Πρωτοσέλιδο Η Γάτα:Recognized text:
Νεο τΑΜΕιοτοΜ
' _ ._ ΜΜΜ ρω Ω Ε 7 “  - Ξ?
ί Ξ 3 ΠΜκ ""°κ_ΓΜ" Ό Μ: [ΞΞἶἔ 39-61· ὰ ` εἴ? έ; Ἡ»--
· _ ΣΤΑ... οΓιΛΑΛγΜΠΙΔι<οΣ.
· ΠΔΝΑοΗΝΛΙκοΣ ι<ΔΙ ΠΔοὴις
ΣτοιχΗΜΔτικΗ &
ΠΑΡΑΣκΗΝιΑκΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
τ “Η 
ΜΜΜ 18 .ή - · ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ 2797
ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016.
Υ 77 '· *7 ι. γτ. > ¦ ` ' “ .έ -› Δ' Ε Ξ:: .Ξ 
· . - ; γ · __` ._  .Ν . άι 0; : _. . _ Δ  . _ .»,·.ἶ<
Ι ·-~-_ 1 ὰ . > β· κι 
Ο Δῆεσοντρινι Ι Ρ ν., έ ν . ι ἡ 4
δεν εχει ΒΥει οΠὸ “ 'ξ Ε Ν Δ
. ι .› Ρ
· Τ'ΜΗ 130€
εν τον σηκώνει Σε '
γκέῆο με Μορόντμοι
το ρωοῆο των
«ερυΘροῆευκων»
 κ Ν Ι .Ϊ μ , Το μιιολόκι στον Ιταλό
. :Μ >_ πέφτει για την πρόκριση
εξ ' Σε“ῆ. 21  · .
- ω ΜΜΕ
ψ · ΜΔ
_ ΦΤ|ΑΧΝΕ|...ΒΑΛ|ΤΣΕΣ
 · ` _ ν ο ΠΟΡΤ0ΓΔΛΟΣ
` Η!! " 'Ζ'
· ' τ τ.ε'ὲ“ 
Με τον... χρονο χίΠριξουν»ΐ Δ
._ ο «χοντρο» | __ οι «ερρθρόλεωὅρι, χωρίς ·
επικοινωνιοκο _ ·_ 'η[έον νο βιάζοντοι
ῆόθος των ° ο ' · Ϊο_... ρηνυρρ Πως η Μρρσέιν
°π'"άῆων το" θρ“ρίξει τις ρΠοιτήοεις τησ.. · · _> “Δ
·_ Β°ΥΥέῆη Υιὅ'τ0ν Δ  3 
 Μσρ·νόκη   . ΣΤΟΝ ΜΑΜ ΜΡ" ΜΝ
> ὸγ τιΡοΣΦεΡει ο οΛγΜΠ·ΑΚΟΣ Υ ...ΜΠΑΡΜΠ0ΣΛ
Θετικός και ο Κετσιιἀγιο
.Ξ ._ _,·- Π Β, ' Χ. Ι Ι ῇ/1| Ξ η Η
` ΜΒΟΜ'ΟΠ .ιΔΗ · ο] ι /ι/ Ξ" ·
Το Σγ Ἡ// Ψ > Η ΗἩ έ ΔΔ] Ο.-! ./τ τη ωλ"σηΨ-Μ
ι Η / / , ·
Δ 7011 1 #1#/#]:νω με τον 3ζχρονο ετιιθετικο 
Ι Ο' γ'ο τ ή ι .3 - '
Β Π 7:'.:Ξ-$1ἶ:' Έ; Η Δ 7 7? 1
Τι οΠοκοῆυΠἙΟ“ν ο! --ἶ ““ΞἐΕ<τ=› = 7 ι Ίο? = ¦ γ 
Δ ”= /Ξ“ ·ι- ; .
Σω. 3 Καλό...Σειιτἑμβρ για την
πρεμιέρα του πρωτοθ ήμοτος