Πρωτοσέλιδο Η Αξία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Το σωρο περί. . .
τρωω Μο
μετρ οπο τω
Ξ Τι «οιοβσΖουν» γοῆοΖιο που" Πίσω σου
Ξ σε οροθεοε·ε στο κυβερνοοοε γισ: 7
ψήφιση του εκΠογικου νομου 7 , ,
Β Προσφοτεε ιτρωθυοουρνικεε ῇΙΠ03>: Σεπτεμβριου 7 ` ·
= εΕσγγεῆίεε σερί σνσθεωροσο5 του Νεο ΔημοκρΠΠΠ ν κ Μ Κ" Μ
?Ο Μοτο5 ¦ ¦ ΜΜΜ γιο το
· Ενδεχόμενο γιο δομοτμήφισμο σχετικο ?ένο Ψιλο μεσο ΠΡΟ ρ χ - Ι
Ξ με ων φωσ Βκῇ0γῇ8 Που Προέδρου ΜΒ σισθονοντοι τιῆεον οι η . , ' Στον ΔΟΛ μεΠετουν ω
Δημοκρω05 · οικω ' κινουνοε “ Ψ ΜΝ" ΜΜΜ ενδεχόμενο εκχωρτισο5 των
Εοικειμενο μετρο υτιερ των ι·ιῆεον Με" με Φόντο ων ι ; . :Ωω στο ΜΜΜ' Μονωκὡν Μέσων γιο ῇ<5ΥΟϋΞ
οδωομων στο ΕΛΠΔΤ κοι το “ >. ονομοοσ Που ορχικο είχον ρωσώωω5 Κω πωπω
Μ "ή, ο ΟΠΟββ·Φθθ" συμμοχιων πατε
~ ΜΔ'Ν0Γ|ΑΝΝ|·| ΚΑΤΑ ΜΒΜ" Μ' ΚΜΝΡΜ ΜΕ "ΠΜ 'ΠΣ ΤΗΛΕ0ΠἩΚΕΣ ΜΠΕΣ!
Η ιτι=οτιιΣνι·κυονΣ
--- `.¦ω.-<.--. .η
Β Β · · 
Ύ Ν αρ ο - κυβερνησιτεἔ
Το οσφοῆιστικο μετρο του 8τοο κοτο των ειτιχειριιμοτικων «προσωπικών
εοΜὡοτου κυβερνητικού συνασο·συού για τον τοΠεὁροοο ο
_ Ο @Με ,νέα στον εΕἑΠιΕο του διαγωνισμού
το Μοτο οποία
εφοριεε κιν Μοτερ
Αιιοοοοιομονοο ο ιιρωθυιιουργο5
νο δώσει ουνοῆικο Μου οτο τουτου
ουοοὡρουοιιο των χρεών ορο
ιδιώτοο κοι οιιιΧοιροοοι3¦ του οιιοιῆει
νο ονοΕοι ουν οέρο τον οικονομιο ι ΠΜ: ω Μο ρω" ' πω “μῇΖεψε» 
| Δροωκῇ κο· ΠΙΝ' στο νομου· Ι | ' Μενοῆοερνοῆοβοε νο 
προστίμων κοι προσφερω ι - ο ω Μωβ ω μ ι ι ΜΜΜ ΜΒ Μ ΚΜ `
................................................... .. ~ με ΚΜοοουῆο ·Ἑ:ρυ= ιζ· ο ἑ ΜΝ “Μ Β ΒΜῇ% να Μ Με)! ι
διεύρυνση οτε κοινοτιρο5οε με ΠΟΛΥ
ν Η 'ι ' Δ'
ι η". _ ι
στοτιοσσ ·::· 
τυο οφειῆἡε
Η τουτου οντετιίΒεσιι
¦ κ Μ Η Ε - ·  του συνδιιωῆιοοῖ-κομμΜρΧΠ
· ' . Ι Ο ¦ Ι _ ῖἐ ' ΤΖιφσ5 τι σουῆεω! Δεν μετρονε οκ..
δ ' Πορστετομενο ·~ Η η _ υτιουργοι σῆῆο ο 88Μ.
γισ ιδιωτεε κοι
ετιιχειροσειε. κοι εΕωῆοστι των
χρεών σε που
Εκκσθορισο των
ετιιχειριῦισεων
Που 6ἔν¦μ"ΟΟΟω ¦ Στο σφυρί Ετιτἰ8τἱο°8:
νο 8Π' ιωσουν ΚΟ' ο ¦ .
, ¦ τ α' τ
Βιογρσφο των χρεων ο σρΨοκΡΨ%8 ο Ι 7 · Μια δΠμΡΠρ“ ..
κυριου 1 - ο ; «εξω οποτο ' ·
“Μο “ συνηθισμένΜ 0μοῆονιο οτι0τυκιο8
ΑΙΜ ΜΜΟ. Ησαυ. στους Το βιολί του Τσάρλι Τσαπλιν απο την ταινια ι από 
` |α8υακ Ακου ΜΜΜ Ι¦αΜυοτἔ|ιυιτ «Ο βιολιστή», 4 κλειδια απο τον «Τιτανικο».
Ξ ζ ωραιο κα. αναμένεται να μαγνητισουν σπανιε5 φωτογραφικἐ5 μπκανέ5 Μίρα 20 Μια με", την έναρξη Με Μπα3 τα βλεμμοτα των συλλεκτών και να και αλλα μοναδικά αντικειμενα Που “3 [θα δ¦έκ0φε "ΜΙ ω Ποδύ°φΜρ°
Ξ αποφέρουν στα ταμεία των 50Μ€ὐ/5 ανῆκαν στσυ5 πιο διασιιμσυ5 του Ιστορια. - "ω Πωρωσε το" "η", "ο" ο ΜΒ
Ξ · μέχρι και 25 εκατ δολ. Μ 28 σε ένα ξεχωριστο 8αΙο Μ αν δημιουργησε! Μ Η”