Πρωτοσέλιδο Μέτοχος:Recognized text:
ΕΚΗΒΟλΟΣ: ΟΙ ΒΟΛΗΣ ΓΙΑ [ΞΥλΑΠ` ΟΠΑΠ` ΑΠΤΟΙ|ΕΕΙΑ$` ΑΕ(]ΕΑΝ Ο (ι
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: ΕΝΤΟΝΕΣ ΠΙΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΨΑΛΙΔΙ ΣΤΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ · Ι Ι
ΕΜΕΑ · 'Ο ΤΡΑΠΕΖΕΣ · '5 ΕΠΕΝΔΥΣΗ! · 29
Γιατί ακριΒαίνουν Προς διαγραφές δανείων Η έλλειφτι εμττιοτοαύνας
τα ασφαλιστικό Προϊόντα 25 διο. στον τριετία φέρνει στροφή στα μετρητά
. .οοπ1
Τώρα ο" 'Με
@ στις οθόνες σας!
Μόνο στο
δι ΕΠΕ ΝΔΥΣΕΙΣ Μοτερ
Μ·ευτο268γ.9ν
ΕΒΔΟΜΑΔιΑιΑ ΕΦΗΜεΡιΔΑ τΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 'Ετος ι9ο . Αρ.Φύλλου 96ι - ι9.23 Αυγούστου Με - €ι
ΔΕΗ · 2, ιι ΜΜΜ ΕΑΜ( · '4 ΕΙΜΟΒΛΝΚ · Π · Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ · 22
ΤΡ|Λ ΗΟΜΜΕ" ΠΑ το
κανε   χ
¦~ .η
:βια ι ώ στοπ ωμένἔι`ιι Μ χ
Μινι· ιιΧιἐἐ.εἐ.ρ 
4· τι·
ι. , ¦
- ·· -_¦ἔω Ί . 
` ' Ο, _:¦ ·`
 Η ε · “
·^ ς' “ -“μ.γ` #“ ,
ο εξω σας ά ι ` _γ
. ΙΙ. ε χ  λ η., .η .<¦: Ζ
γ - θ* .
_|_..
το επεΝΔΥτικο ΕΡΓΑΛΕ|0Μ
ΜΗΝ!! 
53ιοοο