Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
20-08-2018 Ο
Μ ουκ-Μ»
ΜΜΜ Λ ΜΥ
(ΙΟΝ-ΙΜ
Μ Α. Μ
(1918-1974)
(|9'61Μ)
ΗΝΙΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΑΠΟ Το 1894
ΜΜΜΤοΜἑς Σάββατο - Κυριακή 20 -21 Αῦγούοτοι12016 Ἀριθμ- Φὐλ- 40529 ί Τιμή 160 θ (μέ Τό βιβλίο Δέ)
νεφώσεις στα ήπειρωτικα μέ σποραδι- . . . . Ἐρατοσθἑνους 1,Τ.Κ. 118 85, Ἀθηναι, ίηίο@οετίοηονν8.οτ
κούς όμβρους στα ὁρεινα. Άνεμοι βό- γ' Σαμο“ηλ ΠροΦηΤο“' Λουκιο“ μαρΤ“ρος Τηλεφωνικό κέντρο: 218 0170400, Με: 218 0170401
ρειοι μέτριοι καί στο Αἰγαίο ἰσχυροί. .ν Σελήνη 18 ημερών Καταχωρίσεις: 210 8220482, Συνδρομές: 218 οι 70870
<Η θερμοκρασία έως 35β. Ἀνατολὴ ἡλίου 8.45' - Δύσις 8.11'
"Ετος 1280ν
Ἀθεραπευτη
ἑἔουσιομανία
ΌΜΤΜΜ.ΜΜὡΜ
ΜΜα Μ
Ἀπαοαδεκτες
δηλώσεις Ἀμανατίδη
Φοβική  κυβέρνησις έναντι Τουρκίας-ῦΕοντογαν
ΤΗΝ ΟΡΓΗ του πανελληνίου
εἶχε προκαλέσει ή προκλητικότης της Τουρκίας, όσον αφορα
στήν γενοκτονία τῶν Ποντίων. <Η
προηγηθείσα δήλωσις τοῦ Προέδρου της Δημοκρατίας, Προκόπη Παυλόπουλου, πού καλοῦσε
τήνἈγκυρα να ζητήσει συγγνώμη για τό συγκεκριμένο έγκλημα
(ένα από τα πολλα πού έχουν διαπραχθεί εἰς βαρος του 'Ελληνισμού) έξέφραζε απολύτως τό κοινό αίσθημα, τήν ή μέρα της ἑορτῆς
της Παναγίας. Καί θα περίμενε
κανείς, στήν έθνική αὐτή γραμμή, να συνταχθεί καί ὁ πολιτικός
κόσμος στό σύνολό του.
Ἀρκετοί έσιώπησαν.“Ομως ή
πραγματικα θλιβερή παραφωνία
ήλθε από τόν υφυπουργό Ἐξωτερικῶν, Γιαννη Ἀμανατίδη, οἱ χθεσινές δηλώσεις τοῦ ὁποίου εἶναι
πραγματι απαραδεκτες. ῦΕπιδεικνύοντας μία ανεξηγήτως φοβική σταση έναντι της Τουρκίας,
προσπαθεί να τήν δικαιολογήσει
για τήν ἰταμή απαντηση πού έδωσε στήν ἱστορικα τεκμηριωμένη
δήλωση του ἈνωτατουἈρχοντος
της ἑλληνικης Πολιτείας.“Ομως,
για τόν κ. Ἀμανατίδη ή ὁξύτης
έναντι τηςἱΕλλαδος εἶναι κατανοητή, διότι εἶναι «έσωτερικοί λόγοι» πού τήν προκαλεσαν. Εἶναι
μαλιστα εύχαριστη μένος πού οἱ
«γείτονες» (όπως τούς όνομαζει ὁ
ίδιος) έξετίμησαν τό γεγονός ότι ή
ἑλληνική Κυβέρνησις έταχθη κατα του πραξικοπήματος καί υπέρ
του °Ερντογαν!
°Εαν δείγμα της «έκτιμήσεώς»
τους εἶναι ή αρνησις της ἱστορικης αληθείας καί ή έκτόξευσις
προσβλητικῶν χαρακτη ρισμῶν,
μπορεί κανείς εύκόλως να αντιληφθεί το πῶς ή Άγκυρα αξιολογεί
τήν χώρα μας καί τίς μεταξύ μας
διπλωματικές σχέσεις. Άλλωστε,
αὐτό υποδεικνύει καί τό γεγονός
ότι ή Τουρκία διακηρύσσει ότι ή
ύπόμνη σις ἱστορικῶν γεγονότων
«ύποδαυλίζει τό θρησκευτικό καί
έθνοτικό μίσος τῶν φανατικών
στοιχείων στήν°Ελλαδα».
Παρί ότι Πόντιος καί ὁ ίδιος, ὁ
κ. Ἀμανατίδης δέν θεώρησε ύποχρέωση να καταγγείλει τήν απαγόρευση τελέσεως της λειτουργίας στήν Παναγία Σουμελα της
Τραπεζούντος. Ἀπεναντίας, αποδέχεται, χωρίς τό παραμικρό σχόλιο, τήν τουρκική αἰτίαση περί έργασιῶν αναστηλώσεως της
Μονῆς...
Άλλα αντί ὁ κ. Ἀμανατίδης να
έρχεται αύτόκλητος συνήγορος
τῶν Τούρκων καί της προκλητικότητος πού έπιδεικνύουν, θα έπρεπε να μας απαντήσει στό έρώτη μα
για ποιό λόγο τό<ΥπουργείοἘζωτερικῶν έπιδεικνύει απαραδεκτη
ὁλιγωρία στό να προστατεύσει
τόν Πρόεδρο της Δημοκρατίας,
δίδοντας αὐτό, ῶς υποχρεούται,
τήν δέουσα απαντηση στήν προκλητικοῦ ύφους ανακοίνωση τῶν
Τούρκων;
Ό ἱστοοΜός-διανοητής
"Ερνστ Νόλτε
Ἀπεβίωσε ὁ συγγραφεύς τοῦ «Εὐρωπαϊκοῦ ῦΕμφυλίου»
ΑΠΕΒΙΩΣΕ προχθές σέ ήλικία 93 ἐτῶν, ὁ ἱστορικός-διανοητής“Ερνστ Νόλτε, γνωστός στήν
Έλλαδα από τό σύγγραμμα του
«Ό Εύρωπαίκός °Εμφύλιος Πόλεμος 1917-1945. °Εθνικοσοσιαλισμός καί Μπολσε βικισμός». Ό
Νόλτε εἶχε δεχθεί κατα έπαναληψιν τα πυρα της Ἀριστερας, διότι
οἱ συγκριτικές του μελέτες ανεδείκνυαν τήν παραλληλη αναπτυξη τοῦ φασισμοῦ-έθνικοσοσιαλισμοῦ μέ τόν κομμουνισμό καί τίς
παρεμφερείς μεθοδολογίες πού
υἱοθετοῦσαν. Στό δοκίμιό του τοῦ
' Ό ”ΕρνπΝόλτε
τα γκούλαγκ της Σοβιετίας ήσαν
αντίστοιχα πρός τό Ἀουσβιτς της
έκείνη μνημονεύεται μέ τόν τίτλο
«<Η διαμαχη τῶν ἱστορικῶν».
Ό Νόλτε σπούδασε κλασική
έλληνική φιλολογία, ἱστορία καί
φιλοσοφία καί εἶχε λαμπρή ακαδη μαίκή σταδιοδρομία ῶς καθηγητής τῶν πανεπιστημίων της Κολωνίας καί του Μαρμπουργκ καί του
έλευθέρου Πανεπιστημίου του Βερολίνου. Τα έργα του θεωρούνται
σημεία αναφορας για τήν μελέτη
τοῦ Ζθοῦ αἰῶνος, καί για τόν λόγο
αὐτό έβραβεύθη κατα έπαναληψιν
μέ κορυφαία διακριση τό βραβείο
'ΙΜ  1986 «Τό παρελθόν πού αρνείται " Γ ' .Τ ί αδ '- «ΚόνΡαντ ἈντενἀΟϋερ» τοῦ 2000·
 να φύγει» αναδεικνύει τό θέμα τῶν ;έΞἙἶίαπἶ%Ἑἔ στατΞ:οί:α Στά Τελευταῖα χρόνιατηεζωῆςτου
Μ “ στρατοπέδων συγκεντρώσεως καί έδωσε τίς δέουσες έπιστημονικές μελετούσε τόν ἰσλαμισμό ῶς νέα
Ζ έξοντώσεως, περιγραφοντας πῶς απαντήσεις, ή αντιπαραθεσις δέ μορφή ὁλόκληρωτισμοῦ.
Σ ί Κ ί Π θ ί
ημερα « οριε ρω υπουργέ...»
ἔΜΜ Νά ί αθοῦ ε ἔτι νικά'
Τασλε|ις σταδιακής  χ μ φ '
 Σέξι; ΜΜΜ ψΜ.ΜΜ ΜωωΜΜ “ΜΒΜ-ΜΜ
Βετικ. Ποιοί είναι οί κο- ΜωωΜΜω “ΜΜ“ωΜ* ΜωωΜ ΜΜωΜΜω
θοριστικοίι·ιαραγοἔἶ  Μ”Ἡ ω-ήΜἩἔ =Μ*ΜήΝΜ ”ήΜΜώΜ
'Μέ ΜωυωΜωω το
Ά πωΜΜΜΜ ΜΟὰΜΜ Μω”ω "Μ” ¦Ρ|¦  Μ|
αΜν ΜΜΜὑΜΜ ΜΜ.ΜΜΜ Μ κΜΜῆ ΜΠΨΜΜ
Δέν θέλουν εταναοτε Μ" Μ-ἔΨ ω ΜΜΜ” &““Μῇ*Μ ΜΜΜ”
ωἡν κρήΤημοἰεενοδόἶ  ΜΜΜωΜ “““ 
. _ . . _ Ο" άΜ ψΜΜὡΜω ΜωψωΜω
χοιτο<υ'νησιου. Αυξονο Μωβ ω Ο" ἡ Μ Μ
ντσι οι σΦιεεις- ελ· ὴαὴΜήὡΉ η Τα. ψ, 'ΡΜ, Μ'#"'" ὑΜ@ | | ή' Μ ωωωωυωωω
ΜΝ, Μ Μ·Μ¦ π Η ψκΜτΜΜ το ΜΜα» "Μ "'""ΜΜ .ὴ".'_Μ“
ΡΜ ἔἄ¦ω#ἔΜ ΜΜΜ "ΜὴΜΜΜ ἴἔωΜωψρ
. . . , . ΜΜΜ.Μ ΜΜ4Μὡ ῆΜΜΜΜΜ "°Μ"
πως ΜΒΜ στο· “Ν · Η Μωωοωω μαΜτΜω ΜΜΜωΜ
νορευσεως της μπουν- Μ *Μ Μ “ωΜωΜ“ω_Μ ωωω-ωωκος τασσετοι ὁ Γερμα- αΜ”ΜΜ *ω Μή ὡΜ_°Μ“ω μωΜΜωΜ
νός υπουργός 'Εσωτε- “ ”Μ Μ “Μ ώ ωψ Μ ΤΜΜΜ ΜΒΜ“Μ
 Μ· Μότσαρτ.: ΜωΜΜ “Μο-“ω τωψω==
ΜΜΜΜψυ Μ"ΜΜ ΜψΜΜΜ ΜΜΜ
3· ω.ϋΜὑΜ ΜΜωΜΜΜΜ ωΜΝὴΜ ΜΜΜ”
Ι Ι Μ.ψΜ.ψω ω.ωωωΜωω ΜΜΜΜΜ
 Μ.ψω.ψω Μ*Μ ωψΜΜῆ-ω ΜΜΜ
Β Η' 'Ο Ιθ'1θΒ
Αὐτή τήν έβδομαδα
δύο ακόμα αριστουργήματα
τοῦ Γρηγόριου Ξενόπουλου
· Θύμα τού αποτυχημένου πραξικοπήματο;
στήν Τουρκία απεδείχθη
ὁ... μπακλαβά;! Καί αὐτό
διότι στού; 187 «ὑπόπτου;» τού Ἐρντογάν
γιά συμμετοχή στό πραξικόπημα τή; Ι 5η; ίουλίου, γιά τού; ὁποίου; ὁ
Γενικό; Είσαγγελέα; τή;
Κώνοταντινουπόλεώ; διέταξε τήν κατάσχεση τή;
περιουσία;, είναι οί αδελφοί Φαρούκ καί Νετζάτ
Γκιουλίογλου, οί έπώνομαζόμενοι «βασιλιάδε;
τού μπακλαβά». Ό κάθε ένα; διαθέτει τήν δική
του αλυσίδα μέ έστιατόρια καί «μπακλαβατζίδικα». Ό Νετζάτ ήδη συνελήφθιι.
· Οί έπιστήμονε; αναζητοι7ν νέου; τρόπου;
γιά νά καταγράφουν τήν
φτώχεια Τώρα Ἀμερικανοί ανέπτυξαν μιά πρώτοποριακή μέθοδο πού
τήν «χαρτογραφεῦ› συνδυάζοντα; δορυφορικέε φωτογραφία ημέρα;
μέ ένα πρόγραμμα τεχνητή; νοημοσύνη; Ἡ
ἐπί γεια καταγραφή είναι
συχνά έπικίνδυνη, αργή
καί δαπανηρή. Τό έπίτευγμα μπορεί νά βοηθήσει στήν αποτελεσματικώτερη καταπολέμηση
τή; φτώχεια;, ίδίώ; στί;
αναπτυσσόμενε; χώρε;.
Ά; έλπίσουμε νά τό λάβουν ύπ' όψιν του; οί
ίθύνοντε;...
Ο Τήν μεγαλύτερη γυάλινη γέφυρα τού κόσμου
έγκαινιάζει σήμερα ή Κ ίνώ ”Εχει 300 μέτρα μήκο;,
σέ ύψο; 180 μέτρων! Τό
γυαλί είναι διπλό, έχει
πάχο; 24 χιλιοστών καί
θεωρείται ότι είναι 25 φορέ; πιό ίσχυρό από ένα
κλασικό γυάλινο παράθυρο. Άλλωστε, γιά νά βε
βαιώθούν ότι αντέχει, οί
Κινέζοι έκαναν δοκιμέ;: Τό
κτύπησαν μέ βαριοπούλε;
καί τοποθέτησαν έπάνώ αύτοκίνητα. Καί αντεξε! Τό όριο ἐπισκεψιμότητο; είναι 8.000 ατομα τήν
ημέρα. Ἀρκεί νά μήν πάσχουν από ύψοφοβία...
· Πλήθο; αντιδράσεων
προκάλεσε στήν Αίγυπτο ή ἀπὁΦασιΞ ή; κρατική; τηλεοράσεώ; νά
στείλει «τελεσίγραφο» σέ
ὁκτώ «στρουμ πουλ έ;»
παρουσιάστρια τη;; «Ἡ
αδυνατίζετε σέ ένα μήνα
ή, αλλιώ;, ξεχάστε τό...
“γυαλί”». Άλλοι έγιναν
«θηρία» καί έκαναν λόγο
γιά ρατσισμό, αλλοι όμώ;
μίλησαν γιά όμορφιά καί
κομψότητα
· Παντρεύθηκαν στόν αέ
ρώἘνα ζευγάρι κατά τήν
πτήση Βιέννη-Ἀθήνά Φίλη τη; νύφη; Τα ζήτησε νά τήν ακολουθήσει
σέ ύποτιθέμενο ἐπαγγελματικό ταξίδι. Ἡ ΝάταλιἘιχε, μοντέλο από τήν
Ἐσθονία, δέχθηκε. Όταν
ἐἩΙβΙβάσθηκε. ὁ ΜΜΜ;
τή; ζήτησε νά γίνει γυναίκα του. Ἐκεί νη εἶπε
τό «ναί», ὁπότε ένεφανίσθη τό νυφικό, οί συγγενεί; καί οί φίλοι καί έγινε ὁ
γάμο;! Νά ζήσουν!
Διαβάστε τά ἄρθρα
«οι ἔυπνήσουμε;»
ΜΜ(σελ. 4)
«Τα δύο Μάνα...»
ΜΜ(σελ. 12)