Πρωτοσέλιδο Η Πράσινη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΟ ΑΑΟ ΤΟΥ
 Απο - τογΑωο-ΛΜΜ ὁ” χ 
Ι κ'ΠΑΡΓΕΝΪ|Ν0Σ Ξ '
ΗΜΜΜΜΜΜ Μ···Μ·ι· ·.αΜΜ Μια· β”  θεέ Η; Ν β
 , _ ΜΝΗΜΩΝ" ΣΕ ΒΕΜΥΜΕ Ν  _ ·
η; _ | ἱ Ε0τΑΣετΜ·Ξ Ἡ"Ξἐ]ἑ_;1  _“τΒΜΥΜω
Η _ ζ
. . = '| ΗΜΜ=·σ ΜΕΝΑ
Λ ΤΙΜΜ ΠΜ* ΔΗΜ ΜετΜΗΕΜωΜΣκ η
 ϊ. ΝικοΛοτ·ΑΝΝΗΣ η
'ΜΝΗΜΩΝ
 Π. ΚΩΝΣΤΑΝΤ|Ν'ΔΗΣ
' ῷ Μπα· κι...
- _ ΜΜΜ"
 Λ. ΜΠΑκ0Λ|ΑΣ
η» ΠΜ· Μ Μ"
Δω; .ΜΜΜ
'ΜΜΕ' "Α ΦΤΑΙΕΙ Π0ΛΥ
ΜΗΝΑ 
υπ" Σω ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ Νικ"
“ Ζ ';ξζ` 7 Κ'
ΜΑ· ΜΜΜΜ
ἔ , η' 1 Δ η > ε 'η
λ Ι :Δ β. ' Π   Ι _
. ¦ εκΜΜΜϋφΜΜΜ
η : η Ή κ' η η 
κ ἴ- ` η . ` Ι `  ;,: ¦ έ ἶ
γ _ ΑοΛκΜοεΜΜκοποΔοΣωιΡο...
ΜΜΛΜω Ϊ!.
ΜΜεκΜΜ
Π Η" ΜΗΝΑ ΜΒ Με" ` “ τ ο ΜΜΜ ΑΝΑκωΜπετκκ
ΜΜΜ Ε“ξ“ἩἔΜ'ἑΜΜΡ
ΜΑ ΜΑ Ειπε ΜΜπ·"ΜΜ
= "ΜΤΒ" Δ|ΑΜΛΝΤ|ΔΗ,ΤΠΝ ΜΜΜ" ΜωΜΜκΠΜΜΜ
_ )) Μ· τσκ οειο τοι ΜΜΜ ΝτιΝκΜΣ! ΜΔ·
“ "ΕΜ"Τ°"' ΜΜΜΜΜωΜ Α 
· · · Μ"Σ-ΜΓ|Μ||Σ Η" ΡΜ! Ή .

Τελευταία νέα από την εφημερίδα