Πρωτοσέλιδο Έθνος: Πράσινο φως για εφάπαξ, μερίσματα και... γάζες
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ·
ι9 ΑγτογΣτογ Με 1€
ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ: '0437
 :τ  
|||||||||||Ι|Η'||||'|||||||||||||||||||Ι|||||||||||||||||||||||||'||'||||| ||||||||||||||||||'|||||Ι||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||Ι||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||Ι|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Ι,
ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ .- |·| ΦρικΗ ΣΤΟ ΧΑΛΕΠ|
ἔἐἶ.ἔῖέἘ _, Ο|5χρον05 Ομρόν Που
3.558... ξυΠνησε συνειδησει5.....
ΤΟ ΔΗΜΟΣ'Ο ΕΠ|ΤΛΧΥΝΕ| Τ|Σ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΣΕ |Δ|ΩΤΕΣ δ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
|||'ΛΣ|Ν0 ΦΩΣ
για εφάπαξ. μερίσματα και.. γαζε5
εκΜγΣτΗΡεγΣΕιΣ ΟΛΑΝΤ
338905 μου Προβλέπεται τι καταβολή 2,1 δισ. το εΠόμενο τρίμηνο και αλλων 2 δισ. έω8
ο εξω! και η το τέλο8 του 2017. Ποιοι θα εξοφληθοὐν κατά Προτεραιότητα :φα-5
διαιτραγματευοα
|||||||||||||||||||||Ι|||Ι|||||||||||||||||||||Ι|||'||||||||||||||||||Ι|||'|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||Ι||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||Ι||||||'||||||||||||||||||'||Η"||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΒΧΒ ΣΤ" ΤΜΗΜΑ ΝΠ(
· ' · · ΟΛΥΜΠ|Ακ0Σ
.  ` κ Ξόρκισε τον
 Δ υ υ κακό εαυτό
 !|Α_κ.“ ' του στην
ΕΡ"Ϊ"Μ|Μ Μ' Πορτογαλία
ΜΗΝΕΣ 'ΜΥ "ΜΜΕ ;:π
ΤΠ" 77ΧΡ0Ν0 »τι
Καθαρισε
ανετα με
ΜΠεργκ και
Λεντέσμα
` ' :225
. -.  :5 ή _ Μακ
Διαἴ=θἴτέα π / - Ι Ι Ε Πέροσε σον
τα μοναδικό _' ` “Ε ·' Ϊ / σ'φουνσ5
. | τα β αιτό την
καλντεριμια _ _ ' - α Τ λ,δ
:-:=ι2.29 ΜΒ Χ - - - :9 Με) ι Ο