια ιατααια νια τανς ικα
Μόκας·. ΜΜΜ τι να τα Γ··ι·ανια
ατα τα ατακα. τα κια και όταν αόρατααπ. να τανς 'ρα2ιαιανόνς να Ξόρκιςανν
τα όαντααματα και· Μαντιαπικόα τα
ατα όταόιαααια των πόναπτι: να
Εκτ·Νατπς τόν ταπεντα'αα κριμααόριατικόιι πόναπτι ό μεινω. ο βιας
τα· πττνΒι τα γκαπ και όταν κανόνικπ διαρκεια τόν αγώνα μ· μαγικα
των." Μόνα. ειναι ένα από τα
αμαρόόττρα πραγματα παν “ανν
ανμρκι ατα τα" ναν. Μ μπαρ· να
ατριγρό·α τα ααναιαΜματα μόν.
Ἡ· κκπαπ μια" τα όνειρό μόιι και
τα κατΜρα ακα ατα τα” μαιι. Π'
αντό αιμα· ιια·Μός·. ΜΒΜ
ό Μπινός τας "πως Ματια. παν
τα ατιγμιἱ τας απΜααπς ι·ατόι
ταν ανγκριιτιιαα τα όακρνα ταρω..
Α"° ΤΟ ΧΡΥ¦°
¦'|'° Δ'ΛΜΛ""'"
ιι καταρινα ΜΜΜ θα ότόατι
όταν κανα τα απόγααμα αντι τας
τεταρτπς ι θα μιν" Μις για τόνακρις πως. Μ ταν περιμένω"
:νότια κι· 'αιώνιας. τα τα απενταια Ματιααα τον” τας ωτινιις
ααιρας τας Μ α Με όιιαα απακαι νότια πια" ΜΜΜ για
τα Μα απαιαιιόνᾶπ τόν Πα να
αόραι τα Μπαντ· τας πως ατα και
κανω α Τα ΜΜΜ ικανό τας
των” τα γιναι ταν τα ιαπωνια”
κι των απαιτώ· σας 0/0
Η ΕΡ· ϊ"'
λ' Αϊ" Χ' ΔΔ'
ιι απόνόμπ Μ μκταααΜ
ότις τρως πρώτες τόν κακόν
ατα και καπό όγινκ παριααν ατις
1.30 τα Βιμκρὁματα τας καρ-Μ
και όταν ΜΜτααιι ιι ατιγμπ
όπόν ακόαγόταν α Εαν-ός μας
'νανας και α ΜΜΜ ταν τρανανστα” νέα από ταν ανω τας. να
τό μαςόαπια ΜΜΜ ατα
ατιινός τας. τα σιντι ταραγΜνπ για παντα ατα Νανα
ότι” ταν Μακν'Μ'

Τελευταία νέα από την εφημερίδα