Πρωτοσέλιδο Η Πράσινη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ή.. _ γ .;;/ ¦ Ι 1 Στ., τι _
` Ψ σὲ · 7 = .. ·ἶἔΞτ. ὅ" Ζ~ἶζί  η ἔ '
Ι έσω ι ·, :στόν · .. ι
ἑ ° |8ἑἴ ΜΙ; Ι ~
ιινσκι·ιτιι τιικσικτι... Θ
α ΕΒΡΟ » Ξ
ΣΜΜ·ΜῳΜωΜμπΜ·ΜΜ·πΜ
ΗΕ0ΗΜΕΡ|Μ0ΛΠΝΝΝ ιιΑκΑσιιΝΑϊκόκ ωΜτσ2σσντσπτσν2σισ κΡ.ΦνΜσνσσιό τιΜκ:ι.5σε ΠΠΜΜΜτ·ΜΜωΜΜΜΜΜ
 ' /ἔ!ε#Ἑ έ έ ι τ /| Ϊ
«Μ σσ νσ ωτόσει τόν όσικτε
^ ς ρ Ι ς ςσ! Φ
_ · σσσ τιρσσ ελενσνΜ.»
:ι . ς _ "Με κσισκτόςν··Μτ·νΝ·Μ·ι·Μἡ,ρσ τιν Μπορω
Δ Ρ ' ` ··ΜΜστ·νκρσΜΜωνΜόν-°Μκ·Μ!
ε - κ Ι . ι
:Ι · γ ρ Πόρσόειγμσ προς ριριισιισΜιιεργκ! Α"|Η""
' ω.- ;.. > ° Μ
Απίστευτες στόκες σιιό ή °ΜΜΜΜ " 
τόν Σουηδό ριισκ σου εντυπωσιάζει έ Ξ: "ΜΜΜ
Ή Ψ` Μσ0όρστσ γκεριιελισρσό κσι ιιρσβσκότσισς
σε ` σιιό τσσς Διινσός - "ισ νσ ιρτιόξσι·ν... κλίρσ
εν όψει της ρεβόνς.
Ξ Μιι8ργκ γισ ρστσιστικό σχόλιό
των Διινών κσι των... κόΜιιτών Τό χρόρστσ της πρόκρισης κσι
ως γισ τη ιρόσιι τσι· |ριιόρρσσ πως σρΠσσς
ζ ΣΕΛ|ΔΕΣ ΜΕ ΣΟΥΠΕΡ ΡΕΠΟΡΤΑΖ Γ|Α τσκ
ο· ΜΜΜ ·- -ὲ  . Δεν κρι·ιισνκτ τισστσ
τ·ωω·ΜΜΜ “- - ¦_ έα σε - _. ”Ξ ¦γ -ω
'|ΜΜκ·Μ .ή . ` ; . .
ωΜνι···σζόνΜΜ . ϊ .·  '“ . . 
..ΜΙ “Ϊ ρ Π Χ Μ' '
¦ῖῖ= · ' .; Δ. -
·- σ· : ¦ . | ·
ί  τ >_ Μ ΕΜΗ!" ΜΒ ΜΒ Ἡ!
. · ¦ ` ἶ "ΙΝΤΕΡ" ΟΠΠ!!! Π"" τνι·σιιιι
η η .
Ι ή Π ` Τ "η . _ ' έ 7"Β |"||"'°" 'Π' Ι ” δεν

Τελευταία νέα από την εφημερίδα