Πρωτοσέλιδο Γαύρος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΒΕ!” συλὲεκτιΕῆ
ο - _ ή ό
. Ό '
α υ '
.. Σε τρια ·ὁττ1φορετ1κὁ σχεδια κτ11ΧρώμΠτΠ! ε
“ · Πρακτικὴ · Ανθεκτ1κῇἶ·ΑΠὁλυτΠ ερυθρόλευκη
ι7 Ματια ,7 “ε
ααα  ΜΜΜ!
Καθημερινἡ  τα `ΜΜαΜΜῖΜ
“  “ Μ-|αααΥ
τα · 7-=ααιιἱΜω“ 
Ϊ Ξ8νΓΟεΞτ “ή Π 7
ΕΠΕΤ!" ΣΗΜΕΡΑ
Π "ΜΝΗΜΗ ΜΑΜ" ΜΕ
ΜΜΜ" Η". ΜΗΝΩΝ" 
ΜΜΜ" Ο' ΤΗΝ'
ΣΤΗΝ "Η |Ι9:Μ|
Πιιεγαλας Σπύρος Γιαννιώτης .
αιιἶιιλανΜαΕλλαὁακαι “  ' _ Ψ Ϊ
' -.6=` τ
θα Χαθεἱ η·μτίᾶλά με τον Βραζιλιάνα) ΒαΒτουὁζο επιθετικὁ · 
·;Αφηοε“ 6.000.000 € στο ΝτουμΠἀ1, γιατὶ θελει νἀ γυρἱοεΤΕυρὡΠη
 · ΜΜΜ Χθες με ΜΠεντο [τον ήθελε στην Κρουζε1ρο] και ΙτἴΠΐγἀἄ1!
“ΗΣ ΤΜΜ"ΣΕ'...”!
απο διέρρεαιι ααα την ΕΝΠ για ταν Καντανη
ΒΜΜΜ·"Πυ ;  ' Ι τις απειλές ταιι για ΠρωταΒλημα και
ιιιιιιιτιι_τιι
τιαιιτιιιι ιιιι
Μη'ΠΜ··ἔῳἄ χ ε κύπελλα·Σκληαηανακαινωαηκαταταα   !
_Μ° Η 8 7 ι _ αφαααιιαγαα·Βααααααντααααμεταλλια Τ “ὁ, ,. _ ,
Ο ΜΜῳ“ έ Μ°°“ΡΜ°·Γκ°”°ως·^ΜΜ στην...κωι0ωαα““ιιαα.ιιαακ.ιτκ; ῦΠΡ;ΞΞκἔ:οη%Ξ“
Β ὡ"Μ"* · θα εαιβεΒαιὡααανεγγραφωςατιὁεν Μόνωση ΝΙκολὁΠουλο“
παιρνουν αερας ατα πρωταθλημα; σε ΑλΠφ0ίιζο