Πρωτοσέλιδο Η Ώρα των Σπορ:Recognized text:
οστιοτσνι“οι
τονιιοονιστιιιιι τισιι¦ονιο τους οσνσνιωτο Μοντο ιισι ῖ;ἐ 
οοοοο κονισοο”"` [τι οστονοοισ 47ο τος ιστιοοΠοΞσς/ 4 τ ›Ἑ
' ·“ Μ; 'ο οοοιιιοο μετσοοισ των! το Μεσοι 
Ποσο, ωστοσο εοσις] ψ ' ε
' οοοσΕοονο σιτενιο'σ ο νεοισ των Λοστοσοων ε  Ξἐ το 
Πτιρτιοκεωιτ ΙΟ Αυγουστου 2016 / Φυλλο τ2 42456! / € τ 30
η . . Ί
. , . : / Αν δεν ειχε τιροκσλεσει με τοο8
Γραψε' Ο ΤΠσ03 Τσοωλ"8 (σελ·32) ~ τοκτικοοΞοικοστεε-κσι τοι15 ττινσΚ'ε5,
' . · τ · · ¦ - Β
οτε¦6ε_ν θο_υτττιρχε_θεμσ`σνοβοΔτι5
 4 “ λ “1=“ο“σ'ο `οΐὁ`Πἄἑκδ
1 “6 9-9ἐτ0=ορ το Ε τι το; 
~ ο ῖ:[ὅὅὅἩτΐσΐὡηεὸο ΗΡΑ το?
: `:Σ |_`| ' τ
/ Προσωττικε8 εττιθεοει8 τω ΕΠΟ`
(( - ΟΣΦΠ στον Υφυττουργο Αθλητισμού
“ · με τισνομοιοτοττε5 εκφροσει5
Α·..¦τοο κοντονο στο σοσ1οοσ
. με Ι χ ο _ ἐκ .Φ ο,- ¦_ Ι -- ,πωσ ¦ Ι =;
τος σοσιοσσος νιο·σνοΒ<οοο τονο_οοιστον μονοι τις ο Σεοτ ο Μοτο ειδε Με
· ο “ Ι ' - °|]ί^ᾶ'^1ΐ¦ · η τ τον'Ελλτινο διεθνη
τ ο ο “ ϊ ο  στο δεξι οκρο
 ο 3 ττι3 εττιθεοτι5,
'Μ Δεν σοοσιειιιετιιιοτο ο..  α 8ο οοοιιιοι ο 
με τον Ατρομτιτο
στιοιοσσιιτοο Υιοοιιοιιονοὐ ντο Νοτια· _ ~~ , ε;:2:::;εοω
;›οοοοτισιιοοτσν δεν νινοιιν 8· μἐἑἔδΞ ὶ8ΠΙ8||ΒΜΜ ΙΝ ` '- νοοο·στΜ0Π0·“θ“
ν· ο. . Δ . _ > - ~ κ _ κΐἴ> · Ἡ ~ σήμερα
οσο ειιεισοσιτοσει_νισ τονη _ μ “Μ- σονοιιισοον στο
στιοιιοτσστσσο τος ισονοιιισς“` πιο μοτίβο
μας ' ΜΔ
«ΔΚΛΔΗΜ|Λ ΑΕΚ - τντΡΔτκΔτν ΣΑκ0ΤΛ»
Μοοοε τιοοοστο οι: οοωτοοοοοιο
τον Μονο οννοοοοοοοον
το ονοοτνΕιοοο Μονο, οι:
Ενω οοοοοοον σοσιιο εοοειιοοτε- ν Ξ Σ η ο ὰ ΜΜΜ εκ"ῇῇΕ8|ς στην σοοεχε|"
οοοιιοοοωοετο οοοοσιοοσο τον οοοτονσοοο ο ο ,
οσον, στον Μο οοοοωοσνε με νοτινοοοος 4 η η ¦ ο η - / ΣΜΥ ΣλΟβ£ν'σ 
οοοιιοος στον εΕετοσο ενσοοσιιτιιιων Ε “ο ·· . ι `  · Οοο σημερα
α Τσειισοοντσι ιισι οσιιιτες οσο οοοτοοοιισν . _ _ Ίο ο Π «ΒοΨλ'σσΠ» Ι `7
τεοεοτσισ ποιοι οσι ιισοοιοι οσο οτιιν οσο ο _' ο / ΠρωϊΠ ΜΝΗΜΗ!!
γνωστοι στους σνοοιοοοος τος «€Ενωσος» -  χθεε χωριο Χέρστον