Πρωτοσέλιδο Real News: Το χρέος του Βερολίνου δεν παραγράφεται!
Newspaper website Website







Recognized text:
9ιιιΦΜ!ιιΗ!Μ
νννννν.ιεε|.9τ
Νεα
Η ΑΛΗθ|ΝΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
Το χρεο
Η «Η»
= Ρ|ΧΝΕ| ΦΩΣ _ .
ΣΤΗΝ ιΡΔΓηΔιΛ 
ιΗΣ ΜΗΝΑΣ
το ΕΥΠ" › τα
με τιιν τριωρη 
«εξαιρήνιση °
του χειριστή»
ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΟΥΜΕ την καταθεση ηου έδωσε
ο 77χρονοε στο Λιμενικό Ο! 5 ΜΑΡΤΥΡΕΣ-ΚΛΕΙΔΙΛ
που δεν έχουν καταθέσει ΑΙΤΗΜΑ τη8 οικογένεια5
των θυμάτων για άρση του τηήεφωνικοὐ απορρήτου
θ  ' ΣΥ ' ε
για αση
στην καριιαθο!
ε ·ΣΕΛ. 27
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕ|ΡΑ|ΩΣ
ΗΜωΜΜ
κγρΙικΗ
2Ι.8.2Μδ
Φ ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ 405
ς ΑΠΛΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΕΚΔΟΣΗ ΜΕ Ι
4,25 ξ
ΕΚΔΟΣΗ
:·τυ· η '·“
τη ΕΝΤΕΧΝΑ
ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΡΟΣ Η ΒΟΥΛΗ
του Βεροήινου
δεν ιιτιραγρήιρεται!
Ἡ_---4-ωΜ**__
-Μ”-β
Μ·Μ
ΜΜΜ
ΜΜΜ Μ κι·
ΜΜΜ· ΜΜωω
ΜΜΜ ΜΜΜΜ-ή
“ηΜΜΜ
'“!
ΤΩ" "ΕΡΜΝ|ΚΩΝ Α"ΟΖ'|"ΩΣΕΟ"
Τα Βήματα και τα
ΗΜΜ επιχειρήματα που
β προτείνει το ΝΣΚ
ΜΜΜ· ,
"β Μ” Μ Τα σχεδια τη5
ναΜΜΜ κυδέρνηση5 για τη
ΜΜΜ συζήτηση στη Βουήή
ΜΜΜ! και το αίτημα ιιροε
με γερμανικέε Αρχέ8
τΡιοογΗ
ΣΤΗΝ «η» Ό
Γ. ΗΔΤΡΟΥΓΗΛΛΟΣ ὅ ΣΕΛ. Μ"
«Τα συνδικατα θα ιιρέιιει
να αυτοΧριιματοδοτουνται
ώστε να ειναι αυτόνομα
ααα το κρατος»
"ΥΕΑ
"ΗΣ ΟΟΟΜ
ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ
ΚΑΙ" του· ·
ΜΜΜ"
τα” 
«Οταν η κοινωνια Χορεύει
τον Χορό του ΖαΗογγου, δεν
μΙιορΒι καιιοιοι να το ριχνουν
στα τσαμικα και καποιοι να
ονειρευονται τον χορό ιου
Ησα`ία με την εξουσια»
Λ. ΓΕΩΡΓΜΔΗΣ  ΣΕΛ. 24
«Αν ο κ. Τσιιιρας δεν κανει
εκΗογές, θα έχει Χειρότερο
ΠοΗιτικὸ τέΗος αιιὸ
"°' τον Γιώργο Παπανδρέου»
«ΧΡΥΣΑ» ΠΑΠΠΑ
ΑΥΤΗ τΗΝ ς
οιΞΜιιΜι 
εΛονιιιΞι
ΟΙ ΟΛΥΜΠΙΟΝΙ'(ΕΣ
που μα5 Μείωσαν στα
ουρανιο μιῆουν στην «Η»