Πρωτοσέλιδο Goal News:Recognized text:
 .η ΕΜΑΕΣ
_ Γ|Α ΙΜΣ . ,
ΤΕΜ αΔαΑχΡαΠαγ Χ ) ΜΥ""|ΜογΣ . '. Ν“ΜΝΥΜ'Ε
&ΜΕΙΑΝΔΡ0Σ ΜΒΜ) >- ΜΗΝΕΣ  (<Τμεαανε5 καλα Ι'
"ΑΦΜ" Μο” "ο " με ΜΜΜ αα|Παμα.»
«Παιαταια ΜΜΜ.
χαε|αζεται
αααμα ΜΜΜ»
·. ε ζ ί 2 -7 · ` εεΗ· 
“ |ι`Ξ; '_ 7 ;..::'_` . ” γ >_ '
› Ἡ . α
. .ξ`:-“ἑ:Μ¦α Η παω 2 . . ; , 
¦ ΧαλκινσιαιΔΜανια5ῖΚαγιαλα5ααα'470. η Εθν|κα αολο γΙκααε 9-7 την 'αιωνια. “
. η καῖἔραααα 6ένφυαοδἑὶῖακεαο@Ιανν|ὡΙα και α Στεφανί4δα «αεΙαει» γ|α Ιο χρυσό
· ` Φ
κ. |0Υ'0ΥΜ:
«ΜΜΜ, αλα για να γίνει ομαδα
Με· ΜΜΜ και ΜΜΜ»
ΓΜΜΑΕ - - `  ω __
«ΦααακαΒαλαααιὲ8» ' ” Μέ
Μ.ΜΜαΑκαΜαγ: = ωηε.¦·“
«Ι αἑαααεΙα αὐν6ααμα
Σοααερ
ο Βραζ|λιαν05.  _ ·
εξαιρετ|κὸ5 .α «Η ααναὲλαναε
ο καμαιααο. τα51αιαλα8 “πωπω
Φανακε ` '  Ἡ`
Πολύ -.  γ
η ααουσία
του " οριουνα
ΡΠ|ΝΕΜ