Previous

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: 'Ερχεται φορο-τσουνάμι
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Η ΝΔΥΤΕΜΠ[|ΡΙΚΗ
Ο|ΚΟΝΟ'“||ΚΗ ΚΔ' ΕΠ|ΧΕ|Ρ|·|ΝΑΤ|ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
Μ.ήειΓτεή1ΡοΠκι.ετ
Τετάρτή 17 Αυγούστου 2016 / τιμή: 1,30 € 'Ετος: 920 · Αριθμός φύλλου: 26.136
Μ Ρετζέπ Ταγἱπ Ερντογάν
πρόεδρος της Τουρκίας
Αλέξης Τσίπρας
πρωθυπουργός 
|·| ΑΝΑΔ|ΑΡθΡΩΣ|·|
ΜΝΕ|ΣΡ|0Υ
σημερα στη Ν
Ασημένια ολυμπιονίκης
στα 10 χλμ. ανοιχτής θάλασσας >35
Χρυσός ολυμπιονἱκπς στους κρίκους >35
Τράπεζες: θέλουν κέρδη
ΕνδεΡξεις για τη δυνατοτητα των ελληνικών τραπεζών να επιτύχουν τον στόχο του κερδοφορου
2016 θα δώσουν τα αποτελέσματα δεύτερου τριμήνου που ανακοινώνονται στις 30 και 31
Αυγούστου απο τις συοτπμικες τράπεζες. Ο πιο
κρίσιμος παράγοντας, ομως, θα είναι και παλι πολιτικσοικονομικος και συνδέεται με τη δεύτερη
αξιολογπσπ και την ομαλή πορεια της χώρας μέχρι
το τελος του έτους. >6
Τραγωδία
στην Αίγινα
ΝΑΥΤ|Λ|Λ: ΝΕΛ ΚΕΦΑΛΑ|Α
ΣΤΟ Ξ|·|ΡΟ ΦΟΡΤ|0 >1ο
ΤΕΛΟΣ ΣΤ|·|Ν ΕΚΛ0Τ0Λ0Τ|Α
ΒΑΙΕ' |·| ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ >21
Ρ0$ΤΒΑΝ|(: ΑΝΑΨΕ ΠΡΛΣ|Ν0
ΑΠΟ ΤΑ 5ΤΠΕ55 ΤΕδΤ5 >6
23,296 δισ. ευ ρώ καλούνται να Πλήρώσσυν οι φορολογούμενοι στο εΠόμενσ Πεντάμήνο
'Ε ρχεται φο ρο-τσουνάμι
Περισσότεροι κατά 2,518 δισ. ευ ρώ θα είναι οι φόροι Που θα καταβληθούν
«ΜΠοφόρ» φόρων χτυΠά, τους εΠόμενους Πέντε μήνες, τους ατομικούς
και οικογενειακούς ΠρούΠσλογισμούς
καθώς οι φορολογούμενοι καλούνται να Πλήρώσουν συνολικά 23,296
δισ. ευρώ, μεταξύ άλλων για φόρο εισοδήματος 201 5 και για ΕΝΦΙΑ. Ποσό Που Προκαλεί ίλιγγο στους υΠόχρεους Που θα υΠοχρεώθούν να καταβάλουν 2,518 δισ. ευρώ Περισσότερα σε σχέσή με το 2015 και δήμιου ργεί «εφιάλτες» στον Πολιτική ήγεσία του υΠου ργείου Οικονομικών,
καθώς γνωρίζει ότι τα «βάρή» είναι
Πολλά και ή φοροδοτική ικανότήτα
τών Πολιτών έχει εξαντλήθεί μετά και
τήν ψήφισή του τρίτου μνήμονίου,
με αΠοτέλεσμα, Παρά τή θετική Πορεία τών εσόδων στο εΠτάμήνο, να
τίθενται εν αμφιβόλώ οι μνήμονιακοί στόχοι Που έχουν τεθεί. Ενδεχόμενή εξάλλου «στάσή Πλήρώμών»
Προς τις εφορίες όχι μόνο θα αΠομακρύνει τήν εΠίτευξή των στόχων
του Πλεονάσματος, αλλά θα φέρει Πιο
γρήγορα ΠΠ, ότι αναμένει το οικονομικό εΠιτελείο αυτό Που αΠεύχεται,
δήλαδή τον δήμοσιονσμικό «κόφτή»
δαΠανών και τις μειώσεις σε μισθούς
και συντάξεις, δήμιου ργώντας νέες
αναταράξεις εντός και εκτός κυβέρνΠσΠς. >4
Καθαρά έσοδα
κρατικού προϋπ|σμού
Καθαρά έσοδα
τακτικού προϋπολογισμού
'Εοοδα προ επιοτροτρων
Φορο!!
'Εαοδα Προγράμματος
Δημοσίων Επενδύσεων
Δαπάνες κρατικού
προϋπολογισμού
Ι.Δαπάνε τακτικού
προϋπο ογιομού
α Πρωτογενείς δαπάνες
2. Δαπάνες Προγράμματος
Δπμοαίων Επενδύσεων
Πρωτογενἑς αποτελεσμα
κρατικού προϋπολογισμού
-8Ι Ο
-3.486
3.57]
|σοζύγιο κρατικού
προϋπολογισμού
28.019
28.640
25.972
25.550
27.637
26.907
3.090
28.829
32.126
27.124
29.521
22.314
24.318
προϋπολογισμός 7μάνου
Πικρότερο
«μαξ|λῇρ|»
- Εκτελεσπ κρατικού προϋπολογισμού |οϋλἰου σε εκατ. ευρω. Πραγματοποιπσεις
- Εκτελεαπ κρατικού προϋπολογισμού |οϋλἰου σε εκατ. ευρω. Στόχοι ΥΠ0|Κ
[συντάξεις]
Χαμήλότερα
τα «ρετιρέ»
ΑΠό τον εΠόμενο μήνα αναμένεται να εφαρμοστούν οι ρυθμίσεις οι οΠσίες ΠροβλέΠσυν αλλαγές στα ανώτατα Πλαφόν των
συντάξεων. Το υΠου ργείσ Εργασίας εΠεξεργάζεται τή σχετική
εγκύκλιο, ή οΠοία θα καθορίσει
τους όρους και τις ΠροϋΠοθέσεις
υλοΠοίήσής τής νομοθετικής ρύθμισής Που ΠροβλέΠει τήν αναστολή μέχρι 31.12.2018 τής καταβολής κάθε ατομικής μήνιαίας
σύνταξής των ΠροσώΠών Που είχαν ήδή καταστεί συνταξιούχοι
μέχρι Π1ν έναρξή ισχύος του νέου νόμου, κατά το μέρος Που
υΠερβαίνει τις 2.000 ευρώ. Για
Π1ν εφαρμογή του ανώτατου αυτού ορίου λαμβάνονται υΠ' όψιν
το καταβαλλόμενσ Ποσό συνυΠ0λ0νιζόμενΠς ως εισφοράς υγειονομικής Περίθαλψής υΠέρ ΕΟΠΥΥ και ως Εισφοράς Αλλήλεγγύής Συνταξιούχων του άρθρου
38 του Ν. 3863/2010. >5
[Τυητ| ΜΜΜ 'Ετοιμοι να αγοράσουν ελλήνικούς τίτλους σαι σχεδιαζόμενή για το εΠόμενο καλοκαίρι έκδοση
Ελκυ στικότε ρα τα ελλΠνικά ομόλογα
ΣτΠ νέα έξοδο τής Ελλάδας στις διεθνείς αγορές ΠροσβλέΠουν ορισμένοι τμήά ήταήαἔετε ορισμένοι εκ τών
οΠοίών είχαν «στοιχήματίσει» στα ελλήνικά ομόλογα και Πριν αΠό μία διετία-, δήλώνοντας έτοιμοι να αγοράσουν ελλήνικούς τίτλους στήν έκδοσή Που σχεδιάζει ή Αθήνα για το εΠό
μενο καλοκαίρι. Παρότι το χρέος τής
είναι το υψήλότερο μεταξύ των χω
ρών τής Ευ ρώζώνής και έχοντας υΠογράψει το τρίτο κατά σειρά μνήμόνισ,
ή Ελλάδα Προσδοκά να αΠοκτήσει το
201 7 ξανά Πρόσβασή στις αγορές, σε
μια ισχυρή ένδειξή ότι είναι σε θέσή
να σταθεί στα Πόδια τής μετά αΠό μία
οκταετή ύφεσή. > 9
Λ" ·δ " ἀ51
3ετοός 46
ΔΗ ομολόγου :Ξ
Νάι.'Ι 5 |ούλ Η 5
7,088
Νοἑ.^|5 |άν.Ίδ Νάρ.Ίθ πανια |οϋλ.Ίδ
[ακάλυπτες επιταγές]
«Βόμβα»
στήν αγορά
Στο Ποσό των 200 εκατ. ευρώ
εκτινάχθήκε ή αξία τών ακάλυΠτών εΠιταγών τον Ιούλιο, ξεΠερνώντας το σύνολο τών Προήγσύμενών έξι μήνών, Που ήταν
τής τάξής των 160 εκατ. ευρώ.
Πρόκειται για εξέλιξή Που αΠοτυΠώνει τή δυσχερή θέσή στήν
οΠοία βρίσκεται ένας μεγάλος
αριθμός εΠιχειρήσεων. >6

Τελευταία νέα από την εφημερίδα