Πρωτοσέλιδο Η Ώρα των Σπορ:Recognized text:
ΔΘ^ΗΪ| ΚΗ
ΑΠΟΚΛΕ|ΣΤ|κΑ ΣΤΗΝ «ΩΡΑ»:
«Πρεμιερα» χθε5 και για τα «Αετοτιουλα»
στη Νέα Φιλαδέλφεια · Ποια ειναι
τα νέα αστερια Με ΑΕΚ
ο Πλούσιο φωτορεηορταζ
η· οινοη πωπω 
ντο ονον τοοοοηο ΜΒΜ
Γραφειο ΚΩΣΤΑΣ ΤΣ|ΑΗΣ
πριν" κοονο
ο Μονο
Γραφειο ΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓ|0Υ
Ζωα ¦4
Σελ. Ο
ΠεμτΠιι ῖΒ Αυγ οοοο ου ?018 / Φωλλο 1255 ι2ῶ55ι / ξ ι 30
«πιιοιιι»ιιιιιιιι«Βιιιιιπισσιι»ΜΜΜ!
ΧΩΡ|Σ ΤΟΥΣ Δ|ΕθΝΕ|Σ ΧΑ' ΤΟΝ ΜΑΑ|Κ ΧΕΡΣΤΟΝ, ΤΟ ΟΕΜΑ ΤΟΥ ΟΠΟ|ΟΥ
ΧΕ|Ρ|ΖΕΤΑ| Δ|Α|(Ρ|Τ||(Α Η ΚΑΕ 0 ΠΡΕΜ|ΕΡΑ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑ| ΑΥΡ|Ο ΤΑΞ|Δ|
ΣΤΗ ΣΑΟΒΕΝ|Α, ΟΠΟΥ ΟΑ ΚΤ|ΣθΕ| Η ΝΕΑ ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ Γ|ΟΥΡ' ΖΝΤΟΒΤΣ
Η «ΠΡΑ» απαιτει τους Βοιωτια ηοιι φαινεται να κανουν την ΜΚ
να ηροιιωοίιει οτην ΜΜΜ" τον Μηοοιιηοοο οτην οιιοοο των Ειιιροτων
-ιΛ χ¦“ .Ραπ
ΞεεεμχΡοἑτΔο ηοΛΛἈ Στη
. κΛι τιιιν Εκο ΣτιιΝ ΚΑΡΔ|Α
ΣΕΞ ε ¦ἱ.ἔΜογῖΔΝιΔΕΝ Μογ ΕιχΕ
*κι  ηΔΡογΣιΑετΕι Αγτιι
' “ ιι τΕΕΔΣτια ΕγκηιΡιΛ ΔΕΝ ΘΑ
ΣκΕοτοΜονΝ Ποτε ΝΑ οντα»
_ .ΜΜΜ . 7 ...ι η
~“ΐἔῳξ;ῳ 
4 ' ' ι η η ή. _ _
τ Ἡ _
Ι Τ · |
Πρόσκληση στην <ἱΕνωση» για διεθνέ8
φιλικο αηό την Τραμηζονοηορ
. . -. Ά ',Β·
1 Α _θ~'Ψ›-.€7:Εῳ ἐἔ*ῇ ΑΗΣ Μ ' "
Ο ΤΑΣΟΣ ΤΣΑΤΑΑΗΣ στο «ΟΡ8» (σελ.32)
καιιιοιιοιιοιι)τον)κοντονιι :
Σημερα ανακοινώνεται¦ οη(ΞἐῖῳἔΞειχνουν. η αναβολη Με ηρεμιὲρα5
Μ Αφετηρία ραγὁαιωΚἔεξεΜἐεῷ!η ανακοίνωση Με αηὁφαση5
του Υφοτιουργοο Αθλητισρρὐ 7-0 @Άσε Με ΗΡΑ / Αιτο τι θα εξαρτηθεί
η διαρκεια ΜἔἶαΞαἐἔΧη8 του Πρωταθληματοε