Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
5 0 ΛΟΓΟΣ
'0808“ον@οΜ“.ε· ΗΜΕΡΗΣ|Α ΠΟΛ|Τ|ΚΗ ΚΔ' 0|ΚΟΝΟΜ|ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ ΟΟΊδ - ΕΤΟΣ 32ο - Τ|ΜΗ Ί ευρώ - ΣΑΒΒΑΤΟ 20 · ΚΥΡ|λΚΗ 2] ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2ΟΊΒ
ΠΟΡΤΟΓΔ^|Α
Αυξάνοσν τον ΕΝΦι
κατά 20% για το
ακίνητο με ...ήλιο!
ΣΤΟΧΟΣ 5 Δ|Σ,
Μαζικές κατασχέσεις στους
τραπεζικούς λογορισσμους
για χρέη σο Δημόσιο
ΠΔ ΤΗ Ν ΣΤΗ Ν Δ' Γ' ΝΑ
Η |(ΟΡΚ|ΔΗΣ
Τάσεις όμΒΒωσ·ς
Σκληρή επίθεση της κυβέρνησης υ::::·“;:8£:::::ἐ:°:::Ξ:€
νπσε στο τρίτο τρίμπνο τον 2015
διαπιστώνει Α|ρ|ισ Βππ|τ.
ον “ο κα η νἔ:ἔ:::¦°':ΐΞ :Εϊ:ΞΞ:μ:Ξἑ:
προσδοκιών κο· τπς κοτσνσλωτι
κής εμπιστοσύνης, προειδοποιεί.
, κ ε ”Οπως κορσκτπριστικό σνσφέ
Στα Περσ|να ρει. "π πρώτπ εκτίμπσπ τπς
· · ΕΛΣΤΑΤ γισ τπν εξέλιξπ τπς οικο
ε"|"ε6α η κ|ν"σ" νομικής δρσστπριότπτσς στο δεύ
στις εκπτωσεις η ε τερο τρίμπνο του 2016, επι8εΒσι
Ϊ ώνει τπν τόσπ στσδισκής όμΒλνν
στις τής οφεσισκής διστσρσκής
που ξεκίνπσε στο τρίτο τρίμπνο
τον 2015.
Δισπιστώνετσι ότι. σε ετήσιο Βόσπ, π οικονομίσ εξακολουθεί νο
Βρίσκετσι σε ύφεσπ γισ τέτσρτο
δισδοκικό τρίμπνο σΜό π επίπτωσπ του σρκικού 8'ιοο|τ οποκωρεί
Μθμισίσ σφού, σε τριμπνισίσ Βήσπ, το ΑΕΠ κατέγραψε θετικό
ρυθμό μετσΒολής, τον οψπλότερο
οπο το τρίτο τρίμπνο του 2014.
Πορόλλπλσ, π ΕΜΜκή Στατιστική Αρχή σνσθεώρπσε σπμσντι
! ! θ
ο ρ α μ  ἱ| ο ' ' κό προς το κσΒύτερο πιν μεταβοΚ η η 'χ_ _ __χ| η χ__ -_._ἰ_ὶ_> ι  · Μ του ΑΕΠ του πρωτου τριμπνοο
προθεσμία να αλλαγές  .¦ .ο η 
στοιχειων στο ΤΜ8 - _  _  “ η γούμενπς εκτιμήσεώς ως.
Με)  °· .- . ο . · ω 0λ0ν·κός
.ιι-.ει Ι
σε -0,8%, σπό το -1,4% ως προπ