Πρωτοσέλιδο Έθνος: Τα 13 μυστικά για να... ξεφουσκώσετε τον ΕΝΦΙΑ
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΜΜΜ Ι
τα ΑντονΞτογ 2οι6 1€
ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ: '0436
ιν ιΞεἱ::ῖ: Π :π . ΣΣ Τ'
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||Ι|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||Ι||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||Η'|Ι||||||||||||||||||||||'||Ι|||||'|||||||||||||'||'|||||'|||||||||||||||||||Ι||'||||||||||||||||||||||Ι||||||||||||||||'||||||||||||||||||||||
ι Τ “ Τ - ὰ ,
οι] ρ ~`~¦'·[*:`τ: ή; 'Δι/'β ΚτΠ!- ἶ“'-”-Τ ς|ἑ_$ἔ-, ιμἱ“ι[:Ζ ϊ·:ὶἰια·ἑΙ: '·ΜΒ- Τ
_Ω_ ;_.__ ·#__γ.> γ_ὴ_·__ὴ _ ~__ὴ _ι_·_ ·__>τ_> 7- -'>_ _ -_¦_ _7-> | έ
 ν· τι τ :·· η: τ· κ; ξ;" ;: · κ ρ: κ_;_- Ἡ" ο: .·>  ¦ Μ
Σ' Τ ΧΥΤΥ; Ι ,Ά ΤΙ Ϊ Υ )¦ Η ζ ά: Τ ι  'ξ Τ ζ 'Ψ "Ἡ η χ ι χ Σ: 'Τ ζ ' Ν
ί! ω ΚΥ” "μ .' `: τι 0 1' ' "`-`“./ τ· :τι ~ῖ Χ;έ 'Γή' `~ π ὅ' ·_  ιἶ// ' τ) ·| ΣΜαξιοδόσισΠ σε Μ· ταύτΜ£ς
ι γ β ο, α τ Το » Γ -¦ ' ο: ' ,γ η ~' 'ι Ω 'τας-ς γ: Για ιι; 517.: 4 γω τις °σφΜΙ°ΡέΥ€ς του 
ι η ' Τ ι '  ι- ί  ~- Η μι “Η 8: Ι η::
··`._·.
ΤΕΛΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ κΑτΑΦΘΑΝογΝ ΤΑ ΕκκΑθΑΡιΣτικΑ
ΤΑ Η ΜΥΣΤ||(Λ
για να... ξεφουσκώοετε τον ΕΝΦ|Α
Η μαύρη λίστα των λαθών και των Παραλείψεων στη δήλωση ακινήτων
Το ΝΕΟ ΜΜΟ ΤΗΣ ΝΔ Ι Ε9 Που αυξάνουν τον φόρο. Οι προθεσμίεε και οι διαδικασίε8 για τη
η" μο" Το γρ"φε'° διόρθωση. Οι φετινέ8 ανατροΠέ8 και ο τελικό8 λογαριασμό8 Με
σου. να σου Πω
 ||'||||||||||||||||||||||Ι||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||Ι||||||'||||||||||||||||||||||'||'||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||'||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||Ι||||||'|||||||||||||||||||||||||'||'|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΓΙΑ ΜΑΝΤΗ - ΚΑΝΑ/ΧΡ'
ι Γ ι
Ειναι· σιντι" - ° · ι που ,ο ΜΔ ΜΒΥΣΤΕΡ|·|ΣΕ
ι“““ι“Μ Μπι ΜΕτιΜιο
ΤΠ" 'ΜΠΑΣ τ Ἡ »Π
1333 η '
/ ΤΡΑΓΩΔ|Α ΣΤΗΝ ΜΗΝΑ
· · ι ΗΡΒΕ
° . ΜΝΗΜΗ
ΜΑΣ ΜΕ
ΜΕΓΑΛΗ
ΤΑΧΥΤΗΤΑ'
'ΜΕΤΑ' ΜΟΔΑ Συγκλον Ζουν οι μαρτυριε5
Ι · των διαοωθὲντων από τη
Η μεγαλη γ ιορΤ" ναυτική τραγωδία στην Αίγινα.
ΤΠ5 γκα |νΤΟ$ Σε βίντεο-ντοκουμέντο
αποτυηὡνονται οι δραματικὲ8
σΤον οτιγμέε μετα τον εμβολιουο
3235 του τουριστικού οκαφου5.
ΕΙΝ. 27