Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
|οεοειιοΠ@οωιιστ.ει
ΠΗΓΕΣ ΥΠΟ||(
ουχίο γι Ο
έσοδο “του ωκού
προϋπολογισμού
ΗΜΕΡΗΣ|Α ΠΟΛ|Τ|ΚΗ ΚΔ' Ο|ΚΟΝΟΜ|ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ 9ΟΊΟ · ΕΤΟΣ 32σ - Τ|ΜΗ Ί ευρώ - ΠΕΜΠΤΗ Ί8 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΟΟΊ8
ΧΡΗΜΑΤ|ΣΤΗΡ|Ο
Ερνι·ογαν με Ι
Τρομ0κΜΜ ομαδες
Σελ 8
ΕΝΕΡΟΕΑΝ Ο||_
Γεωιισαιτικής σημασίας
ιι αιι6κτιισα κοιτασματων
Φυσικού Αερίου στο ισραήῇ
ΠΔΡΟΥΣ|ΔΖΕΤΔ' Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ
ΔΙΔΔΙ|(ΔΣ|Δ
Σπιν πλική ευθεία ο
διαγωνισμός για τις
Μπηκα άδειες
Σελ.2
Δ|ΑΒΕΒΑ|ΩΣΕ|Σ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΡΓΑΝΗ ΟΤ| ΔΕΝ ΟΑ ΜΕ|ΩΟΟΥΝ
κ ξἔἰ< .Υ _ ι
ΤΟ ΠΟΤ/ΜΥ"
Η θεσσαλονικη σε παραλιιση
η κυβέρνηση απσύσα
γιόἶΞὲιασιι αυστηρότεροι κανόνες
για τη ΘαΜισσια ασφ6ιιεια
ΜΜΜ ΜΜΜ τις Μισές
Μ='ΜΜΜ.