Πρωτοσέλιδο στο Καρφί:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
'ΔΗΜΣ
ΕΒΔΟΜΑΔ|Α'Α ΑΠΟΚΑΛΥΠΤ|ΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ο ο ονοΜΜστ
στο ΕοοΦοΜ·οο
οΑΥΜ|'||ΑΚΟ|
Γ  πωπω
Λ  · Ψ
"›.ϋ) ' “ τι
ο· κοπο· ΕΛΛΗΝΕΣ
...κοτ το μικρο μυστικο τοσε
Στο Μπάνιο
το εΠ·κοπτΕοο
του ΚοΜ€νοο
Ο "ΠΜΣ 'ΤΟΥ
ΑΝΑΣΧΗΜΑΤ'ΣΜ0Υ
Εσυ ΣαΒΒαΕοκὐρ·ακου
20. 08. 2ο Ι 6
(8¦5Ε ΜΕ ΠΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ)
ΠΑ ΤΟ Φθ|ΝΟΠΩΡ|ΝΟ ΤΣΟΥΝΑΜ'
κΠε!νοον"έτωΜ,
ΜΜΜ" ΜΜΜ κ
Η κυβέρνηση οσντοοει στο συνὲὁρτσ. Ή"  τι
στο εξογγεῆἱε5 οτε ΔΕΘ κο σε  :τ
οξ·οΠοἰΠσΠ οσεσνοσμοτων του “Σὲ ' -¦   ,
ορσσοσῆογισμοο γ·ο νο τσοσκεῆίσε· Μ
Ξ *τ ¦ Ξ/
ο έ  Ι·
τον φορσκοτοΜὁο. το σκῇορο μέτρο
στο εργοστοκο κο το οροσφογτκο
ΓΕΡΜΑΝ||(ΕΣ ΑΠΟΖΗΜ|ΩΣΕ|Σ
Πως θα ο·εκοτκήσοοττε
αυτή που Με Χοωοτονε
Τ' ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕ|
ΣΤΕΝ0ΓΡΑΦ0Σ
η ΤΟΥ ΝΕΜΕΑΣ
ή 'Η ·Ηἴ `.τε.Μ-:-Ε
Δ“  τ τ
κ· ΜΜΕ Μ" ΝΔ
Μέσου' ΜΜΜ:
Το σχέδιο Κυο·οκου
ενόψει εξεῆίξεων
ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ 794
ο | ΜΜΜ οκο"ο;..›
Πέτοῆο,
Αρὲνε5,
'Μοτο,
”0," Πεκ
'· Ξ' 4, 8·9, 19·2ῖ. 46487,
ΚΕΝΤΡΟΑΡ|ΣΤΕ ΡΑ
ΠΡΩΤΑ
ΛΥΣΗΣ,
ΚΟΥΦΕΤΑ
.#ΐ“ Έ,
Το οροσωΠο κοτ οι τοσε·5
 “ἔ&ξσ
  ο  
Μο ΜΜΜ.
'" ΒΕ!"
ΜΪΑΜΑ
που ΕΝΑ· "¦ω"""'
ο· 5 ΦΥΛΕΣ  ρ
τοΥΣΥΡ·ΖΑ Η 
ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ
ΣΤΑ ΠΕΡ|ΠΤΕΡΑ