Πρωτοσέλιδο Φως:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
του :οσο
Δ/ντιίις: ο. ΝικοΗυῖ6ιτς
Διευσυντος Συντοεεως: πΜΤοΣ ΜΑΚΡΗΣ (Ξ
του ε
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Ν ΗΜΜΥ 2048 Ο ΑΩ. ίσου
εκει οποτε· το κ
Μο Μ κοι · . ί
τροχοι νοοονο- Ν
Με ΤΟ...
ΗΠΑ"'¦' οσοι
¦ῖ°'¦ ΟΜ|Α°'¦
κσουτεροι οι ·ερυσροοευκοι· ως το σε'. είχον κοι
σοοες ευκοιρίες νιο νο κοσορίσουν το μοτς ο
'ομως στο οινοπε ·ιιρεμοσσν· κοι εοιστρστευσυν
τον κοπίνο. οου ορσυσε τείκος σπενοντι στις
προσοοσειες των νποεοοίικυν ο ο νκοοκίοερ των
.ερυσροοευκων·. οου είχε σώσει το πρῶτο σομοοιο στον οντίοροσο του ο'. σε σουτ του Μοτεους. εκσνε οοοες ουσ εντυοωσιοκος επεμσοσεις σε τετ ο τετ του Γκονζοοες στο κοι σε
εκτεΠεσο οσουο του ΚοεΜσ ί8·'ί
Βοξ στον Μ τον ΜΜΜ ο εντυουσΠος
ως το σο' ΜΜΜ κα ο Μοτο τος Μωροσος :εμοοοοεν μου· ουτεσονσοοονοσ σορ
τουνος ο ΗΜ ΜΜΜ κοι 2ντήοορ
οι ενσοΜκες του ίίοουοο ΜΝ. ως μετο
το 72'. οι ουσ τεοευεοίες και το σε·
ΓροΦει ο ΑΠΟΣῖ0ΑΗ£ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ίσ£ῆί6ο '6)
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ!
Μ"Ρ°ΝΤΜ'|| ¦·°
οι Μο' ειπα” με το· οπο το
88' ίοευτερο κίτρινο ο ομυνΜος
Με) κοι με εννύ οπο το σο'
ίσοευσείος κοκκινο στον αρμοτοοΜ Ρένος νιοτί Μετρο”
τον ευρισκοι·νο σε Μ
Μο νισ νκοο ΜΜΜ
'περνκ ίαση: στο κ· Μεσμσ
ίσο' πωσοτιι οι σκόρερ τον ·προοίνων· οσο είκον κοι οπου στο
78' Μεσμοί ο Η ΜΜΜ.
οτσν κοουτερπ το πρῶτο ομίυρο
κι· σο μοσροοσε νο οοοπνοσεί
στο ο' στον ο Μοτο “Μ
ντος νο υποκοουσει. με κοοοοιο.
εστειοε τον μπω στο σοκοοι
Ο ΣΕ||'ΔΠ 3
"ΕΡ"'Α"'°
Ο 'ΤΔΒΚ ἱ"'""
Τ'ΦΛ'Μ (3-0)
νερου· ευκοοσ τον οσονομιι οτινσμο κοι ουσισστικο ε8οσοοο·ε
οπο τον πρῶτο Μονο τον οροκρισιι στους σμίπους του Γιουροοο
οινκο Μος ιτο·›. κρεσοο στο
κοι πεσειρο ίσοι οι σκοοερ
9771108 852ί50 34
Ο ΣΕΛΙΔΑ 3
'ΜΜΜ ίκοουτς Μι:
-ιι προκρισπ σωρο οτι ανο·
που· Μο ο το." οτι
ο σουμιοοκος ανο· οιο ουνστο ομοοο. ΜΝ νο σου·
σίνουρος ο κοσμος μος οτι σο
 ΣΕΜΠΑ  ·
ι |(ΑΜ|'||Α¦0
¦'|°'Μ|°'
° ΚΑΠ'"°
τους οντιποοους
το σρο6ιο ο Ντομίννκεζ οου
νο το". οκομσ κοι το πιο ο
τρίτο σερί ευρυποίκο υστς στο
οποίο ο σιεσνος νκσοκίπερ οτον
εΞσιρετικος. στομοτῶντος τουοίικιστον τέσσερις φορες
"°Α' ΠΑΑ°¦ Ο "ΑΡ"Τ°.
Α0Α"ῖ°¦ Ο "¦0Ρ|
ο κοοομσιονος σου· τον οσίστ στον Σεμοο με μιο ποιοι ωροίσ οροσπσσειο ο το κο
στισει τος μενοοος ποιοτοτος του
ουσκοοευοτον
Μο πρσνμοτο
°Εῖ"(° ΞΕΚ|"'|ΜΑ.
"ΑΙΜ" Α°ΥΑ¦|Α ΑΧΟΝ"
ο ·νεσ σοκο- του σου·
οσο συνοΟεὐτοκε με
μιο νίκο που πισσνοτοτο
σο είνσι ορκετο νιο νο
τον στείοει στους
ομίοους του Γιουροοσ
ο Αυτο οτον ο Μοτο
προτεροιοτπτο στο
κσεσινο μας. οπως
ομως Μουσε κοι
ο ΜΜντο στον οσφυσίοσο του. κρασακι
οκομο οοοοο Μοτο
μου· ο σουμπιοκος
νο σωσει στο επι·
συμοτο εοίοεοσ
ο ορο8οιονος ἡ . ι
σκορσρε ί27'ι κοι σο- ~_ ν, Μ
μιουρνοσε οοες σκεοον -  .
τις εοικίνουνες σοσεις του ι `
οουμοισκοο. ενώ ο Μεντινος στσρ
οτον ποντοκου ποσών κοι εκείνος
που που τις Βοοεις νισ το
νκοο τος νίκος
ΜοτονΑσονονιονοψ·
ντΜσουιιε τις Μουτ
που άκου" νι· νο Μου·
στους αισίως·
Η¦¦ΑΑΑ|° "|Α '°'¦
'ϊῖ|°"|°0'¦ 'Η Ο"
Μ στο οικω τοσο
ι ο τους οροσοᾶροσσν οι ουστρσοοί. οσυ πορσν ουτοί
το σσπμονιο ΜΜΜ κοι
_ | το εοοον·ο ποορυμο πορε
·   “τ ν ουτως ο οοΜ εΕοσΜί
Νότος μου: κοι
οουοος κονιοοος σον το
το κοΜνο. το οποίο είτε
σει... ο Χρυσοί οουμπισνους στο 070 οι Μ
σου: των” του ο οιοουοο του οοοοσ0οίρσυ
κουστικο σνοκοίνυσο που" π Μουσιρικο ομοσπσνσίσ κοτο
του μουσουρνοο οσοοτισμοο ο ο
Μετοτυ οοουν. ο σου κει νισ
τον κ. κοντσνο: Με το Μο
συμπεριφορίι του. τις οοοος...
Λουσοσίκος κοι με το... Μοτο
του πως '...το πασόκοι” είμοι
ενο'. εοικοοουμενος τετομενο
κοίμο κοι σντιποοοτπτο. τον
οποίο πρώτος κοι κοοιίτερος
τροοοοοτεί με τις ενερνει6ς
του Μμερινο. σποοοσισε οτι
μετρι τις 5 Σεπτεμβρίου οεν
σο πρσνμστοποιπσεί οσμίο
σνυνιστικο ορσστοριοτπτσ
τος Σουπερ οίκος...
ΑΝΑΒ°Α|| ¦Τ'| ¦°Υ|'|¦Ρ Α||'ΚΑ_. ές
Με οποοοσπ του εταίρου κοντονιί μπω ·οουκετο· τουοοκιστον μεκοι τις 5 ποτεμσρίου στις ποσοσ0σιρικες οιορνονῶσεις ο Με σοσο εισονοσεις τος οστυνομίσς κοι τος Με.
οπου νίνετοι ΜΜΜ σε ·πισσνοοονουμενο οισσοοευσπ τος
οπμοσιος τοξος κοι Μίκης κοι οιστοροΕο τος κοινων·ος
ειρονος·. ο υφυπουρνος οσοοτισμου σοκοσε το οικήυμσ
ονοσοοος ποοοσΦσιρικών ονῶνυν ο Προκοκο. πονοίνουν
πίσω κρονικο οι ουσ πρῶτες ονυνιστΜς τος Εοοοερ οίνκσς
ίσπροκειτο νο απαιτουν το κοι 27 Αυγουστου· κοι π πρώτο
Μισο των ονῶνυν κυπεοοω ί80 Αυνσυστου)
οί πορουσίσ. ο πορείο κσι
οι προεεις του οσο που” οιοστομο
βρίσκετοι στο σε" που Μένει.
αει Μι οτι το Μι”
του μεοομσ κοι στα” είνσι
ο Μουσπ του Μομστος.
ο οικονομικο εξοντυσο τον
Μοικῶν Ανωνυμία
Ετσιρυῶν κοι του Μεσμοτικου Μίκυ. ο ισοπεουσο τον εσνικὑν ομοουν. π ακουω ως κοι
Μισο τον Μακη·
τον συμστείυν κοι οσοοτυν·
πωπω” ετροτου "ο το του.” οίνκσ ο ο οντιιιροεορος
τος Μος κσι προεορος του συνετοιρισμου σποΝροσε σοο το ο"
που ΜΜΜ ορο οπο ενσν μονο ο οπος εΕονοσε ο μενοοομττοκος τος
Ξονσος Χροστος Πονοοονοος. ο πως τος πΩοίτπσπς είνοι πως ο σπυμπισκος ο” τον εμπιστοσυνπ φος το προσωπο του Γιώργου ετρστου
» :λ |Γ>:·`
ἶἴ;'4ΛἩ. Μι
πως” τα Μ·
σου" Μιὰ;
ΙΜ ΚΜ 8" ·
οσο" Μ Μου!
¦ΜΜο γιο Η”
Μονς του ΜΜΜ·
σου. οι· απο ΔριττσΜ ο ονεσοΜΜ
ως ΜΜΟ
Με συτο το οποτε
_ . Μσμο οεν ποσοσοίσομε τον προκρισο ο
:ίνουρσ μος αν" ένο ποεονεκτομο ο Είνοι ο πρῶτο
μος νίκο κοι μος σωσει κοι στον ουτοΜίο ο Αυτο
το στινμο οισσσνομοστε πιο σωστοί ο Η Δρουκο μος
ουσκοοε·ε στο Μμιουρνικο κομμοτι ο Είνσι μίο ομοοσ που ποίζσι σμυντικο κοι ουν μος εοετρευε νο τον
σοειοοσουμε ο είμοστε οερισσοτερο ικσνσοοιομενοι
οπο το πρῶτο ομίκρσνο κοι φυσικο οπο το “ωοσμσ ο που εοσνοοο·ο αν Μεσοι· τον σντίπσοο οσο
σο οσοσμε ο κροσιμοοοίπσσ τον κνσοουτσο. νιοτί σοο
τον εσοομοοο οοσσμε κο” μονυμστο οπο τον εικονο
του στις οροοονοσεις ο πρεπει ομως νο είμσστε
οροσεκτικοί με το ο· ποιού·
4 ί έ
ο πορτσνσΜ σώσω στη οξέως
ο Πριν οπο το κιτς το είπε ν
σρκστο Μ ι· τον Μονο Μοτο
Μ :το νοπεοο κοιοοεΜιοο Μα
“ Ι ο ο ομοσοονοιαος Μος τος
. - ποικνίοι πσροκσοοιί·οσε κοι ο πουπο
κτοσείς πορτονοοος το· ίσοτω. ο ποίος
μποκε στο σεροποονσ τος επιστρο0ος νιο
τον Μονο με τον σποστσοο
Β 'Ο '°Α"'· Ν' Α ΑΝΝ! ΜΑΜΑ! Ο Ϊ°
που ·ισινσΜσ· ο Τον τιμοτικο
τους είχον οι ΕΜΗ κοι ΜΗΝ πριν
πιο τον τσεσινο σνώνο ο Κο· οι 60ο
μίοπσον με το... μισο ορουκο. οσου
με τους οεοισσοτερους ννυρίζοντσι
οσο το πορτονσοικο πρυτοσοομσ
Ο' ΗΑΜΑΜ 'ΟΡΟΣ κο' πιυικΑτ τοπικα τον
τεΜυτοίσ οτινμο σοο το πωσ κοι είοον τις πιο·
σοοσε·ς τον συμι·-τῶν τους ω τον πέσω
 Με κοι νεες ο ΜίσΥ'ίίίΣ ο οι Μοσεις του οιΜους
 το· στον “ΜΜΜ νοι μεν του· υποκυροσει σισσοτο.
σου ω σε τετοιο μου νισ νο οποιον· Μο σουκου
τρωει ο οοεστοομενσς του ·οΩΤσ:·
χ ¦ Κ στον Αροιίκο Με" Μπιουτ ισεοισο τει
ιιΕΜΑ' Α'ΠΑ'°Ν ΠΑ ΟΡ'ΖΕ' ΕΝΑ: Π
Χ覦'Ν°¦ ΤΟΝ ΑθΑ"Τ'¦Μ°;ιι
οριμείο εοίσεσο τος οοε οουμοιοκος στον ·ονεκοιονοτο
υφυπουρνο· μετά τον οι·ιΜοο ονοβοοος τος ιτοευιἐρος
πε ΜΜΜ ο ι·υκοοονικο τοτομοτο τον οσων σε ουτες τις συμπεΜΜς¦- ο ·Ξμείς Με" ο" μπορουμε νο προνρομμοτίσουμε τίποτο.
ουτε νο εεπνο0με το σνεΞονοτο στους ποσοσφσιριστες τος ομοσσς
μος. στους κορονους μος. στους συνερνοτες μος κοι σε ποίκτες που σο
σεοομε νο οποκτοσουμε νισ νο σνυνιστουν στον Ξοοοοο·
οιΩοστε τους Μνους οου οσονοσον τον
οονμπιοκο στον ορσο εμπιστοσυνος προς
το προσωπο του Γιῶρνου :τροτου
:τον ονομονο νιο κιομοο
κομίο ε8οΕο στις οπως του Ματιονου με τον ο· Νοσρ ο οι σουσροοευκοι·
σο Μριμὐνουν οίνος μέρες ατομο. οισιο·
οπως πως σο σρεσεί ο κρυσο τομο.
ώστε ο Μάτος νο ερσει στον Μονο
τον ¦·νιουνουσι στο"νουν στον σουμπι·ο
οι Γερμονοί ο το ·Μι·.
οποκοοοοτει ενοισΜΜ
τον ΜΜιυτων νο τον
εσκρονο Μνο ΝΜιινο
πιο" τπτ ΜΜΜ!"
ΓροΦει ο ΓΙΩΡΓ0: ΧΑΛΑΣ οποία Μ) γ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα