Πρωτοσέλιδο Η Ώρα των Σπορ:Recognized text:
"ΜΝΜ'80" ΜΜΕ.   καίίίωωΜ ίίαααΒίασίί Ιοί·
"ΜΝΉΜΗ "Μ" κ τ καίασΙιίίίίωίί της λίγκας. Μας
“Μ °Σ“γΡ0“^"'ΝοΣ  ενέργειες του ΗΜΜΥ ΑΜΑ
ὶ   Μα'
,Ϊ `2 ί
-ΣίκσΠσρ
ΣοΒΒ(Πο 20 Αυγ οοοο οω 2ΟΊ5 / Φωλλο Ί257 (2457ί / ε Ί 30
ΑΘΛΗΠκΗ
Ο ΤΑΣΟΣ ΤΣΔΤΔΛΗΣ 010 θΡ8 (σελ.32)
· β* ?·
|ἔὲ-Ζ-:ἐ _ · ` - - ' ·> - ζ_ ”7704 Ν.: Ϊ_·`: Ξ“ὲΪ; ·  “ έ:  ι"|=ἶλ:  - Η - · Π, _
 Π Σἔ ϊ  Μονόδρομσεσρίσμσε Προσωρίνἡ5
. ν _ _ _ _ >  ί η _4 . . . ί . . διοίκησηε στηναΠσ την ΗΡΑ
ί(αΠοίσί αροτιμσσν να ζουμε μέσα στα ψεματα, αλλα ο ΥφυΠοσργσε Αθλητισμσυ μίλησε τα γλωσσα Με αλήθεία5
Με εΠίλογε8 Με ΔΕΚ
Ι ο 30χρονοε Γερμανσ3
ωστσαερ, βασίκσε ία τελευταίο
χρονία συν Στουτγαρ6α
Ι #7 Δ “ἑ¦'; Δ Η · . Ι
Παει γίαἩΞρίκα“ΩλλαΙακομη ω
υΠαρχεί τελίκἡἙ:σσῦμῖρωνία¦γίαταν
λύση του·συμβΔΌλαίουτουἑΉΗ
Παν Σλοβενία
από χθες ί· «ενωση»
Χωρί5 τηλεσατίκα μεταδοση το ματ5
· Νέα φαω την πίσω" μεΆρη στην θεσσαλονίκη