Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
19-08-2010 Ο
Με ΜΥ
Μ σωσει»
Μ Α. Μ
Μια-ιη
Μ Α. στον
(σωστο
ςΜ+ιΜ›
ΕΣΤΙΑ.
ΜΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΑΠΟ Το 1894
Μ ΑΙΘΡΙΟ): ΜΕ Τοπικές νεφώσεις στα ηπειρωτικα μέ πιθανότητα πρόσκαιρών ὅμβρων στα ὁρεινα.Ἀνεμοι βόρειοι 3 μέ 5 καί στα πελαγη 6 μπώφόρ. 'Η θερμοκρασία έως 36β.
Παρασκευή 19Αῦγούστου 2016
Ἀνδρεου μεγαλ0μαρτυρ0ς, Τιμοθέου,
Ευτυχιανου, Στρατηγί0υ μαρτύρων
Σελήνη ]7 ημερών
Ἀνατολὴ ἡλίου 0,44' - Δύσις 8,]3'
Ἀριθμ. φύλ. 40528' Τιμή ],50 θ
,Ερατοσθεν0υς ι,τ_κ_ ]]θ 85, Ἀθηναι, ιηιο@οειιεηοννερτ
Τηλεφωνικό κέντρο: 2] 8 Ο] 70400, Με: 2] 8 Ο] 7040]
Καταχωρίσεις: 2] Ο 8220482, Συνδρομες: 2]8 Ο] 70870
"Ετος ]230ν
Παράλογα;
φόρος περιουσίας
Πρός νέα κρίση
| 5 | δ| 5 | Αυτή τήν έβδομαδα
ί ` , υο ακομα αριστουργήματα
Ἡ Μ Μ Μ “ν Μ ή στ Ό ω π τοῦ Γ ό του Ξενόπουλου
Μ Μ Μ Μ Μ Μ
 Ἡ | | | | Ι Ξ | 3 |
¦ ηω“° ¦ ΜΒ “η *ΜΜ·*" Επικαιρο το μοντελο Στιγκλιτς για «ευελικτο ευρω»
Μ της Μ Μ Μ Μ η·
ΜΜ ὁ Μ Μ* Μ ΠΑΡΑ τό γεγονός ὅτι η Βρεταν- ὅταν αντί εύρώ δομήθηκε στόν Ἐν όψει ενός νέου «Ἀρμα νή Πρωθυπουργός, Τερέζα Μαίη, «κανόνα του χρυσού». γεδδώνος» για τήν Ευρώπη, τήν
 δέν βιαζεται να ενεργοποιήσει τό (Όλο καί περισσότερα ἔγκρι Δευτέρα Μέρκελ,<Ολλαντ καί ΡέΜ °ὐν'ψω Άρθρο 50 της Συνθήκης της Λισ- , ¦ , _ - ντσι συναντώνται για να συζητήΜΜὁΜ ΜωΜΜ” σαβώνος για να έςελιχθεῖ η μα- φ 01Κ9νομικα ἘστιἘοΜα° μετα- σουν τό μέλλον τῆς<Ενὡσεώς μεΜ 8 Μ Μ κρα διαπραγματευτική διαδικα- αἔτ“ἔλΈρΟβεβ“ ημ:ν9 γερΗαἔἶ_ τα τό ΒτοΧἰΙ. 'Η ῦΙταλία ὅμως σέ
Μ σία του ΒτοΧἰΙ, ὅλο καί πιό πυ- α° Ψ ἶπουν ἔν? βαχ στο _ι' έλαχιστες εβδομαδες, μαζί μέ τήν
 Μ ΜΜωω κνοί είναι οἱ οἰωνοί στίς διεθνείς Πω των ευρΨαικων,σΨΪημΜῳν Γαλλία, θα συμμετασχει στήν
ώΜ αγορές ὅτι μία νέα καταιγίδα, πιό τρ?πεςῶν· Με¦α?αρήη τις ιταλ"ἶες Σύνοδο του Νότου στήν Ἀθήνα.
Μ ΜΜ“ Μ ΜΜ έντονη καί από έκείνη του 2008, τραπεςἶς= με τα(ἶνεἔελεγκΪα@οκ' Άρα, σέ πολιτικοδιπλωματικό
Μ 0106” “Μ μ β είναι απολύτως πιθανή πρίν τε- Ώνα»δανεΙα= που ξεπερνουν τα 300 έπίπεδο, βρισκόμαστε σέ μεγαλη
ι < < ι ι δισ. ευρώ, καί έν συνεχεία τίς, μέ = ι > ι ι ν _
Ν *Μ λε ιώσει ο επομενος χειμωνας. _ 7 7 _ ¦ αποσταση απο την αλλοτε κομβι
 ῦΕμφανεῖς οἱ κινήσεις τών έπί κε- αδυναμη ΪεΦ(ἔλαιακη |επ?ρἘεια= κή συναντηση Μέρκελ-Σαρκοζύ
Μ Μ φαλης πολύ συγκροτη μένών καί ἔἶρμα"ΐΞ και γαἶ“λΨεΞ= στήν Νίκαια.
Μ ΜΜΜ Μα¦π“ ω· έπιθετικα κερδοσκοπικών μωρο ωνη κιν έπαθε να|χασα η η την , ¦ ¦ ¦
διαταραγμενη ευσταθειατη9 Σημαντική θα πρεπει παντως
Ευρώ, μεταξύ αυτών του γνωστού
' ι , ο ι να θεωρηθεῖ καί η πρό έλαχί ΣοΡΟΞ= που ηδη' «πονταρουν» Για τούς περισσότερους οἱκο- στων Ζλώρων τοποθέτησις τοῦ
 στην καταστροφη· νομολόγους η ανακύκλωσις κρί- Ἀμερικανοῦ Νομπελίστα Στἰ.
 “Οπως το απόνερατης κρίσεως σεφν στὴν Εῦραπη ὁΦείλετα1 γκλιτς για τό διπλό ευρώ. Τό ένα,
 του 2008 στήν Γουώλλ Στρήτ ὁδή- στην στρατηγικη Σὡυμπλε και τό «εύρώ-μαρκο», καί τό «ευέλιγησαν σε μια κα οριστικη κριση αυτή τῆς ηγεμονικῆς ερμανι- κτο ευρώ» του ότου, μέ τα χρέη
ΜΜΜ ών Η· ί ί θ 7 Ι Γ Ν
ω Μ Μ Μ ή Μ αξιοπιστίας για τα κρατικα ὁμό- ας, πού, μέσα από τα δόγματα της τών χωρών να περνουν στό δεύτεΜ β ών Μ Μ Μ 'ήν λογα στήν Ευρώπη, τώρα μια δεύ- «δη μοσιονομικη ς πειθαρχίας» ρο. °Η «Ευρώπη τών ζωνών» ίσως
Μ ΜΜωωω* τερη κρίσις μπορεί να τήν ὁδηγή- καί του αποπληθώρισμοῦ, εἶχε ώς είναι μια καποια λύσις. 'Η ΒρετανΜ ΜΜῇΜώ3;Μ σει στήν μοίρα τῆςατυχοῦς Εύρώ- αποτέλεσμα τήν πτωχοποίηση νία, σέ καθε περίπτωση, δέν πρόΜ Μω παϊκής 'Ενώσεως του 1920-1930, του 1/3 τών χωρών της ΕΕ. κειται να μείνει μόνη της...
ΜΜώΜ ΜΜΜ Μὴ
Μ ΜΜΜ
 Ά λ | ~ Π . Ἡ26χρονη πὁπΟΤάρ
Τ0ΜΜΜΜ“Μ ο η ψ Ταίηλορ Σούίφτ απεφά
ΜΜΜΜωὡΜΜ
ΜπΜωωΜωἄ
πρωταθλήματος
σισε νά δωρίσει Ι έκατομμύριο δολλάρια στην
ΜΜΜΜ Μ Λονιζιάνα να τήν ἀνα*“ὡ7;ΜΜΜΜΜΜ ς 3 ς ~ 3 | ~ _ ς κουφιαη Των πλημμυωΜωωωΜΜωη Την)αγαβ0λη ΕΜ εγαἔἔως Μέ Σουαερ Λη· ροπαθῶν. (Υπενθυμίζου|ΜωΜψ Μ ι- γκα του αχιστον εως τις επτεμ ριου ανεκοι- , . , . με ότι οι καταρρακτώΜωΜἈωω ἔ νωσε χθές τόΎπουργεῖο Πολιτισμού καί Ἀθλητι- .ι Ε?νΙκα Ψερηφφἶ“Ξ δεις β ές πού ἔπλ ξαν
1: Ι ο ο ε 7 μας κανει το 76701205” ΟΤΙ η
7; Μ ωω ΜΜΜ“ ΜΜ4 Ξ σμου, μετα από απόφαση του υφυπουργού κ. Σταυ- Π .ν πλεΙονὁΤ Τα Τῶν την περιοχη άφησαν πί*ω έ ρου Κοντονῆ. Ειχε προηγηθεῖ σφοδρή αντιπαρα- ἀν;(αΜψΞων 08» Τομέα σω τους 20.000 κατοίκους
ο θεσις μεταξύ του υφυπουργού καί τών ύποδίκων άστεγους και Η νεκρούς
( ~ › ~ Ι .
Μ ΜΜάΜΜ Φ της ΕΠΟ μέ αφορμή τόν καταρτισμό τών πινα- η; ΙαἶρΙΚηΞ Μπλε! ,Επί πλέονΙ στην περιοχηΙ
ΜΜΜ ΜἡΜ ε δ · Π ι · ι δ ι_ Ελλην επισημα. Στην ι ν - ι _
ο κών ιαιτησιας. αρα τις σχετικές προει οποιη ¦ ¦ , που εχει κηρύχθει σε κα
Μ Μ ὁ ως· Η Μ Μ ω Μ ἔ σεις η <Ομοσπονδία ὅρισε χθές διαιτητές για τήν προκεΙμΜ παω' ο τάστα * ί ) ί) ο ¦ ~ ση έκτακτου ανα
ΜῆΜΜΜΜ Με” 1 = ι = < ι 7 σθ - ι Πληνβι0λονοΞ τηςΔια- ι - ι
Μ Μ ΜΜΜ ΜΜΜ Μ Μ Ι Ε | Ο αγωνιστικη° η οποια Με ἶρ0γραμμαΉτ ει για σποράς Νίκος Κυρπιδης Η" περίσσοπρα απο
Μ ωΜ ' «Χαλκ ι» ι αυτο :το Σαββατοκυριακο,'με)αποτελεσμα ο κ. Κο- ὁ ὁποῖο; έ άζῇαΙ Πέ 40 000 σπίτια έχουν υπο
ντονης να ανακοινωσει την αναβολη των πρώτων ¦ ς ρ7 ~ στεΐ ζημιές.
Μ Μ ΜΝ] ἡ Μ Μώ Κοινο |νστιτούτο Γονιδι
Στό τρίτο σκαλί του βαθρου ανέβηκε τό δίδυμο
δύο αγωνιστικών. 'Η απόφασις προβαλλει λογους
ώματος τοϋ Ύπούρ7εί
δημόσιας ασφαλείας, βασει του νέου αθλητικού ο Ἐντύπωση έχει προ
ΜωψΜ Μ ά Μ Ν· της ελληνικης ιστι0αΜια5= στην κατηἴορια 470° Πα- νόμου, ένώ βασίζεται στίς εἰσηγήσεις της ΕΛΑΣ Ψ )ἶνέθ"ΙαΞ Τἶ)ν ΙΜ καλ έοει στούς χρηστες
ναγιώτης Μαντης και Παυλος Καγιαλης, χαριζοντας . ο ΔΕΑΒ Σ . ι ι , , ω; ΠΠ “ΜΜΜ ομα_ ~ | ¦
στήν'Ελλαδα τό πέμπτο μεταλλιο. 'Η «κούρσα τών με- καιτηἔ , ι ' την τἶταμἶνη κατασΕαση φ!) επι- δο έ Μ Τῶν Μάλ υ. Του ΔΙαδΙκπο“ Το ΥΠΟ
”. ἡ ταλλἰων» κρίθηκε στίς λεπτομέρειες καθὡς“Ελληνες κρατει στο ελληνικο ποδοσφαιρο ηλθε να προ· Ξ ρ, η Ι | νός ότι μια κοπέλα πωλεἴ
ΜΜἈΜώΜΜωψ” ι ι ι , ι 3 ι Ξ ~ ¦_ στεθεῖ η παραίτησις του προσφατα έκλεγμένου Ψε κα! «Χ9ρΤ07ραΦΠἶε» Τό νυφ¦κὁ η; Μό 81387
και Αυστραλοι ισοβαθμησαν, αλλα οι τελευταιοι κατε ¦ _ _ , , ¦ ]25 000 ώσΤου εω
ή Μ ψ Μ κτησαν τό αργυρό μεταλλιο λόγω καλύτερων αποτελε- ΠροἶδΡοἶ της Σουπεῆ¦Ληγκα° Γιωργ9υ ΣΈρα- ι ' - τα” Ι = Ι Ξ Ξ δΙὁἩ χώμα καί έχε! ἀνά
* Μ Μ Μ ω Μ σματων στίς προηγούμενες κούρσες. Τό χρυσό μεταλ- τα* 9 9ποιος ΜΜΜ 03” πρ9χωρησἶ φ" ΚΜ]- Ιο“5 ΤΜ ΜΜΜ? και Τά ΧρήμαΤα 7Ιά Τά
ΜὡΜΜ.ΜΜὁΜ Μο κατέκτησαν οἱ Κροάτες· ση αυτή καθώς καποια από τις ΠΑΕ απεσυρε την "Ον ΜΜΜ θα Κω) Τ? έξοδα τοϋ διαζυγίου της.
 (Λεπτομέρειες σελ. 4) εμπιστ0συνη πρός τό πρόσωπό του· περΙσἶοΤερα (Ότο απ? Γιατί θρηνοι7ν πού χάνει
Ζ (Λεπτομέρειες σελ. 7) «ΤρΠἶΜἶυ” Ψαβ“" Γ τό φόρεμα; Ἀφοι7 ὁ γάρΙαΚω ΤαμολΜυν· μος κατέληξε σέ διαζύιο, άλλον δέν θά θέλει
· Ἀμερικανοί και Γερμα- Κ ~ · ι Ι
Σ | Τ Ν ( | | ) | | να το ξαναδει. Απο την
η α η  νοι ΞΙδΙΚΟΙ δημιούρΥησαν ποΙά Τό Φορά_
ένα νέο ἰσχύρὁ σύνθετι- ΜΙ ὅΤᦦ ή κάΤοχοΞ 7ρά_
_ κό ὁπιοῦχο Φάρμακο τό φει ότι πωλεϊ ένα νυφικό
ὁποῖο «μπλοκάρει» τον «ΥεμάΤο κακά ἀμαμνήσεκ
Εὐτυ ώ δέν π ~ ε κανεἰ @ο έ 1? ο" @Μα Καί αρωματα “Με
Α0ξ οι τ· ισθωτ- χ 5) 5 Τ"©μΞ Μνμ0ρΦινη. Χωρα καί ὅνειρα»;
όπα2χολἡό]εῖυἔ στόν μάλΙΜ νά έχε ῇ5 συχνά
ωτικό τομέα, μέ σχεδόν Μ η", Η Μ Μ Μ Μ Μ Μ να Μ Μα ή ακουω· Ο Μ ω Ν Μ Η· Μ η η ΜΜ;ἶ“ἴΨ πἔΡΜΡΥΗἔ Ο Ἡ ἈμΞρικανίδα φίλ
μία στίς δύο θέσεις να ο” ΜΜΜ ΜΜΜΜΜ τα Με" Μ ά Μ Φ ΜΜΜ της. ααα ημιουρ7η- ντρεντ Μπάουερς ε ναι
είναι μερικα απασχολή- η ααα ω Μ Άη” ΜΜαωΜ·α ΜΜΜ Ν ω¦” Μ Φ θηκε “έ αν βοήθεια Με Η2 ἐτῶν και απεκάλυψε
σεως. Μ· ΜΜΜ Μή Β" "ω" “Μ"ΜΜ··_*·Μ  εοΘοἔεοέ την
'ω Μ  ω" Μ” η ικια ΙΟΤΙ¦ «κοντρα»
:αφ Μ Μ Η” Μ Η Μ “ω Μ “ἔ Μ ”Η Μ"_^ ΜΜΜΜΜ = 8 ἔ κίμασαν (προσομοίωσαν) στις έντολές που ῖατρῶν.
. . . . . ή“ω“ἩΜ" ω "ωΜΜ ωΜΜΜῇΜ πάνω ἀπό Τέσσερα Τα· πίνει από τοτε πού ήταν
Στην Εισαγγελια Εφετων ω Ψ Μ ¦ , - τ ¦ ¦
. . ¦ ,. Μ Μ Ν Μ ψ ώ Μ Μ Μ Μ ΜΜΜ σεκατομμύρια διαφορετι- 50 ετων ενα πο-¦-ηρ¦ μπυ_
το πορισμα για εκδοση 0 Μ , , _ ,
Τῶν Τούρκων σΤρσἩω_ ΜΜΜ.ὁΜ Μ ω ήΜ 'ἙΜήΜη$ Μ ω κες χημικές αλληλεπιδρα- ρα κάθε ημέρα! το ἴδιο
τικών. Η. Μ" Μ ω Μ Μ Για' Η· 'χω ω "ή Μ α” Μ" ω" “2: Β ή Η ·¦. σεις. Πρός τό παρόν, τό εᾶε πεϊκαίμία αλλη Άμε
Μ μ Η”. Μ Μ ψ ω ω ΜυΜωωωΜ = Μ Ωω ω ψΜ νέο~φάρμακο έχει δοκιμα- ρικανίδα, 103 ἐτοῖἶνΙ από
βίδα? Με· Μ Μ Με Μ“"ωὐ Η" Μ““ᾶΜ Μ με ΜἩΜασΕ παρα· την ΜΜΟ Καρολινα Συ·
Ἡ κατόσ εσι τιε ιου- Μ 'Με | | Μ | Ι ωΜΜΜ"“ωα Μή | Ο”Μ μαΤὁζωα μπω;;
σιακών ἔτοι;είωΞ ]87 ΜωΜὴ““ ΜΜΜ*Μ Μ*”ΜὴΜ ΝΟωΜΜὡ*ῆ
έπιχειρηματιών που ΜΜ”Μ”ὺ ΜΦΜΜ” 'Μ ΜωψΜω Δ | | “
ΦέρονΤω νά σ“ζ¦δέο_ ΜΜΜΜἩΜ ΜΜΜ” ΜΜΜΝΜ 'ΜΜΜ-ΜΝ ιαβαστε τα αρθρα
νται με τον Γκιουλέν, “Μ ΜΜ.Μπ ΜἡΜω ΜΜΜΜ ¦ ¦ ¦
διεταχθη χθές από την ΜΜΜ"ΜΜ Μ 'Ο Μ Μ Μ ΜωωΜ-- «Λαος και πνευματικα...»
. . Μ Μ Μ Μ ω
Εισαγγελια κωνσταντι- “ ω Μ υ Μ ΜΜΜ Μ"Μὁ% ΜΜΜῇΜ Σα άπο Ι Κα ά%0 (σελ 3)
νουπολεως. Μ· "Μ"Μ=. "'ωω”¦ ¦  ΝΝ ἡπ“ἡμΜω&* ΙΡ 9 · 97| 9 ·
3· ψωΜωψΜΜ *Μ· ""° Μ ψ“ω“Μ «Δινη ληἔιπροθεσμων»
ΜΜωΜψΜ ΜωΜκ ΜΜΜωΜωω ΜΜ“ , ,
θΜΜΝΜΜΜ Μ Μ Η Μ Η· Μ ΜΜΜ” Μ ΚωσταεΧαΜιδη€ (σελ 8)
Ο ?Η 'Ο 70' '5'