Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ιω·20ιΒ Ο
Μ σκίσω
Με λ στον
οπο-Μ»
Μ λ στον
τρίο-Μο
ΕΣΤΙΑ.
ΗΝ[ΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΡΙΣ ΑΠΟ ΤΟ 1894
Ἀριθμ. Φὐλ. 40527 | Τιμή ι,50 €
'Ερατοσθένους ί, ΤΚ. ΜΒ 85, Ἀθήναι, ίπίο@εείίεηεννε.ρτ
Τηλεφωνικό κέντρο: 218 οι 70400, οσε: 218 οι 70401
Καταχωρίσεις: 2ί0 8220482, Συνδρομές: 2ί8 οι 70870
ΣΥΝΝΕΦΙΑ: Γενικα αίθριος καιρός. Το- Πεμπτη 18Αυ70υστ0υ 2016
πίκές νεΦώσείς στα βόρεια από τό μεση- 
μέρί μέ πρόσκαίρους όμβρους τό απόγευ- κ
μα στα ὁρείνα.ῦἈνεμοί βόρειοι τοπικα στό .ν
Αιγαίο ἰσχυροί. Ή θερμοκρασία έως 37β.
Φλώρου καί Λαυρου μαρτ., Λέοντος καί 'Ερμου
Πανσέληνος
Ἀνατολή ἡλίου 8.48' - Δυσις 814
”Ετος ί 28ον
3 | 3|
ξ 5 | ε |
Οι «ανοησιες» κακη αμννα Η χρεω%οπία
| 3 ~ ~ 5 |
περί εκλογών της ευνομίας
3 | | | Γραφει ὁ Ηθαν Θ Ι(σσμόπσολ0ς* ΜΜΜΜΜ Η· ο έ  Η ΠΑΝθ9Μ0^0Γ9ΥΜ'ΕΝΗ κατέρρευοη Τῆς ΔηΜΜΜΜ ΜάΜ Μ μοσιας ταξεως στη Χωρα μας αποτελέι στοιχείο
ΜΜ. β της καθη μερινότητος όλων. Ύπαρχουν περιο, , , ~ , , . . . _ ι . .. ... _
ΜΜΜ“ΤΜΜ$ Το κρίσιμο νοημα της υποθέσεως Γεωργίου Μ καινε Της ημερας οδο" Ψ Ελληνες 6.!
ΜΜΜΜΜΜΜ σταζουν η αποφευγουν πλεον να κυκλοφορηΜ ώ Μ ω "Μο" ΜΜΜ σουν. Παρανομες έκδηλώσεις καί ένέργειες κα' Μ ταγραΦονται στα <<ψιλα γραμματα» του Τυπου
ωΜΜώΜΜΜωω Η ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ εἶναι ένας από σκόμματα μέ τα ὁποῖα έμπλεκόμε- αλλεπάλληλες έκλογές καί οἱ πο- · · · “ · · · · 7
ακομα και αν προκειται για οργανωμένες κατα τούς τρείς πυλώνες Δη μο- ναί προσπαθησαν να έκτρέψουν λίτίκές παλίνωδίες απέτρεψαν τήν λήψεις Πανεπιστη μ¦ακῶν χώρων, χωρίς νά ΠροΜὡώ*ΜωΜΜ*ω" ΜωΜ" κρατας· Στην σημερινη Ελλαδα την πορεια της δικης· εἰς βάθος κάθαρση της Πολιτείας, καλσυν ίδιαίτερο ένδιαφέρον, καθώς έχει επελΜ ώ ΜΜΜ ΜΝ ως ομΡς° ισωἶ αυτο έα.ειναἶ.το τελεΡ- Καί είναι επιπροσθέτως, οἱ λεί- ἶὰποι9Ι δικαστ Και ΕἰςαΎΎ8λ8ῖ9 θει ὲδοικέίωση μέ τό καθεστώς ανομίας που πε” ΠΜ π00π00ΎΙ0 αμυνηε ΕναντΙ της του οί τ Δικαιοσύν πού Κω επεχείρησαν και τοτε να πολεμη- ρισφιγγει τον τοπο. Μιθριδατισμος παραβατι”"°ὡ ααα* Μ“° ' κ Β|°°ῳω“ παραΚμῆ€ καί ή τελευταία Ύραμ· λοῦζζω κΖἶ πάλι νὰ ἀπ2Ξἐλἑσουν σουν την δίαΦθορα. Για αυτό καί κότητος χωρίς καμμία αρνητική ή δυσαρεοτη
'Η Με. Μ ὡΜὁ ι ΤΜ Μ Μ- μή έθνίκης κυριαρχίας στήν χώρα, , , γ ~ | ν ¦ ι . ¦ λ . λ , .. θ εν συνεχεια το ο ίγαρχίκο π αίσιο αίσ η ση
ν < > ι ι ε την ασπίδα της κοίνωνίας εναντι ~ , , , ~ , |
 οπου η ΕΚτ8λ8σΉΚη και η νομοθε' ~ τ 2 ι . τ ατι ω σκι αΦου επεκ ατ - . . . . , . . , .
, , ι .ι ι της νεας μ0ρΦης τρομοκρατίας που ης μ βη θ ρ η Ἀπο την μια πλευρα αποδίδεται σε ανικανοΜ”%.ΜΜ'|| |Μ=|ὁΜωΜ ΠΜ 8ἑ009“ἔ εχουν~πἶρΕΚΚλΪΡ αναπτύσσεται στην Έλλαδα μέ σε θωραΚίσθηκε περισσότερο· τητα των αρμοδίων αρχών να έπιβαλλουν τόν
τραγικα της εσμιΚη€ αποστ0 τις ι ¦ ι ι ~ ἔ . . , . . ,. . , . _
ΜΜανΜΜΜω τους.=ΗπρὁσΦατοςὰναιρεσσπ τηνίν0χΜ.κυβερΥηΜν Τέλος, δὲν θὰ νὰ με Με αΠΟἙΠνελΜ αγωνισματα Με·
ΜΜωΜὡΜαΜακω ῦποθἑσεωςτ0ῦπρώηνἑπίκεΦαλῆ9 τηνέαΟίευνθηκτδεωυ€ διαΦ8ύΎ8ν0ἱ“Ελλην89ΔιΚα· οιικωΥ.9ρΧωνναΜαλλονΤε689.“σεσοι·
Μ Ο” Μ. η” Μ Μ τῆς ΕΛΣΤΑΤ9 Ἀνδρἑα Γεωργίου, υποχρεώνουν να προστατεύσουν (πες ἑζακολουθοῦν νὰ στέκονται νες σε οσους συλλαμβανονται. Ειναι ομως ετσι;
 εἶναι ένα δείγμα γενναίότητος τών δω τουΞαστυν9μιΚ099 οι Ρίτσα” στό ύψος τους, σέ μια στιγμή κα- και αν ναιι Ἡ συνεβη:
Μ ἙλλήνωνεΔίκαστών, οἱ|ὁποίοί ώς εκπδηρῳνουν τα καθηΓονω τουΞ> τα τήν ὁποία οἱ διοικητικές ῦπη- οι 'Ελληνικές Ἀστυνομικές Ἀρχές είναι από
Ά 'ο "ΜΜΜ ἡ”, άνω δομη ΡΗ ως συν9λ0 βαδίζω)! στην ΚΨαἘρ0π0ν μαλλον ἶν0ΧληΠκο ρεσίες πού πρέπει να στη ρίςουν τό τίς καλυτερες στήν Ευρώπη, μέ διακρίσεις τόΜ Μ αν ἡ. Μήν Μ Μ 0δ9 της Δικαιοσυγης, ΚωΦ€00ντα€ για καποιους πολιτικους κυκωυ€· έργο τους ύπολείτουργούν ές αἰτί- σον έπιχειρη σιακές όσον καί έκπαιδευτικές συω Φαραώ ω αχ. Μ στις σΕΙΡῆν89 και|παραβλ8π0ντα9 “Οπως έζὁχως ἑνοχχη Πω ας των έλλείψεων σέ προσωπικό, γκριτικῶς πρός αλλες Ἀοτυνομίες. Ἡ Δικαιοσυ” Μ Μ ω Μ ω πΟλπΙΚ89 σκοπϊμ0τητε9 ῆταν _καί παραμένει_ ἡ διαχρονι- σέ πίστώσείς καί σέ μέσα. ῦΕλλεί- νη Τό Διαθέτει λαμπε νομίκα μυαλό
ΜΜΜ  Ἀναλογα δείγματα έχουμε την κή προσπαθεια τῆς έλληνίκης Δι- Ψ8ων πού εἶναι πλέον ὁΦθαλμ0Φα· με γνωση και εμπειρια· (Η εικονα Που βιωνουμε
είναι ώς να πρόκειται για μίαν οἱονεί παραίτηση
του Κρατους από τήν ασκηση της νόμιμης καταστολής, στήν έκταση καί τήν ένταση που απαιτουν οι περιστασεις. Πραγματι περί αυτου πρόκείται. Θα ήταν όμως πρόχειρο συστηματικῶς
νείς σέ όσους έπίσκέπτονταί τα δίκαστίκα μέγαρα. Καί εἶναι καταΦανές ὁτί δέν ύπαρχεί πρόθεσις
αύτές να καλυΦθούν. Καποιοι δέν
καίοσύνης για τήν παταςη της δίαΦθορας, έργο ἰδίαίτέρως δύσκολο
στήν°Ελλαδα της θεσμοθετη μένης
κυβερνητικής ανευθυνότητος ένα
ἴδια στιγμή, από τόν τρόπο μέ τόν
ὁποῖο ὁ βαρύς πέλεκυς της Δίκαιοσύνης έπέΦερε πλήγμα στό ὁργανωμένο έγκλημα μέ τήν απόΦαση
Μ Μ ω ω ακα Μ για τό πλοίο «Νούρ 1», παρα τίς κω- ντι των νόμων. Καί ὅμως, στα τέ- θέλουν να βοηθήσουν στήν εύρυθ ὴ ΜΜ=Μω λυσίεργίες καί τα παντοείδη πρ0- λη της δεκαετίας τού °80, όταν οι μη λειτουργία της Δικαιοσύνης... Συνέχεια στήν σελ. 8
Μ ΜΜΜ ὁ Α. ΜΜΜ ώ
ΜΜΜαΜΜΜΜ
ώ% 3 | | Π ρα μας γίνεται σπανίως
Μ Μ =ω“ “°ω"| Α ' ' ι τ έκ . | _ψ“ πλέον- σημαίνει ότι έχεις
πΜΜΜ ΜΜἩΜ Ό ι' ι' ο ε 'ι ΜΜΜ ἡλ¦κία ή ἀναπη_
ω ω ω ΜΜΜ Μ ρία. Αὐτό έκαναν, πρός
ΜδΜωὴ·Μ“ΜωΜ Η ΜΑΓΕΙΑ τοῦ ὁλόγίομου Φεγγα- τιμήν τους, καποιοι έπιπω Μ- ω ή Μ ρίού συνεπαίρνεί μέ την ἴδια ένταση Μ ΜΜΕΞ ίπό μπω Τα; ρίο
“ΜΜ¦Μ τόν νού καί τήν καρδία. Καί σέ μία σέ έναν ήλικιωμένο Ἀμερ¦_
Μ Μ ΜΜΜ Μ ψ Μ Με· ἐποχή ἀπαἔιώσεω€ ἰδ εῶν καί ἀἔιῶν› . Τ ¦ Σ¦δ .. ¦ ε κανό. “Ομως πρός μεγάλη
Μ Μ ΜΜΜ ἡ Αῦγουστιὰτικη πανσέληνος Φἑρ· , Ο Ι νἶ“ζ που “έχε τους έκπληξη, έκεϊνος όχι
Μ Μ > ι = ι ι ι = ι ανακηρυχθει η φιλικωτε- ¦ , ¦ ¦ ¦
Μωώ Μ ψ νει ελπίδα, ευεξία, χαρα και ηρεμία. ,λ | | ς μομομ αρνηθηκε Την θε_
Μ Μ ΜΜΜ Ἡ στρἑΨ00με λοιπόν ἀπὁΨ8 τό βρά- ρη Ψ ΙἶΠΟν φαί? ἑλα· ση, αλλά έπιασε έναν από
Ι Ι : ° Ι ν · ι_ σε τον τιτλο, στην ετησια ¦ ¦ ί
Μ“ δι) τα ματια στον ουρανο, ας ατενί | ~ Του! σΤυλΟυ£ Το" βαΥο_
σουμε τόν χρυσό δίσκο τοῦ ΦεΎΎαΡΡ κωαΤαξη Του ΤαξΙδΙωἩ_ νιοι7 καί ά ισε να κα
“ωΜΜωΜΜ ~ ~ 3, , -.δ -Ο όΝ ρχ
ΜΜΜὑΜ ου καί ας ονείρευθουμε. Εαν δε βρε- κου Ο ΤΙΜ" ΟΠ Ο δεῖ Μ ἀπίσΤευΤεΞ ΝμναοΤΙ_
θ τ ί °' ° λ κ Ι ~ ΤτενσΙσΓ, από τό Τσαρ- ¦ . ¦ . , ¦
ουμε σε εναν αρχαίο ογί ο χωρο, ~ | Με επ,δεΙξεω ΟΙ ξ,ἩβΟ(πΞ
ΤΜ σέ ένα μουσείο ή σέ ένα μνημείο της λείπω 37)! ΝΟΤΙΟυ Μέρο- ἔμε¦ναν ἀποσβολωμένο,
 ὡΜ °Ελλαδος, που όπως καθε χρονο το ?Μαϊ Των ΗΠΑ, που ηλθε ἀρχΙκἀ ἀλλά μεΤἀ ξεΌπα_
Ύπουργείο Πολιτισμού ανοίγει σέ
πρῶτο λόγω τής νοτίου
σαν σέ χειροκροτήματα.
Μ. Μ ὁ ως. Μ έν Μ όλους, ας έμπνευσθούμε από τα ἰδε- γοητεία του, τοϋ νόστιΜ Μ Μ 'Η “ν ώδη τών προγόνων μας γία ένα καλύ- μου φαγητού καί τής μο- . Γέννησε σΤἀ 30. 000
ΜωωωοετΜ ψ ο τερο αύριο. Πέραν τών έκδηλώσεων ναδικής αρχιτεκτονικής Μόδα Μία νεαρή ΦΙλΙπ_
ΜψΜΜΜΜἈ”ΜΜ ἔ πού ὁργανώνονταί μέ μουσική, χο- του. Στήν τρίτη θέση ν ¦ , ¦ ¦
ω Ι , , , Η , ς | | ~ πινεζα ταξιδευε απο το
Μ Μώ Μ* έ ρο, ποίηση καί θεατρο, ας επωΦελη- ερχεται το Δουβλινο της ΝΤΟυμπἀΪ σύ; Φ,λ¦π_
ΜΜΜΜΜΜΜΜ ἔ 3<ἐίἐιἔεῦατΞἱἐηἔ 7ρλανδέας, στην τέταρ- ΜΗ! ὅτανΙ ἄν καί ῆΤαν
Μ 'ΙΜ Μ Μ θ . . ε ι ς . Τη Το Ουη"σΤαου" Τα ἑπτα μηνών έγκυος ένιω
έ χωρους, που η παρουσία του Δίος, Νέα; Ζηλανδία; καί Μήν ν ¦ ¦
ΜΜΜΜΜ$ΜΜςΜΜψΜ τής Ἀθηνᾶς, του Φείδία, του Καλ- πέμπτη Τό Παρκ Σίτυ τῆς 
Μ ἡ κ ΤΜ λίκρατη, τού Περικλέους, αλλα καί ΜΜΜ Τῶν ΗΠΑ. ή θεΙα Τῶν ἀεἑοσυνοδῶν
'δ τού Ἀποστόλου Παύλου καί της Ἀγί- , ¦ ¦ , ~ τ
Ζ. τ ας“Ελένης εἶναι τόσο ζωντανή | · | | · η αλλα κα! επ!βαΤω% εφερε
' . Το ΜΟΝΟ' αμε Κ(ἴΙ αυτο. σΤόν κόσμο ένα ὑΥΙέσΤα_
”Οσο πιό ψηλός είναι κα- Το μωρό. Τό ἀεροσκἀφοΞ
ρ Ν < ρ Με!! ΤΟἶ Ο πω συντηρη- προσγειώθηκε στήν 7νδία
Ξ ε α | ε α τικός είναι στα πολιτι- Μωω$ μέ ἀποΤεΆεσμα
ημ ρ  ρ ς Κἀ θέματα· Από ὑ3ΤΟῖ τό παιδί να μπορεἶναλα?ρίζα/Ϊ αμερΙΚΨΟἐκω βει τήν ίνδική απηκοότηρεΤαννΟΙ ερΜΠΤὅ› εω- τα. Ἐπίσης θά μπορεί να
Ἡ Μα | 2 5 2 2 “ < ι | ν ν ν ν
Μπα! ΟΤΙ Ο! ψηλοί στα ταξιδευει δωρεαν με την
Μ Μ Ι Δ 89 ν Α  θως βγαζουν περισσότερα σΜ8ςρΙμέμη ἑα¦ρεία Νά
ίαυσμιΤμεἔΞ: χρήμαΤα καί Η, από νία όλη του τήν ζωή!
νησε για τήν απόκτηση ΜΜΜΜΜ Μ ΜΜΜω ΜώΝΜΜωω θἶΤΟ“” πἔΟ ἶυ"Τηρ?Ἡκὅ σ | |
δύο κ0ιΤΟσμόΤων Φυσι- ωωΜω“ωω ΜΜμωωωΜ Μ Μ Μ Μ Μ Μ ΜΑΜ Μ ω θεσεις· Για καθε 25 ?Με ο Ενα; νεαροΞ δενω;
κού αερίου στό "σρσήλ- Μ η· Μ ω ω Μ α ωΜ το Μ ω Μ Μ· ΜΒΜ Μ Μ Πα μεΥαλ“ΤερΟ“ υΨΟ“5 όρχήστραε στήν ἈρχιεΜ2 ΜΜΜ· Μια.. Μ ω ω Μ ΜΜΜ Φαν” ΜΜΜ ή πιθανόΤης Κάποιος νά ωμή, ὁ Πάμπλο Φολα_· "ῳΜ“ Μ ΜΜ *ΜώΜ“Μ ΜΜΜ"ϋ· ψηφίζει δεξια, π.χ. τό Συ- ντό ι, έπιλέ ει δια ο α
Ἀ"Ἡ Έ ω |" Ν ω Μ“ΜωΜ““ να Μ τα Μ Μ @ωΜΜΜ ντηρηΤικό κόμμα τής Βρε- μέρή όπως τό μετρό) τα7
Μὴ Ι Ι ) ώ # Μ Μ Ν Μ ' ' 3 Ν"Μ ΜΜΜ ωπωω ψ ταννίας, αύξανεται κατά Μπουένος Άιρες φαβέλες
ΚορυΦωνεται η αντιπα- Μ ω ω Μ Μ η. ΜΜΜΜαΜ ο , ν , ¦ ¦ ί ¦ ί
ρόθεσις μέ Τήν κυβὲρ_ Μ Μ Μ 'η Μ Μ  ω·  0,6ό. Αληθεια; ακομη ἴαι ΜΙαἶρΙκα μονηση για τις τηλεοπτι- "Μ Μ "η ,Μ 'η Μ Ν ¦ ”Μ" | Μ Μ η" Μ σοκομεια για να παρουκέ εδω . Μ8 ί ·τΜΜΜ“ΜΜ Ο Τό να σοῦ δίνουν τήν σιαζει όπερες προκειμένου
ς ς ΜΜΜΜΜ ΜωϋΜὴΜΜ ω ΜΜ ί
ΜΜΜω ”ΜΜΜφ Φ" Μ 'ασ Μ -8ΜΜὡΜΜ στόλεωρορειο -κατι να τίς κανει γνωστές στό
ῳΜ Μ ω ή" Μ Η* Μ ω Μ :'ωωΜωΜ σα” _ Μ Μ ω Μ ή που δυστυχως στην χώ- ευρυ κοινο.
"Φ Μ, . ΜΨΜ ΜΜΜ"
Στην αποφυλακιση ΜΜΜΜω ωω“ΜΜωϋ
88.000 κρατουμένων ΜωΜΜΔΜ ΜΜωμΜΜω
προχωρεί ή 'Άγκυρα “ΜΜΜΜΜΦ ΟΜΜΜ“άΜ Μωω.ΜΜ τάΜΜὑ° °Η°Εστία
προκειμένου νά βρεθεῖ ΜΜΜ ' Μ“ΜΜω ὴΜῳωωω ““#ϋΜΜΜΜ ¦ ¦
Χώρος για Τούς συλλη- ΜΜωΜωΔΒ ΜωΜΜ“ΤΜ·. Μ ΜΜΜψΜΜὴ ΜΜ“ ΜΜΟ.” καθε πανι . χ Β 
Φθέντες σχετικώς μέ τό ΜαΜΜω ΜΜΜ ωΜΜω¦ ΜΜΜΜΜΜ τ ἐμέ)
πραξικόπημα. Μ ο Μ ύ ω Μ Μ τα· βΜΜ στην · _ “ - νετ
ΜΜΜΜώω ΜΚ· τα· Μ την ΜΜΜ πόσα! σαΞ <ΌΌη“ 2ἔ
ΜΜῶΜΜ, ωΜωωωω ΜψΜΜ η' Η 0 ωΒ“°'ωΜ= ο _ :Μαν 3
3· ωιΜΜωΜω ΜΜΜ.ΜΜ ΜΜΜωΜΜ · Μ'”'” πιὲνατηλεφὡνημω62130170670
 ”ή" ΜΜΜ Μ ω Μέ Μαθε ἑτί οια αυγό ›οιιί ότι) κανέλα
ωΜψΜὡΜ Μλω ΜωΜΜψη Μ _ Ι: χι, έτι; τι, 
ο ,η 'ο ω Ι 4 Ο οι προσφορές που κυκλοφορουν με την ΕΣΤΙΑ