Πρωτοσέλιδο Το Παρασκήνιο:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
3 “ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ο.
Το κόψω Μωόᾶο
των άτοκων ΒώΒὡ
ΜετυΛοτπΜΜ
, ΠΑ ΜΜ- 
Δύο δισ:ροντκές εκδόσεις
ΥΠΘΤτοΜ£
τον. ΜΜΜ
6ΛΛμΜω
:ί ί·
κ ρ ί
:ἶ| ΙΜ'
ι η Ξ
'·| τ
- “- Το
- Ευ]
Β' ΥΠΕΡΤΡΒΦΕΣ
ΤΩΝ ΜΜΜ"
ΕΛΛΗΝΩΝ
ωωΕΜωΜωΜΜ
οτορῶιτωΜΜτοιω
ΜμΜΣΜΜνοΜΜΜ
@ωτοοιιόοτοΜ
του Μου του ΜΜΜ 
νΕγὡ μόνο ουστὁου8
και ιιροτμοιιἑ8
έσοερι8 ετοιμοΖουν
τη συμφωνία των δύο
ΠΑΣΟΚ κο Ποια" σε δρομο
συμπορευοπ5 στο πῆοίοιο
με Δημοκρστιιοτε ΣυμΜρωξιΕ
ΜΜΜ Μοτο
μετά το νουονιο
στην Αινινο
1 ” ΜΆίμωκσπΜΜαο
ΜΜΜ&ωνΜΜο
·: πιο. 14
τ' η .
!ΙιΜ|ιωω
Μο τιτἑομυ»
. Οι 5+ί εκιιΠῇεε¦ἔ 
'Κυίιιμει '
Μιττσοτὁκιι
Η ιστορική οιτόΦοσιι του Εῇεγκτικού Συνεδρίου
για τι5 περικοπέε στιε ΣΥΝΤΑΞΕ|Σ
Δώστε: Πίσω
το «κομμένο»
ΑΜωμἑωνωΜΜώ ωρ0οωίστΜΜ ΜωωΜ8 ΜΜνωω. μετα Ν. 4ω3|ί2
το σπασιμο εΜῇέο Με ΜΜΜ. Δυό 8ο ΜΝ Μο Μ 2). Ο ΜΜΜ ΜΜΜ σε Μο θα ευρώ. Μ
ΜΜΜ' νο σπασει ΜΒ το ΜΜΕ οΜΕ που αυτον τι ταβέρνα» Μια· ονομασια· με ΜΜΜ 8Μωκ8
δικων ΜΜΕ (Μονο. ΜωυιούΣ Μ ΕΣΥ). ΜΕΝ μ τσ ΜΒ κῶωτνο Μακ· σΜ8 κα
@οτΜΜΜΜΜμΜΜΜωΦΜΜ μωστοΜΜ(τω20|2)8ΜωΜΜω
τωΜΣυπΜω.ωυΜιΜΜωὡΒ ΜοσΜΜοκανοωΜΜΜΩ% - ΜΙΒ
/ . ; ι ' - · :-ψ;;  ”“›_Δ_“;:.ΉμἴῳΒ?ΐν
Ε  · · ο  Οι το; 
τ ἄ·Μ τ . @Η τ _ ·  Ξ  ὁἩ<:·@ἐἔἶΦἔ
ζ ` · .7 _σ'›:ἔ·:ἔ
Ι - _ · Ι
Αυτοι μου εγραψαν ιοτοριο . - .Μ .. · ··
/ _ Ξ __ ΜΜΜ .
  ί νειοΠιιιιτιι
Η Σιλ.Ι2-Ι3

Τελευταία νέα από την εφημερίδα