Previous

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: 9+1 αλλαγές στη φορολογία
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Μ.ήεΕτεΙηΡοΠ1ςἰ.8τ
Η ΝΑΥΤΕΜΠ[|ΡΙΚΗ
ΠέμΠτή 18 Αυγούστου 2016 | τιμή: 1,30 €
Ο|ΚΟΝΟΡ||Κ|·| ΚΑ| ΕΠ|ΧΕ|Ρ|·|ΝΑΤ|Κ|·| ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
'Ετος: 920 · Αριθμός φύλλου: 26.137
Αλέξης Τσίηρας
ηρωθυηουργύς
|'|ΤΩΣ|·| δ,8%
ΣΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟ|'||(Α
|'|ΡΟ|ΟΝΤΑ
Β Ηηεκίρ Ηηοζνταγ
υηουργος Δικαιοσύνης της Τουρκίας
ΑΠό το φθινόΠω ρο ο νέος κύκλος μεταρρυθμίσεων Που εΠιβάλλουν οι μνημονιακές δεσμεύσεις της κυ βέ ρνησης
9+1 αλλαγές στη φορολογία
Μέτρα αναδιάρθ ρωσης οφειλών μεγάλων εταιρειών Προς το Δημόσιο και τα Ταμεία
σήμερα στη Ν
Σχέδια για Βρηκεχίτ
αηο το Λονδίνο
Σχέδια για μαακή έξοδο αηο το Σίτι του
Λονδίνου, αμέσως μετα την ενεργοηοίηση του
θι·εχιτ, φέρεται να ηροετοιμύζουν οι μεγαλες
επενδυτικές τραηεζες, έχοντας αηογοητευθεί
αηό το γεγονός ότι έως τώρα η κυβέρνηση της
ηρωθυηουργού Τερέζα Μέι δεν έχει
ηαρουσιασει ένα ξεκαθαρο σχέδιο που να
Προστατεύει το κύρος του Σίτι ως διεθνούς
χρηματοοικονομικού κέντρου. Μια «εκκένωση»
θα μπορουσε να σημαίνει τη μεταφορα 50.000
έως 70.000 θέσεων εργασίας εκτός Λονδίνου,
αηως εκτιμούν στελέχη του κλαδου. >ί 8
|ταλία: Εηιδιώκει νέα
συμφωνία με Βρυξέλλες
Μια νέα συμφωνία με τις αρχές των Βρυξελλών
επιδιώκει η |ταλία, που θα εηιτρέψει στη Ρώμη
να ασκήσει εηεκτακτική δημοσιονομική Πολιτική
για το 2017, ώστε να μηορέσει να δώσει
ώθηση στην τρίτη μεγαλύτερη οικονομία της
Ευρωζώνης, όπως δήλωσε ο |ταλος υπουργός
Οικονομικής Αναπτυξης Κάρλο Καλέντα. >ί 8
ΠΟΤΕ ΟΑ ΜΠΕ' |·| ΕΛΛΑΔΑ
ΣΤΟ ««|'|ΑΡΤ|»ΤΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ >3
ΠΑΤ| ΟΑ ΑΝΕΒΟΥΝ Ο' ΝΑΥΛΟ|
ΣΤΑ ΔΕΞΑΜΕΝΟΠΛΟ|Α >9
ΑΠΟΧΩΡΗΣΕ Ο Δ. ΜΕΛ|ΣΣΑΝ|ΔΗΣ
ΑΠΟ Τ|·|Ν ΑΕΟΕΑΝ ΜΑΠ|ΝΕ
ΡΕΤ|ΤΟ|.ΕΟ|'| >9
ΟΥΡΑΤΟΣ |·| ΕΛΛΑΔΑ
ΣΤΗΝ Ψ|·|Φ|Α|(|·| Ο||(ΟΝΟΜ|Α >7
|·| ΕΝΕΠΟΕΑΝ Ο||. δι ΟΑ5 ΑΠΟΚΤΑ
ΔΥΟ ΚΟ|ΤΑΣ|'|ΑΤΑ
ΦΥΣ||(ΟΥ ΑΕΡ|ΟΥ ΣΤΟ |ΣΡΑ|·|Λ >1ο
ΜΠαράζ 9+1 νέων φορολογικών μεταρρυθμίσεων
στην ισχύουσα νομοθεσία φέρνει αΠό το φθινόΠωρσ η αναγκαία υλοΠσίηση των μνημονιακών δεσμεύσεων. Οι αλλαγές θα αφορούν Πι φορολογία
εισοδήματος, το καθεστώς του ΦΠΑ, τους Πλειστηριασμσύς, την είσΠραξη των οφειλών Προς το Δημόσιο
και το φορολογικό ΠιστσΠοιητικό. Το νέο φορολογικό
«Πακέτο» ΠρέΠει να νσμσθετΠθεί έως το τέλος ΣεΠτεμβρίσυ, ώστε να τεθεί σε εφαρμογή αΠό τις αρχές του εΠόμενου έτους. Σε ό,τι αφορά τα ληξιΠρόθεσμα χρέη, αΠό τον εΠόμενσ μήνα θα υιοθετηθεί
νέα διαδικασία η οΠσία θα εξασφαλίζει την εΠιλογή των μεγάλων οφειλετών του Δημοσίου και των
ασφαλιστικών ταμείων με βάση μιν ανάλυση των
οικονομικών τους στοιχείων Προκειμένου να είναι
σε θέση να Προσδισρίσσυν τη βιωσιμότητα τους.
Βασική εΠιδίωξη είναι, όΠως έχει ήδη αΠοκαλύψει
η «Ν», να εφαρμόζονται μέτρα αναδιάρθρωσης φορολογικών και ασφαλιστικών οφειλών για μεγάλες
εΠιχειρήσεις Που αΠασΧολσύν Πολλούς εργαζόμενους και κρίνονται βιώσιμες, μέσω Πις Παροχής δυνατοτήτων εξατομικευμένων λύσεων τμηματικής
εξόφλησης ληξιΠρόθεσμων οφειλών σε Πολλές μηνιαίες δόσεις. >5
Οι ηαρεμβασεις στη φορολογία
'| . ΑΠλοΠοίηση
φορολογίας
εισοδήματος
2. Αύξηση στα 25.000
ευ ρώ του ορίου
στον τζίρο
για αΠαλλαγή ΦΠΑ
3· ΤροΠσΠοίηση
φορολογίας
για συγχωνεύσεις,
εξαγορές
και αηοθεμαιικά
4· Αλλαγή καθεστώτος
ανασφάλιοτων
αυτοκινήτων
5 _ ΘέατΠση νέου
Πλαισίου
για τα «οχηματα»
συλλογικών
εΠενδύσεων
6_ Αναθεώρηση
ρυθμίσεων
του ΚΦΔ
για ΜΜΜ"
Πρόστιμα
φορολογικών
Παραβάσεων
7_ Παράταση για Ζ ή 3
χρόνια των διατάξεων
για το φορολογικό
ΠιστοΠοιηιικό
8. Αναμόρφωση
του ΚΕΔΕ για
την αναγκαστική
εκποίηση
των Πε ριση οιακών
στοιχείων
9. ΕκσσνΧρονισιιός
της νομοθεσίας
για είσπραξη φόρων
αΠό οΠ-εΙιοτο
εταιρείες
ι ο. Εξατομικευμένες
λύσεις διαχείρισης
οφειλών μεγάλων
εταιρειών Που
κρίνονται βιώσιμες
[ΤΤΔΕ] Στο κυνήγι της φοροδιαφυγής με νέο καθεστώς ελέγχων, βασισμένο στο γαλλικό και βρετανικό μοντέλο
«Ραντε βού» τον ΣεΠτέμβριο με τιιν εφορία
Οι ελεύθεροι εΠαγγελματίες στο «στόχαστρο» του ελεγκτικού μηχανισμού
[ΔΕΗ -ΑΔΗί|Ε] ΑΠοκρατικοΠοίηση
Πότε οι ιδιώτες
θα σηκώσουν
τον διακόΠαι
Αντίστροφα κυλάει σ χρόνος για την κυ βέρνηση όσον
αφορά μιν ολοκλήρωση των ΠρσαΠαιτουμένων στον
ενεργειακό τομέα, εν όψει Πις αξιολόγησης του ΣεΠτεμβρίσυ, με σκσΠό μιν εκταμίευσιι της υΠσδόσιις
των 2,8 δισ. ευρώ. Στο κρίσιμο ζήτημα της αΠσκρατικσΠοίησιις του ΑΔΜΗΕ φαίνεται Πως το νερό έχει
μΠει στο αυλάκι, δεδομένου ότι τρεις εταιρείες συνεχίζουν σαι β, φάση του διαγωνισμού για την αΠό
κτησΠ του 24% του μετοχικού κεφαλαίου του Διαχειριστή. >'7
Χρηματιστήριο _
ι·ι“ι αν
Εισηγμένες χωρίς στήριξη
των βασικών μετόχων >ιι
Πρωτες]
Οκτωβρίου
οι νέες
διοικήσεις
Μετ° εμΠοδίων συνεχίζεται η
διαδικασία εξεύ ρεσιις στελεχών
για τα διοικητικά συμβούλια
των τραΠεζών εξαιτίας του αυστηρσύ Πλαισίου Που ισχύει,
αναγκάζοντας τον 88Μ να Παραχωρήσει Παράταση ως τα μέσα Οκτωβρίου Προκειμένου να
ανασυγκροτηθσύν οι νέες διοι1αισεις. >3

Τελευταία νέα από την εφημερίδα