Πρωτοσέλιδο Κεφάλαιο:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
¦..Δ:¦
· . . . - . ` `.
.¦:::··:.ζτ·
·...·····¦'="
·· ·······.·_=`
.. ········.“'ι
..··········"¦
··Ο'Ο""""'·
··"""""'·
_'::··········::·
¦_'····ο·····“_
χ ·········”
········:.¦
·-`::'.·'.··Ι·
Ν ....·:.
. _ · . . . . . _.
:·-··¦.
ή; Μι: Π ποιουςκωνΜΠΜΖΜν
Ιμ- | πιι·ε:·ωιΝππΜ"8π·ΒἙ"Έ <··
ΜΜρωεΠΜΜΜπ“ΜΠ Μή παω. Μ'=ΜΠΜ ο"
ισ ΗΜ Μω. - ΜΜΜ ω ωμΜΜα ΜΜΕ
 ι ω 2681,
«ΠΟΛΕΜΟΣ» ΟΜΕ' ΚΔ' ΠΡΟΜΝ ΠΑ ΤΙΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Μετέω ως οι τρως,
«παγωμΜ » η αγ0ρὰ
«ΚΟΛΛΗΜΕΝΕΣ» ΟΙ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΕΙΣ ΔΑΝΕΙΟΝ · ΤΟΡΠΙΛΙ·Ι ΤΗΣ ΕΦΟΡΙΑΣ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
· ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ · ΣΤΑ ΧΑΡΑΚΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΟΙ, 'ΓΧΣ ΚΑΙ ΚΥΕ
·ΜπΜΜ·Μ ΜωΜΜοιωΜΣΜιΜΜΔΣ ἑ
Μ-μΜΜΜ· ΜΜωΜΜ.
ΡΕΠΟΡΤΑΖ Μμ-ΜηΜ αΜωωωΜΜ.ω
_ ΜΜαωΜ ΜΜωΜν.ΗΜωΜα
Μ·Μ" ΣυΜΜοΜΜωυΜωΜΜ ΜωΜΜωΜΜ Ι ·
ΜΜΜ ω@αΜνωωΜΜΜ ΜΜΜ.ιΜΜ "ως θα κανε'
β ω” Μ.ωΜΜΜηΜΜωαο ΜΜΜωΜΜιΜ Μ. ω' το Μακ)
"Μ” _ 4 - Μ;
' Σε λιγ(·ιιμ› ωΙιὁ ένα
μήνα ΜΗ ΔΕΘ. ΜΜΜ»
Ικ›υργιΆ κ, Αλέξης “ΠήΗρω. θο εωΜ··ρί·οτι νο
κάνω το μυι'η›0._ ΜΝ
(πο μείζον ζωη;" Πω· οι·
ων0μΜ£Ν ΠρΜΠοκὡν
ως χώρος Που κυβερκΙ
'Ομως ω “ωριθμοί“ δα
ων διτιΜ›λιΜ7·ι·ν ο' (ΜΙΓ).
Μ  έ *έ εΝεΡΓΕ·Α
Μ" Μ·ρΤοΜικὁ φιἀοκ9 |_
Μ Μ ἩΨαΞης ?ἔἔἔ9χιας
Η οικωνομίιι γιο νι·
κΜιθό χρΠ0ζΠω δύο
Πράγμωυ. κρἡμ(πο κι
ΜΜ σιεκ·δύςΜω και (ΆθωΜΜ πιο! νο δουλ£ιἰ›υν.
Η.” ΜΔ.» στιη“Ἡ_ ΗΜ» ω
επι·Μ·ίΩΗκ ΕΛΣΤΛΤ
 ¦ όσο και εκείνο του
ΜΜΜ . . , . ' Ι"ὲΨ;“ Ἑ;ΤωΜ
_ Ι_ Μ Μ - ως ΛΑ( 'Η Μουν ω
>π·Μ ΜΜΜ ΜΙ ω “η ΜΒΜ.  ως
Μ" .  «πως ιέα›ερκ αιωνα
 ' ' μικὑ ΜΜΜ Μ›Ηι£ς
Μ Ικῳυμὲνο ΗΜ; 4
Ψἰθυ ου· -=“·“ ΤΡΑΠΕΖΑ ΜΜΜ
πω Μ) Μ
Β'οοΜΙ)ω9
Βυεἰηο55νν00Κ . ·
4 κΜφΜωΜΜω“ΜΜΜωΜ 2_%“ Μ' Μ “@|η“Μ' Μι” Μ “ΜΒ “¦
ο επομενα «σΗιΒμα»
ων ΜΜΜ κι ΜΜΜ Μ
Μ Μῶω·σ:ΟΠΠΗ;ν%ΘΜ[email protected]οΝωσ@ΜΚΡΟ5ΟΡἩ  ΗΜΜΜΜ
Μακ;; ΜΜ:τ1ΥΜΟ()ἄ.)οΠη ΜΜΟ! !ΟΟΟΟΙΒ. · Σινε»