Πρωτοσέλιδο Φως:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Μο 4 οτον· ο τοι
'ενος οπο τους πτγοπυττοους τοοποτο0υποττς οτπν
ιοτοπιο του οπυππιαοιι Ντι ουγτΜοτιτο προγποτο γιο τον τοπικ πιο· το· τις ονογττς του σπυππιοτου. που παω· π οπο". του* τοι γιο το “απο
ω Η ΛΕΩ 'ΠΞ”'Μ. ΤΠ°ΙΑ "Ρ°£°ΜΑ ¦Ξ Τ°¦° Πω" ΗΛΙΚΙΑ ΕΙΝΑΙ Δ'£'°Λ° Η· 'ΡΕΙ' ΣΞΑΜ°Ν πΡ"·Τ°- ¦
ΟΥΜ ΑΜ Τ" ΠΙΝ" ΜΝ "ΜΗ ι ›
.τοι τινοι τπππνοΜυπο. 0ο πουτι το ποο·ππ
πο του οπυππιοτου υπο τον Ροππ6οτο γιο το
επομενο το" τροπο ο του οποιπον ποιτνἰοιο
πονο. οι” ιιτονοτι ο τοιοος νινοτοι τοπυτοοος.
το· νο τοπικ τοπ: Στπ στοπ του τυποτοωποτο
τινοι ποπὑ τοπιτο ποογπο π ουτοπογιο ο Τόπο που
τω Μπι το πονο του. οο ποτοοι οτοπο πιο γτοο
τοκ οπο το οοτοοιο του οπυππιοτου·
πωπω. τοι πογ· οπων ουτον
ποιον που ποτωυν ο· ουτο. οοο τοι γιο οοους .
οτν Ν
οτο γππτοο ο πνοΜοοποι οποιος οτ 'το τοππιτο “”ω·ιἱ£“. που
π· οποτπ·ιοτιτπ αιωνπ τπς ΕΜ τοι Μ οτοοιζουτ τις ΜΜΜ
* ”ποντος νο οιτοιοπογπο· τπν τω" του γιο
ΜΜπ τπς ονοοΕπς τπς Σουπτο Μπος ο ΔιτΕογττοι τοτ' τυΟπμιοπον οπογγτπποτιτο πωτο·πππο. το οποιο
τε ι νοπιτο ωστοσο· τοι τονωτιτο
το" γιο τπτ
τπς. τπν Μο
Γ Μος Μονος τπ το”. Μποστ πττοτυ πιο" ο τ. τονωνπς
ω Μοτο' π των· ΜΜΜ πω
ΜοτΜ οτπ Μουρ ΜΝ. τοτπγοποντος τπν οτι Μοτο” τις οιπ·ιτουν
ως Μονο” Μ Η "νεων" Η'
Μπιτ του πΜοΜπποΜ
τον 'Η' "°'·
"ο ·Μ·
ιιοοουοιοΒι
τοσο τινποπ του
ποοτογοπου τεχνιτοιΞ οτο ντεμπούτο
του στον Φου·ποπουτο·
τ-πΜις του Μιιιπο. ο· απο που...
ο" ω. '08800
του οτιπ τοι οι οντο
ποςοτον απο·
γιο νο 4ιπιν·ι· τους
Μπι-ως του
ι馦||ΔΛ
πιτ τιιπ“οπτπ
πιτοππιπον
το κοπο πετ
ΕΡΧ°"Τ|| ΚΗ' Π"° ΕΚΕ'
"ΟΥ ΔΕΝ "Η "ΕΡ|Μ!Ν¦|¦
ο τον" ΜΝΗΜΗ." ΜΜΜ τον.“ 'Μο το· π'πποτ γιο
τις ποῶτ·ς μιΜς αποτο που Νοκ ο Μποντοοω ογπν·τ-ο
“Μο τον σου0οοπτυτνν- ο στο πιο οπποντ-ο οίν- οτι
^ τους ' ` οτις
Μπος τους οΜις ο Αυτο που πονο" Μποστ τοι ΜΝ· μ· τον
το" ο Αυτο τινοι π τοοιτο Με· του νοου Μπονπτιι πο τον
προπνουπ·νο ο πιο". Μωβ π· τοπυτ·οπ ουτοΜο ο 'ποπτουν Μια ποππο Μποτο που ποοπτι νο οτπτιοοουπτ
.Όμως το πωππο τπς ομυνος αν μποοοί
νο το τους· ουνΙΠιυ ο τοπικ ο
οπος καπ· τπ νιτπ ποοτως ο
ο υπυππιοτος το
υποπγοοπτνο τροπο
τιττ οπουοοιους
ποιτττς οτπν οπυνο ο
Αν αν ·νιοτυοουπτ
τόπο τττἱ¦ 0ο οτουπτ
πωπω τοι οτπν
Ευοῶππ ι οτον
Μοτο ο οι οντοποποι του οπυμπιοτου τνιοτιι·πτον ο
αν 0ο τόνοι τυτοπο το Μοτο·πππο οπως
ποσοι·
πιο ο” ο Μυππιοτος τοοιοςττοι
τοι ως· ο” γτοπτο ο απο τπν μποπο οτο πΜττο π· το
που 0ο τοι· τους· πιο
Μ π μποτ· ο
ο οπυππιοτος τινοι
σου" οπιοοτιτπ ομοοο. οτπν ιοτοοιο του
τι" Μπούς ντο·τζποος ο Αν σον έτοις
οπικτιτο κατω.
τοποιπωκίουι·
απο που που οπτοοι των οτον τοπικ οινοι οτι
Η” το του
Στπ ωοπ που ο ΜΜΜ ποιττπς ποοοοο οποιον
` 'ΜΠΡΜΜΩΒ|ΥΧ
ο οποίος ΕοτΜ Μπος
ΗΜ": ·'Ξτ· ΜΜΜ·
ποΝ· γιοτἰ πιο· νο
Μοτο αινετος τον
Η  °πυππιοτο=ἐοοπ οτον
οτο το τοτ ποπ· το·
ι·ιονππιττπτ ““_ΜΜ_Μ“_
νουπ· οτο Κοο·οτοτπ πιο
των. που σο Με· πιο
Ο ονοιττο ο Εκο· οτο το"
πος νο ιοοοοουπτ||"| ¦|°'°|'|"°' πιποπτππι ιοχκοπτιπτο
μ τπτ πρωτο. που" του πο= πωπω» Με οιοοοοο
ΜΜΜ τι· οτο- - ο ΜΜΜ του ογΝνο
Μ ο ιΜμο·ιτς Μο'. ο ΜΜΟ ο 0ον8οΜι·ο
το' Μοτο. που ποσο των. το· οποοιΜ πνευμο
ποπ 3 γτοπ ο· σου πως ο οο πο" οτπν που" ν"
οτο ΜΜΜ ο πιο· νο πιω" ενο Μ το·
μπουτο του ΜΝ. νο οιττοικποουμο τις προνοτπττς που οτουμς·
Βππττ , , του
απο· τον οτομοτποτ
ο τοπικ. αν πτον
“πο τυπο ήτον Θέμο
·τπΜττιτπς τοΝτπτος οτο πῶς
ογπτο οτο τττ ο τετ
τοι του ἑτΜιοο τον
το” ο τοτποινοποι
οτον Μπι· τέτοιο
ταυτπτο ο·
.ΜπιονοππΜπ·
πονοτ“οπο.οΜ
π τον
τοπ!" νο “ΜΜΜ
προποι νο ΜΜΟ!!
οτις ΜΝ · Μ”
οπο· ένο πΜΜ
που των πω
Μ· μγοππ τω
Μπα νο εττΜ·ι οπο
"ΟΥ "Π ΚΑΠΟΥ"
Τ" Δ|ΛΦ°ΡΛ
πο" οπο το οποιο οπτιτο οτοιττιο ονοτοπψπς ποοοτυι·ον οτπν ποπτογοπιο.
τ'νοι Μας πως ο οπυπιιιοτος Μιοςοτοι -τνοοτις· ποιοτπτος
Η Μ·'"'"Ε'"·· ΤΟ' "°'Λ|·
ο· ο πιοονπ πωπω του που.
τπ Μοπ του Πομποουποτο ο ο οπυππΜος
τοι ποοοοοοπ οπως
τοπμτωΜς ο τπν
οποτπ τπ ο” που
Μοτον Μις πιω
τοΜΜς. απο
ο πουποτπτ το· ο Μνιτπς των οτυτποτι νο
που” πονο οτ τπονο
ο Μοτο. Μπος γτοπ
τἰπτο πτον ο Μπακ
ο ο τΜυ··ΜυΜ
πουν ονο Μο Μοτο
τοπον” γιο Μ ο
ο Νιτοποπιοπς. οπιοπς
ΜΜΜ ΝΜΜ°Μ·
τος ο ο Ρομά” πο”
οπουΜος ο τοι 0ο
οσποοι οποιο' ο Ποιο".
ο πιοτουο ο του·
Μ που ο οπυππιοτος
οτν τ τυπο του·
ΜΝ. ΜΝ!
πομποττιοο
Γρᾶωι ο θΞΜΗ£
ΣΙΜΝ°ΓΛ°Υ (°88|Μ 75)
° -'“==° =-' τονου σο Μι τπ ουνοτοτπτο
Ώ °'··· ' ' " ρ" οπιν Με νο οντποοτι τον ππτπ γιο
ὲἔ'.'===ἑΐ$ΐ=$Ἡ οτοπτο τοι τετοομ ο 'κος μοπιοτο
τ Ω “Μ “
ον το· οι σου·οοΜυτοι· 0ο τπν β Ν Με: ;απ==$"Μ' Μ"
ΜΜΜ· ως το τοπος ο το ενο·- > ”
τοπονο νουογιο ποντως. οι ~
_ ` πρωτο·ππτος·ο ονοζπτοοουν Ποτονπ··ιτι' ΜΜΜ· Η
το πιο ενοπποττιτπ πυοπ πο ΠΜ ο ·ο·ινοτπς ο τετ
ΜΜΜ” Νοοττπ- ο τοτ πο τον ποοτονοπο το·
Μ _ __ · οιοτιτο πως οτο του ο ποοτοοος του
· οπυμπιοτου. οι·ζπτὡντος
ποτευ οπΜ τοι πτοιπτοοτις
_ ποτογοοοιτὑν οτΜν
ἄἔ:=° 'ο ποποππτυπο... οοτππ τπς
Ο ιιοτττττι “κι Μ···“·“·““·<Μυ
_ _ οτς που ο· πωπω" οίκος
 ογονο ποΜπιιποτοςιτοιπο
μου; Μ ιι· τον *
'|'°" Ρ|Β¦Ρ¦
κείνο· απο· τιππ γιο πονο
ο °πυτ·ιιοτος ο 'ου οο|ο·ι
τι οποοο. νιώσω ονττο οτπν
τοπ". που Ματσε το σου”
ο” τοι ονοιοτυοποι τπν Ξυποπινω.. Μποντ· ο ΒΊτοονος
γτοπντ-0οογουοοντ. ο οποίος
0ο ογονιοτοι γιο πωπω ουνττοπτνπ κουνιο οτο τιπονι¦ τοτοοοιπτοντος το οττο· του Μέσι" νίκος.
που πτον ο Μπιτονος
π· τπν πιο μοτπο ποοουοίο οτον °πυππιοτο
(τρως “ων ΜοπΜι
` _". ι 7
ΓροΦει ο τιιιπππτ ΦΗΜΗ" Μπι" Η!
το τους πατας που το οποττποουν
των." οτπτ
τουπους ο πωπω
ο ο τουποος 'κατω
ποπ οτπ ΜΜΜ προω
3 Μποντο 0ο “τι τπ ουνοτοτπτο νο σουπΜι με·
το Μ Μ. οππο τοι νο τνοοποτοοτι οπο
"ράΦΞΙ ο Γ'ΩΡΓ°! ΧΑΛΑΣ (°εῆἰδΠ '5)
ΑΥΤΑ ΚΔ' ΠΑΛΗ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 3
τον τι". πυοτιτο πως ποιν ετινποτι ο οπών γινοτον του·οντο
μτοΞυ τον απο· του οπυππιοτου γιο το τοτο ποοο ο τοπινο
οο πποΝΜ νο οπτῶοτι το τοπος τπς “ως του Βοοιτου ποπτ'ποο. οτι οποιοι' Εν οτο· το
ποοοοντο. απτο γιο το ον το·
τοτο ποοο 0ο οντα· τπ.“ ποτοιτο. πΜον. οτιο του ΡοππΔοτο
ΚοΩτντο γινοτον τοι γιο τπ τοπον
που" του :τυπο οτπν Μοτοοο.
ο οποίος τπν πΜοπένπ πιο· πτον
ποπιοοοτΜ Μπιοτυς το· πιγοττοο
Μτυοτιτοο γιο τπν τετοοο ο
τοπικ το τοιο πΜο τπ'οππο ποτς
τπς οτζον. τοι ποπιοτο ο·
7 ·υΜο'το τπ'ποοο. τοπον
πως ουτο' οι σου πτυν οπο
τους τοπυττοους τοι ποπυπωπω" ποιτττς του
οπυμπιοτου ο Ειοιτο ο Στοοονος του" τινοι πιο ιοιοτου" πτπιπτ·οιι. ως πως
το γτγονος πως τ'νοι οπο
τους τοποντουτους νοους
ἙΜπντς ποἰτττς που Ντοοον Μς οτο τπογγτππουπο τπιπτοο το· οτν... το
οπτον · που· τόπο που"
τους οποιους οιοτογμους
ποπ' τπς οιοοττιος του ογον·οτιτπς τοι ουτοπογιτπς- τοι που οτι
πποοτι νο γινει ο Μοιτος
ηυποτοτ-ΜΜ τπς
ουτως του 0πυππιοτου
ο ιι Γιουνοιττντ. που”
το ι· τι" Φου· πιτιι·.
αν ποΜιτοι νο Μι
οτι- πττογποοπ ο το
158 οτοτοπποοιο ογγπιας πιο” που Μπτον
"Π Π"Μ°. 'ΜΟΝΗ
Μο τοπον' Μι Μοτοοιον ω·οουντοι πο”
ποππο οπο τπ Μη"
ο στον τινα ουτε πω.
ουττ ΜΜΜ. οοπο ο τοπυττοος ποιους του τοοπου·. Με ο Πουμ'νιογιο
τον Μππο ο τπν Μο
ο” ο πως τον ·τοττινυν παω ΜΜΜ
08· το πουτο·πππο. το
ΜΜΜ το το Γιουοοπο
Λιγκ ο Το Μ· οποι_
πιω· Μο··:
Γιο τπ ωτογποοιο που
ονοοτποτ ο :τα οππποογτος τοι ονοοτοτ·α τους οποοους τπς
Μοτνοπ τοι γιο το ντο
υΜοιιοπυτ·πος ουτοτινπτο του Κοιοτιονο
νονοπντο
Ε"|覦'| ΤΟΥ |¦ΤΕΡΛ
ΤΡ"|°Μ|¦ ¦'|'°'| ΚΟ"Τ°'|Η
Η· ονοτοινυοπ τους οι Μος τοοοττποιζουν τον υφυπουπνο απτο" νο ΜΜΜ τπν
Μονοπδο τοι τπ οιτοιοοι7νπ· τα πιπον· γιο τοττιτος που ·υπἱζουν ποτές οικοτοοίος. ου·Μ°¦ πως Η Μο" 'Η ΜΗ" '°|| "Μ
' τινοι . .
προτοιοπ το οποοπ·οιτπ·

Τελευταία νέα από την εφημερίδα