Πρωτοσέλιδο Press Time:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΣΑΒΒΑΤΟ 20 ΛΥΓ()ΥΣ|`(Π ΖΗΝ ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 534 ΤΙΜΗ: Ι.5ι   ›Μ82
ιι στα" ται: ΑΘΗΝΑ: ·
2:...” Μω+.μ©μ=._ :ΚΔ 7 ' κ.
`ῆ( '
Μα ΜΜΜ» 
0 ΠΡΟΣΕΛΑΒΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΣΤΡΑΤ|Α ΔικΗΓοΡΩΝ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑιΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ινινιν.ριψ“-ιιιιι0.ιξι`
σ: κτ
`ἰ`: _" Ι Ν _ χ; _ ι ,. > “ , . - σ γ' -ι ~ η _ _ Ι. '. -.- .' · η .
. .._,;_ἴ.ιεϋ;;Ε;.ἔτ:τ=Μἰὲτκω.-.“·=7..-,·: =τῖΨ:'ὶ Η “Σ ' Α (Α β . Δ
:Με-8.5 ··
Πι ν! ' “ 7” Α" Μ
Μετωπική
Ταιιιρα - Κυριακου
Τα μέτωπα της Μαωα.
κοινωνική πολιτική, ως 'Ν.
διαπραγμάτευση, κο.
› Μ το"
Κ' ΑΛΛΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΣΤΗ ΝΔ
Γαλάζια διεύρυνση
1.5 εκατ. |_ ο
λογαριασμο
ΒΓΑ|Ν0ΥΝ ΣΤΟ ΣΦΥΡ'
5.000 ΣΠ|Τ|Α ΕΛΛΗΝΩΝ
με Διαμαντοπούλου
ΑΔ'ΕΞ0Δ0 ΠΑ ΤΗ ΦΩΦΗ
Ξεσηκωμός 2.000 ιδιοκτήτες
κατά των ακινήτων και 15.
φόρων και φορολογο ί Η
του ΕΝΦ|Α κατΞ
 ι τα «νόμιμα»
| ες . ναρκωτικα
 ο Ο .μια αλ"θε
Δ ν 8οἰοο καιΜΜΜκα Π
 ιἐτην τ α ωδία 
Λ  - ~ ρ Υ ΘΩΜΑ' “ 
_ .Της Αιγινος ττνέακανόνια
στους Δήμους
' Ποιοι κινδυνευουν