Πρωτοσέλιδο Ελεύθερη ώρα: Έρχεται ο βασιλιάς Ιωάννης να απονείμει δικαιοσύνη!
Newspaper website Website
Recognized text:
ΕΛΕΥΘΕΡΗ
20 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
20 '| Β
380 ΕΤΟΣ
ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ
(10648) 4046
Τ|Μ|·| ΐ ΕΥΡΩ
ΑΠΠκΡΥΦΗ ΓΕΩΠΜΠΜΗ 0 κ ρ Ι ς
δ ι· η·
“κ Μ ΜΜΜ44Μ Ι
 "παρω" Με' 
 έ_ ή ά έ Δ   :ΜΙ Ι ΓΤΠ::   "'|' ΣΕ/Ι|ΔΕΣ3,4-5
ΠΟΙΑ Η ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΦΗΤΕΥ0ΜΕΝ0Υ
ΕΡΧΕΤΛ| ο ΜΜΜ
Β ·~ .
ί, ωχ
. Γ! »ή
¦ Ξ έ;; ; '
' Ρ . · · ..'·-· . '· '·
η ' η _ · · ¦
^|   . |. · ·· Δ· . · ' ·.
·.| · > · · . ..
| ΣΕΛ|ΔΕΣ '. '
6-Ζ8 .ι
Θα αρχίσει πρώτο την εκ των "έσω εκκοθρση"...