Πρωτοσέλιδο Star press:Recognized text:
9!'ΐΪἶ£δπϋΒϋΜ'
· ῇγπῇ"" η
 Β '|'( |"|'"'ἰ"(  ~
Χ6ρη στον Πιστ6ριους έγιναν γονείς
Τ κ Ε κ ' Δ
Μονή"
ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕ|0
κΑΡΝτΑΣιΑΝ 
.β   Η κοΡΗ Με
ΜΗΝΩΝ
ώρες για
ν τι· ΜΝ!
στη ωΕΞ!ἔΜ ΜΜΜ!!!)