Πρωτοσέλιδο Τύπος Χαλκιδικής:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
- - - - - - - - - - - -κυκλοφορεί και οΤα τιερίιΤΤερα Της Θεσσαλονίκης
> ιι ιιιι.ιΜιω Τ | χ λ |
"·Π - ΔΔΑΔΔμ·
ΣΑΒΒΑΤΟ 20 - ΚΥΡΙΑΚΗ 21 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016 ΕΤΟΣ 2ιο - ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 5000 ΜΕΛΟΣ Τι-ιΣ ιε.ι.ι-ι.ιΞ.ιΞ 0.20 απο
Συναυλἰα Του Συλλογου
Φἰλων ΣΤέλιου
ΚαζανΤζἰδή και λοιτιὡν
Ελλήνων ερμήνευΤὡν
' ι | Νομού Χαλκιδικής,
' | “ Ύ .,  σΤήν Τοπική ΚοινὁΤήΤα
`ι ι 'ή ΠορΤαριἑις Του Δήμου
Νέας ΠροπονΤιδας 99
Ο τιρὡηΥ ιιιιΟιιργὁς
και ειςιιρὁσωιιΟς Του καμμαΤΟς
Γ. Μιχελακης:
«Η αλλαγή γραφειων δεν
σημαινει ὁΤι κόβουμε
Την ιαΤοριι<ή-ιδεολογική
συνέχεια Της ΝΔ» 94
Διαψευσθηκαν οι τιροσδοι<ἱες
ΧαμήλὁΤερα
και ατιὁ Το 2015
ο Τζἰρος Των θερινών
εκτιΤὡσεων
Τα στοιχεια Του ΟΑΕΔ
ΣΤις 846 χιλιαδες οι εγγεγραμμένοι ανεργοι Τον Ιουλιο
15νθὴμερο Νοι·|«:8ιἩρ
στην Τοτιικὴ Κοινότητα Γομει·τἰου 98
<  ΑΥ0ἰγει ιιαΥιὁ
 ε  ηΛ0000ιι Ματια
    με 74 σκαφη
'Οσο μακρυΤερα Το τιερἰτιΤερο¦
Τοσο ευκολὁΤερα κόβει κανεις
Το Τσιγαρο!
_ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . 

Τελευταία νέα από την εφημερίδα