Πρωτοσέλιδο Ελεύθερος Τύπος: Οι τελικές εκτιμήσεις για τις βάσεις
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΣΕΡΔΟΚ ΧΟΔΜΣ
ΑΡΘΟΥΡ κοΝΑΝ ΝτογΛ
Μι σαι», Μ κι ΜΜΕ `
ΜΔΜιΜι£πΜΜ ὲ ¦
χαιΜΜιιιΕι£ Μ ΜΜΜ Ἐκ ~
ΕΛΕΥΘΕΡΟ
Τ τι γ Η Η
ΑΝΤΕχογΝ οι ι·ιΑι=ΑΔοΣιΑκΕΣ ΣΧΟΛΕΣ,
Ϊ · ΠΤΩΣΗ ΣΕ ΑΕι-ΤΕι ΤΗΣ ΠΕΡιΦΕΡΕιΑΣ
61 ΤΕΛΙ|(ΕΣ
εκτιμήσει5 για τι5 Βασει5 5'
ιο Ει·ιιΣ·ι·ΗΜοΝικο ΝΕΜΟ “ 
 |   γ 2οΕι·ιιΣΤΗΜοΝικοΠΕΔιο η· Μ 
σε ιατρικες, Πολυτεχνικες ΤΑ ΜΑ Ε|ΣΑΤΩΤ|ΤΣ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ` '
και στρατιωτικές σχολές, ΕκιοιΑσιιιιΑΣιιΑιοΕιιΑΜιιικιιι Ι “ Ψ ΜΤΛΣχΕΣΕ|Σ
:2ΞΞιῖἔέ:ἙιειέμΥ:ΕΚἐς· “κι «εκΜ“ΜΜΜ» ι ι κ  ΜιΑιιΑιΜιιιι
και Παιδαγωγικές ΠΝ π' Ν Ι ΜΜΜ Τ|Α0ΑΑΝΝ|ΕΝΕΕ 
!ιιιιισΦΑΝιιΣ ΕιιιΘΕιιι Τα ΜΒΜ ΣΕ ΔιιΜοΣιοιι>ΑΦογι ^"0 ΝΕΝθΡ'^
 'Ε ν 'ΤΠ Σ Η
. ή! Γ 4- ῦ «ΕΥΝΕΑΝΦθΝ 2.5 ΩΡΕΣ
Ε 3 '“ 'ι “Ε ῖ
Η ϊἶῖ ἔζἱ. ίἶ~ζζ ΣΣ]  '_ι;.τ:ΞΞΞ:1“ι 
ΜΕΤΑ» ΛΕΝΕ 0' ΔικιιιοΡ0ι ΤΩΝ θΥΝΑΤΩΝ
:Δ ψ   - γ 7 
ΕΝΦΑγια τα ευήῆια ο καπετανιος της Παντζας “
σι·ιίτια αι·ιό την Ι · .
αριστερή κυβέρνηση ερχοταν α"ο “Ρ'σϊερα»
της Πορτογσῆίας! α _ 
Ε ζ.ῳ“ “.
ν ~ η .Ϊ
 ΣΤΗΝ ΑιχΜἩΗΣ χ” ·
ΤογΡιΣΤικι-ιΣ ΠΕΡιαΔογ
ΑΥΕ||θ|Ν(Ε
Ο ΑΡ|θΝ0Ε
ΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ
ΤΟΝ |0ΥΑ|0!
 ,-_Ϊ`ι”ι..ζΤι: | Η ΕΚΚΛΗΣ|Α ΠΛΗΡΩΣΕ 3,4 ΕκΑΤοΜΜγΡιΑ ΣΕ ΦΟΡΟΥ): Το 20|5 μ ΣΕΛιΔΑ ιι

Τελευταία νέα από την εφημερίδα