Πρωτοσέλιδο Η Γάτα:Recognized text:
Ια Επιστρέφει σε... γνώριμα μεταγραφικό στέκια ο Ολυμπιακός
το ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΜΑ"0Υ
Γιατί ο Μπέντο
θυμίζει σε πολλα
Συγκρατημένα αισιόδοξοι για Νιλμαρ στον Ολυμπιακό τον συμπατριώτη
ΑΒΒΙΔιι
ΜΗΝΥΜΑ Στοπ Σ ,
Το Ν Απο τιιΝ τΙΦΛΙΔΛ
 πΛιι  
 5|6 ιιΜιχΡοΝΛ Μ
¦ τμ" πΕΜπτιι
· Πού στρέφεται σήμερα
ΕΡ ΛΙΓΚ
ΜΕΓΑΛΗ ΜΑΧΗ ΜΝ ιιΡΕΜι
«Φωτιόἑ› στη Μεσογειο,
ον... ›<οι)ό όλα το
ηρωῖΟθλήματα 7 4 7 7 η
` «Ζεστόθπκε» πλεον Ο ¦βΠν κε" Η)
 σκέφτεται για μπι ΜΥ
πιο η  τ τα" μετργροω
Μ"  ;_ Ι . ή επιθετικού σον τον.. Βραζιλ·ΠνΟ 
ἔΜ%¦"  ·  Ε'ἔΗΒἙἔἔἔἙ Πώς ο [Ιερέιρα «κέρδισε»
έ  κε““Μ“»ΒΛ“π“ν.“
Θα έχει αντίπαλο Φέτος ' Ξ! “ Κ κ ν μ
πΑΝΑθΗΝ^ΪκοΣ _ ο ΚΑΤΙ...'(ΔΛ0«ΨΗΝΕΤΛΙ»ΣΤΗΝ Δεκ ΣκΙΜ"Ε
ΕΜποκον κΑι “  Η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΕΝΑ ΔΕ'
Σ|ΛΝΤΕΝΦΕΛΝΤ  ΜΜΜ ΜΜΕ' ΜΑΤΣ Μι
, ρ , . ι ΒΕ|'|'|Μ|Λ ΠΑ |
ἰ¦“κἔ'ἑἔ¦ἩἙ"ἑἑἰΐἔἔΜΜέ%Ἡἐἔὲ .· ι  ΔΣ]ΞωΓΡΔψΗ-·Β ΜΜΜ · · · 
του · Πώς πρέπει να «προστατευτεί» ο Λεντέσμα ·· ·' ' ' ο' Φήμες Αρκέωηκε μόνο (πο
η _ για τον... αλμυρό Λόζα ο . .
· και τα «θέλω» του «Τίγρη» ρ τσεκ°ρ'σμ° Έσω· κο"@"μ"η