Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
 Ο ΛΟΓΟΣ 
'οεοεπεΝ@ΜΜεΤ ΗΜΕΡΗΣ|Α ΠΟΛ|Τ'κΗ ΚΔ' Ο|ΚΟΝ0Μ|ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
ΣΦοΔρΗ ΕΤΝΘΕΣΗ ΠΟΕΔΗΝ ΣΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤιΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ γΤΕιΑ
στα 8% μειώθηκαν
ο· ελληνικές εξαγωγές
το πρώτο εξάμηναελ
Αναβολή Της
Σούπερ Λίγκα μέχρι
Τις 5 Σεπτεμβρίου
Ρ Τα “
 γ Μδας είναι προς το παρόν ιι σπἱριξπ
· σε ανθρώπινο δυναμικό που παρέχει
' ' " ._ 
Ό 'Σ ` Η 4
. . 'μμ .ἔν -·. -=`
δ_·.· Μ Ι δ Φ ·_Δ__ ς·
 ε Σ Ανακόλουθοι
λη με “ΤιειΝηΝ· “Μ Με Με Η·
η · Δ · 1 '- _ _ί'-Ξ; >· 4
θα· ζ.” ί Ϊ.'ἶ ϊ· Ξ_Γ 1· τι Ευρωπαϊκή Υππρεσία Στήριξπς
· › · ' Τ “' 'ὅ | ¦.Ύ-Ι Ασύλου(ΕΑ80)στανπσιότουΑιγαί·
.  α Μ ου, σύμφωνα με τα όσα δπλωσε” από
< ` ο ί Μ 3 αςΒρυξῷεςπεκπρόσωποςπιςΕυ·· · · . .με Η ρω·Τ0ίκ“ς Μπας για θεματα με·
_¦ .¦_.· -_ .;- Τ. .- -  Η φ. _· Ετ ί - _ κι' τανα'σιευσπς,Νατόσα ερτό.
Αυξπθπκε ιι μισθωτη κ ·= -Με - . _ - Η ., .  . .. _ “ Η Ν. ΜΜΜ ανεφερε σε· Με·
. ' Δ · · ν - στιγμής π ΕΑ80 έχει στειλει σαιν Ελ“““σΧ0Μσ“ ΓΕΡΜΑΝικο ιΝΣΤιΤογΤο Μ· 54 Με·Μώ·Μ ΤΝ Με
τον ιούῆια
ύ Π ι _ χ εῇ,6;;
Με Η .3
:' .ζ 
-  | - -`
τα ασύλου, 48 διερμπνείς και απαλέον 16 άτομα από δικό ως προσωπικό. 'Οπως παραδέχαικε π ίδια, τα
νούμερα αυτό δεν ανταποκρίνονται
πλήρως στις ανάγκες που έχει κοινοποιήσει ιι Ελλαδα, ωστόσο αναμένεται πως τα κρασι-μελι θα ενισχύσουν
πι στήριξή τους σε ανθρώπινο δυναμικο.
Εξω, π εκπρόσωπος ως Ειπτροπής ανέφερε ότι π Ρτοπτεχ Μ
ΚΜ με “Μπας ως Με
ς  στανπσιότούΑιγαίω,ὰσνταςΜ',~λ Η, ι· _ γ ΜΜα€ιωματούχωςαπόὶ3χώ`·=” “Ξἑ=);.μ χ
Σελ.5
ΜΕΛΕΤΗ
ΤεΝσΝΕ_
οικονομικΝςἔίἶρίσΝΕστιν ΕΝΝίιιΝΗ 
ΜΜΜΜΗΕΑ80καιπΡτοπωσεΜ
γασίαμαςελλπνικέςαρχές,Μο
απειλεί τα μέλλον των
Ολυμπιακών Αγώνων
ΜαμεαςανόγκεςπουπροσδιορίπιπΕΜόδα, υπενθύμισεπεκπρό_ . _ σωποςπιςΕτπτροτπἰς.
Με ·_ .γη 0Μκός